SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - Civil Procedure - HP0018
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo procesní
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
Co-requisite : HP0281, HP0282, HP0285, HP1000, HS0206, HS1005
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Files Comments Added by
download Pokyny k I. a II. části SZK.docx JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět „Diplomový seminář I z tematického okruhu občanské právo procesní“ je povinně volitelným předmětem, který je určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na katedře občanského práva se zaměřením na občanské právo procesní.
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jaká platí pravidla pro diplomové práce a jakým způsobem mají diplomovou práci psát.
Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Absolvování úvodních konzultací se školitelem diplomové práce.

 

Požadavky k uznání předmětu z předchozho studia:

Obsahem předmětů Diplomových seminářů jsou především pravidla pro diplomové práce, které v posledních letech nedoznaly natolik podstatných změn, aby bylo nutné studenty přezkušovat formou rozdílových zkoušek. Z tohoto důvodu není třeba uznání studijní povinnosti z tohoto předmětu podmiňovat určitým datem. Předmět lze uznávat v rámci lhůty dané studijním zkušebním řádem.

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (07.01.2019)
Registration requirements - Czech

Pokyny pro diplomové semináře, odevzdávání diplomových prací a konání I. a II. části státních závěrečných zkoušek

Pokyny pro studenty, kteří mají zadánu diplomovou práci na katedře občanského práva (dále jen „katedra“), na ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (dále jen „ústav“) či na centru zdravotnického práva (dále jen „centrum“):

I.

Diplomový seminář

 1. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva hmotného, z autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního nebo ze zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné je povinen absolvovat diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva hmotného.

 2. Student, který má zadánu diplomovou práci z oboru občanského práva procesního je povinen absolvovat diplomový seminář z tematického okruhu občanského práva procesního.

3. Předpokladem pro absolvování diplomového semináře je úspěšné složení zkoušky z oboru, z něhož se bude skládat I. a II. část státní závěrečné zkoušky.

 4. Diplomový seminář je student povinen vykonat před odevzdáním diplomové práce.

 5. Student absolvuje diplomový seminář u svého konzultanta diplomové práce, a to v jeho konzultačních hodinách.

 6. Student se na diplomový seminář dostaví s průkazem studenta, jiným dokladem totožnosti nebo indexem a s potvrzeným diplomovým úkolem. Konzultant vyznačí absolvování diplomového semináře („prospěl“) do formuláře pro potvrzení o absolvování diplomového semináře zveřejněný v dokumentech katedry, popř. i do indexu.

 7. Student se po absolvování diplomového semináře dostaví v úředních hodinách na sekretariát katedry občanského práva, kde mu bude absolvování diplomového semináře vloženo do Studijního informačního systému (dále jen „SIS“), a to na základě předložení potvrzeného formuláře o absolvování diplomového semináře, popř. indexu.

 8. Absolvuje-li student diplomový seminář a získá-li 210 kreditů, může konat I. a II. část státní závěrečné zkoušky.

 II.

Odevzdávání diplomových prací

 1. Odevzdávání diplomových prací probíhá v souladu s čl. 40 – 47 Pravidel pro organizaci studia a čl. 21 - 22 Opatření děkana č. 17/2017.

 2. Student si po zadání tématu práce ve SIS zkontroluje, zda mu zadání tématu bylo potvrzeno, tj. zda mu je umožněno nahrávat soubory a vyplňovat příslušné informace. V opačném případě neprodleně uvědomí sekretariát katedry či ústavu.

 3. Diplomovou práci student odevzdá nejprve v elektronické a následně v listinné podobě.

 4. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu katedry (nikoliv v podatelně fakulty), byla-li práce zadána z oboru občanského práva hmotného, občanského práva procesního nebo zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné.

 5. Student odevzdá diplomovou práci v listinné podobě na sekretariátu ústavu (nikoliv v podatelně fakulty), byla-li práce zadána z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního.

 6. Student odevzdává diplomovou práci buď v předem katedrou či ústavem stanovených a oznámených termínech prostřednictvím SIS – modul nástěnka nebo v jiném termínu po domluvě se svým konzultantem.

 7. Na sekretariát se student dostaví:

a) se třemi vyhotoveními diplomové práce, které musí být svázány, přičemž   

    alespoň jedno musí být svázáno v pevné vazbě a

b) s vyplněnou přihláškou k I. a II. části státní závěrečné zkoušky zveřejněnou  

    v dokumentech studijního oddělení.

