SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Man in the history of thought - OPNS3O101A
Title: Člověk v dějinách myšlení
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 60 / unknown (90)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Co-requisite : OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Is co-requisite for: OPNS3S133A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S105A, OPNS3Q102A, OPNS3S123A
Is pre-requisite for: OPNS3S130B, OPNS3S116A, OPNS3S108A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)
The course attempts to get students thinking. It takes advantage of the fact that, although science had displaced the category of essence and meaning from its framework, this category was revived again in the early 20th century, along with the problem of historicity. We start from the assumption that, at least within the European tradition, we cannot do without the category of essence when it comes to the pillars of that tradition: humanity, education, thought.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (21.10.2020)

Cílem předmětu je uvést studenty do zkušenosti tázání po člověku a lidství; přivádět je na cestu myšlení zásadních otázek tematizujících člověka v kontextu pomáhajících profesí.

Descriptors - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět má 3 kredity, dle ECTS se jedná o studijní zátěž ve výši 90 hodin.
•    Výuka - 24 hodin přednášky (2/0)
•    Samostudium / příprava 30 hodin
•    Zápočtová práce 46
V případě distanční výuky se bude pracovat prostřednictvím platformy MS Teams, bude k dispozici Moodle se studijními oporami.

V době, kdy nebude možné vyučovat kontaktně, bude výuka probíhat bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní a asynchronní výuka bude probíhat v MS Teams,.

Adresa kurzu (pro prezenční i kombinovanou variantu) v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a458e6c220c874085b0a79b7391157ae0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7f035e1-fd0d-46d2-8246-dea6509323e5&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d . (K přihlášení do MS Teams se používají tytéž údaje jako do přihlášení do Office 365, tedy fakultní email a heslo k němu - viz https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/fakultni-email-pro-studenty/ . )

Studijní nároky na studující se u tohoto předmětu neliší v závislosti na tom, zda je výuka realizována prezenčně, hybridně či distančně.

První setkání kurzu (pro obě varianty) proběhne distančně dne 5.10. 2020 od 16:00. Doporučujeme přihlásit se cca 5 minut před zahájením schůzky. Pro toto setkání není nezbytné být přihlášen a též není třeba použít MS Teams aplikaci, pokud využijte prohlížeč MS Edge. Adresa setkání:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a458e6c220c874085b0a79b7391157ae0%40thread.tacv2/1601333091867?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b6972798-1fbf-47f0-9255-433fafa20702%22%7d . (Další přednášky se budou konat na téže adrese.)

Společná přdenáška pro studenty prezenčního a kombinovaného studia:

Předmět je veden v kategorii "přednáška". Přednášky jako takové probýhají na VŠ jako nepovinné, tzn. že není evidována prezence. Vzhledem k povaze tematiky a charakteru studovaných oborů studujících bude výuka místy přecházet v seminární formu, jež budeme studentům umožňovat aktivní vstup do dialogu s vyučujícím a kolegy. Prezenčním studentům doporučujeme min. účast na 9 přednáškách, kombinovaným studentům na 3 přednáškách (a to spíše lichých, jež budou teoretičtější.)

Adresa pro přihlašování k referátům: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0C7o4hGFJwNV8R7k7t0tYyUF6JJJbB8gApXqRaV_vg/edit?usp=sharing

Adresa kurzu na moodlu (UK 1): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6390

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

Povinná literatura

  • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.
  • RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019. 195 stran. ISBN 978-80-7603-015-2.

Literatura doporučená

  • PLATÓNEuthydémos; Menón. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 2. ISBN 80-86005-56-9.
  • PLATÓNFaidón. Překlad František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 107 s. Platónovy dialogy; sv. 8. ISBN 80-7298-158-7.
  • PLATÓNFaidros. Překlad František Novotný. 7., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014. 87 s. Platónovy dialogy; sv. 5. ISBN 978-80-7298-510-4.
  • PLATÓNGorgias. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 3. ISBN 80-7298-005-X.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

(Každé z následujících témat předpokládáno na 1-2 setkání.)

1. Co je to myšlení?

2. Co je to CO?

3. Co je to čas?

4. Co je člověk?

5. Co jsou dějiny?

6. Subjekt a svět.

7. Subjekt a dějiny.

8. Subjekt, věda a vzdělání.

9. Má tělo dějiny?

10. Konec světa.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

Student zpracuje referát (optimálně 3-4 s.) na jeden z textů z doporučené literatury. Na základě referátu proběhne ústní zkouška, na níž bude muset student prokázat porozumění souvislostí sledovaných na přednáškách spolu s problematikou referovaného textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html