PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anglická mluvnice: morfologie II - AAA230042
Anglický název: English Grammar: Morphology II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130042
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=998
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230041
Záměnnost : AAA130042
Je prerekvizitou pro: AAA230071, AAA130071, AAA130187
Je záměnnost pro: AAA130042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (06.04.2018)
Předmět k funkční morfologii soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. U slovesa se vychází z formální, sémantické a syntaktické klasifikace sloves. Lexikální slovesa se popisují se zřetelem k jednotlivým slovesným kategoriím.
Tento semestr je věnován také ostatním slovním druhům: zájmenům, adjektivům, příslovcím, předložkám a spojkám.
Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (06.04.2018)

Podmínkou získání zápočtu je prezence na seminářích, úspěšné absolvování dílčích testů během semestru a závěrečného testu a odevzdání odpovídající seminární práce.

 

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

 

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (06.04.2018)

Základní literatura:

 • Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.
 • Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.
 • Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.
 • Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.
 • Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.


Rozšiřující literatura:

 • Bauer, L., Lieber, R., Plag, I. The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford: University Press, 2015.
 • Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.
 • Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.
 • Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.
 • Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.
 • Leech, G. A Glossary of English Grammar, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
 • Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.
 • Römer, U.  Progressives, Patterns, Pedagogy,  Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2005.
Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2010)

přednáška, seminář

Sylabus -
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

1. Syntaktická a sémantická charakteristika slovesa (tranzitivita, dynamičnost, teličnost). Kategorie anglického slovesa - rod. Prostředky tvoření pasiva. Funkce užití pasiva.

2. Kategorie anglického slovesa - způsob. Slovesné formy vyjadřující způsob. Význam způsobu.

3. Nefinitní slovesné tvary - gerundium, participium, infinitiv. Formy a funkce. Sekundární predikace.

4. Kategorie anglického slovesa - čas. Formy prosté a průběhové. Vyjadřování přítomnosti a současnosti.

5. Kategorie anglického slovesa - čas. Vyjadřování minulosti a předčasnosti.

6. Kategorie anglického slovesa - čas. Vyjadřování budoucnosti a následnosti.

7. Zájmena a jejich druhy. Zájmena osobní. Pád zájmen. Vyjadřování deiktické, generické, anaforické reference.

8. Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná. Syntaktická funkce a druh reference. Zájmena zvratná a reciproční.

9. Zájmena ukazovací. Zájmena vztažná. Zájmena tázací.

10. Zájmena neurčitá. Typy kvantifikátorů a druhy reference.

11. Adjektivum. Stupňování. Atributivní a predikativní adjektiva.

12. Adverbium. Tvoření příslovcí. Stupňování příslovcí.

13. Předložky jednoduché a složené. Sémantika předložek. Předložkové vazby. Spojky jednoduché a složené.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK