text size

Department of Social Geography and Regional Development

UK » PřF » SGGR » KSGRR

Contacts

Email: ksgrrsek@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 389

Registered office

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Management

head: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
deputy head: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Funkce a agendy

department administrator: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
secretary: Hana Gregor
secretary: Vilma Secová
study consultant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
study consultant: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
study system coordinator: Vladimíra Dzúrová, MBA
study system coordinator: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D.
HRIS administrator: Vilma Secová
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Description

Činnost katedry - výuka ve všech třech úrovních studia, rozvoj tří hlavních oborů: sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie a vzdělávání v geografii, spolupráce s partnerskými evropskými univerzitami zapojenými do programu Erasmus (např. Université ParisIV-Sorbonne, Ludwig-Maxmilian Universität München, Stockholm University, University of Bergen, Uniwersytet Warszawski) a od roku 1994 pravidelná každoroční spolupráce při vzdělávání studentů z Dartmouth College, New Hampshire, USA v rámci tzv. Amerického semestru v Praze - vědecká činnost v rámci základního a aplikovaného výzkumu (10 výzkumných center), řešitelské pracoviště více než dvaceti současných projektů grantových agentůr (GA ČR, VaV, GA UK, IGA apod.), zapojení do aktivit v rámci mezinárodních programů (např. ESPON, Evropských rámcových projektu) a organizací (hl. IGU - International Geographical Union) - rozvíjení četných mezinárodních kontaktů s významnými zahraničními pracovišti, především z EU a USA - popularizace (od roku 1995 pořádání kursů dalšího vzdělávání učitelů, GEOATEST), zázemí pro činnost České geografické společnosti a vydávání časopisů Geografie, Geografické rozhledy a Informace ČGS