SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Characteristics of Early and Preschool Age - OPNS3S104A
Title: Edukační specifika raného a předškolního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Bertlová
Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Co-requisite : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Is co-requisite for: OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S133A, OPNS3S107A, OPNS3S123A, OPNS3S105A, OPNS3S106A
Annotation -
The aim of the course is to familiarize students with the specifics of educating a child with special needs in early childhood and preschool age. The key issues are experimentation and play, definition of play, division of play, play and its functions, play in the development of humanity, play as a means of education, development of experimentation and play of the intact child in infancy, toddlerhood and preschool, play of the child with disabilities (visual, auditory, mental), play as a means of re-education and compensation, learning and play, circumstances of play for children with disabilities, individual and group play, sibling in play, functional and activity type play, constructional or realistic type play, illusory type play, task play.
Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 20 hodin celkem

Přímá výuka, v případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80–7017–492–7.

MAZÁNKOVÁ,M. Inkluze v mateřské škole .Praha:Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1365-9.

 MOLEMAN a kol. Rosteme hrou. Praha, EDA s.r.o. 2014 ISBN 978-80-260-5862-5.

VALENTA,M. HUMPOLÍČEK,P. a kol. Hra v terapii. Praha, Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7.

STRASSMEIER,W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha Portál. 1996 ISBN 80-7178-103-7.

VOLEMANOVÁ,M. Přetrvávající primární reflexy. Praha, INVTS s.r.o. 2019 ISBN 978-80-907369-0-0.

Doporučená:

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178–588–1.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

ŠULOVÁ, L. A KOL. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2004. ISBN 80-86307-15-8.

 

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80–7017–492–7.

Doporučená:

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178–588–1.

JÍLKOVÁ, I. Stručný nástin vývoje dítěte s těžkým zrakovým postižením. In Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením: Vybrané příspěvky z kurzu “Poradce rané péče“. Praha: Středisko rané péče, 1998. ISBN 80–238–3267–0.

KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80–85801–65–5.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1495-4.

ŠULOVÁ, L. A KOL. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2004. ISBN 80-86307-15-8.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky edukace dítěte se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Klíčovou problematikou je experimentace a hra, definice hry, dělení her, hra a její funkce, hra ve vývoji lidstva, hra jako prostředek výchovy, vývoj experimentace a hry intaktního dítěte v kojeneckém, batolecím a předškolním věku, hra dítěte s postižením (zrakovým, sluchovým, mentálním), hračka jako prostředek reedukace a kompenzace, učení a hra, okolnosti hry dětí se zdravotním postižením, individuální a skupinová hra, sourozenec ve hře, funkční a činnostní typ hry, konstrukční nebo realistický typ hry, iluzivní typ hry, úkolové hry.

 

1. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte se sluchovým postižením

2. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte se zrakovým postižením

3. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s NKS

4. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s tělesným postižením

5. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s mentálním postižením

6. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s kombinovaným postižením

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Prezentace analýzy vybrané hry, její zaměření na diagnostické možnosti a reedukaci či kompenzaci.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html