 8. Posudky musí být doručeny studentovi nejméně 2 týdny před stanoveným termínem konání I. části státní závěrečné zkoušky; se souhlasem studenta je možné tuto lhůtu zkrátit. Posudek diplomové práce se považuje za doručený studentovi jeho nahráním do SIS.

III.

I. a II. část státní závěrečné zkoušky

 1. Obhajoba diplomové práce je I. částí státní závěrečné zkoušky.

 2. Oborová zkouška se shodným oborovým zaměřením tématu diplomové práce je II. částí státní závěrečné zkoušky.

 2.1. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva hmotného, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.

 2.2. Je-li téma diplomové práce z oboru občanského práva procesního, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva procesního.

 2.3. Je-li téma diplomové práce z oboru z oboru autorského práva, průmyslových práv a práva soutěžního, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.

 2.4. Je-li téma diplomové práce z oboru zdravotnického práva se zaměřením na občanské právo hmotné, koná se II. část státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného.

 3. Při konání II. části státní závěrečné zkoušky si student losuje jednu otázku z katedrou předem vyhlášeného seznamu otázek zveřejněných ve SIS a dokumentech katedry.

 4. Část I. a II. státní závěrečné zkoušky se konají bezprostředně po sobě v týž den, a to nejpozději do 90 dnů od odevzdání diplomové práce. Tato lhůta se po dobu letních prázdnin staví; připadá-li však počátek této lhůty na období od 1. května do 15. června, je posledním dnem lhůty poslední den akademického roku.

 5. Termíny pro konání I. a II. části státní závěrečné zkoušky jsou jednotlivým studentům sděleny prostřednictvím SIS v modulu pro vkládání elektronické podoby diplomové práce a na nástěnce katedry či ústavu, a to minimálně 2 týdny před jejich konáním; se souhlasem studenta je možné tuto lhůtu zkrátit.

 6. Student se může z oznámeného termínu konání I. a II. části státní závěrečné zkoušky omluvit na sekretariátu katedry či ústavu nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání. V takovém případě je vedoucím katedry zařazen na jiný termín.

 7. V případě, že se student k obhajobě nedostaví, popř. práci neobhájí, podá si novou přihlášku k I. a II. části státní závěrečné zkoušky, popř. pouze k I. části státní závěrečné zkoušky.

 8. V případě, že student úspěšně nesloží II. část státní závěrečné zkoušky, podá si novou přihlášku k II. části státní závěrečné zkoušky.

 9. Opakování I. a II. části státní závěrečné zkoušky je možné nejdříve za 3 měsíce po jejich neúspěšném konání. 

 10. Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise[1].


[1] Čl. 9 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity


Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (28.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podíl garanta na výuce činí 30%.

 

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (29.01.2018)
Learning resources - Czech

Literatura povinná:

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

Další dle tématického zaměření diplomové práce.

 

Literatura doplňující:

DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol.  200 let Všeobecného občanského zákoníku (část D). Vyd.1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 

DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008

FIALA, J. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha, NČSAV 1965

FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (Exekuční spory). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 1972

HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011

MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001

 MACKOVÁ, A. Právní pomoc (historické kořeny a možná řešení). AUC  IURIDICA 1-2/2003, Otázky rekodifikace soukromého práva 

 MACUR, J. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993

 MACUR, J. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000

 PAUKNEROVÁ, M., TOMAŠEK, M. et al.  Nové jevy na počátku 21. století (část 8.). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009

 SMOLÍK, P. Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963. In Sborník vydaný u příležitosti 10. výročí založení Exekutorské komory České republiky. 1. vyd. Praha: Exekutorská komora České republiky, 2011

 VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014

 WINTEROVÁ, A. O nové pojetí civilního procesu. Soubor statí. AUC Iuridica 4/2004. Karolinum 2006

 WINTEROVÁ, A., DVOŘÁK, B., LAVICKÝ, P., MOLNÁR, P. In GERLOCH, A. (ed.). Viktor Knapp: vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014

 ZOULÍK, F. Cesty práva: výbor statí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013

Další dle tématického zaměření diplomové práce.

 

Last update: Vyskočilová Silvia, JUDr., Ph.D. (31.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html