PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Edukační specifika raného a předškolního věku - OPNS3S104A
Anglický název: Educational Characteristics of Early and Preschool Age
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Korekvizity : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Je korekvizitou pro: OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S133A, OPNS3S107A, OPNS3S123A, OPNS3S105A, OPNS3S106A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (09.09.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky edukace dítěte se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Klíčovou problematikou je experimentace a hra, definice hry, dělení her, hra a její funkce, hra ve vývoji lidstva, hra jako prostředek výchovy, vývoj experimentace a hry intaktního dítěte v kojeneckém, batolecím a předškolním věku, hra dítěte s postižením (zrakovým, sluchovým, mentálním), hračka jako prostředek reedukace a kompenzace, učení a hra, okolnosti hry dětí se zdravotním postižením, individuální a skupinová hra, sourozenec ve hře, funkční a činnostní typ hry, konstrukční nebo realistický typ hry, iluzivní typ hry, úkolové hry.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 20 hodin celkem

Přímá výuka, v případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (06.09.2022)

Povinná:

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80–7017–492–7.

MAZÁNKOVÁ,M. Inkluze v mateřské škole .Praha:Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1365-9.

 MOLEMAN a kol. Rosteme hrou. Praha, EDA s.r.o. 2014 ISBN 978-80-260-5862-5.

VALENTA,M. HUMPOLÍČEK,P. a kol. Hra v terapii. Praha, Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1190-7.

STRASSMEIER,W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha Portál. 1996 ISBN 80-7178-103-7.

VOLEMANOVÁ,M. Přetrvávající primární reflexy. Praha, INVTS s.r.o. 2019 ISBN 978-80-907369-0-0.

Doporučená:

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178–588–1.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

ŠULOVÁ, L. A KOL. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2004. ISBN 80-86307-15-8.

 

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DOSTÁL, A. M., OPRAVILOVÁ, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80–7017–492–7.

Doporučená:

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–7178–588–1.

JÍLKOVÁ, I. Stručný nástin vývoje dítěte s těžkým zrakovým postižením. In Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením: Vybrané příspěvky z kurzu “Poradce rané péče“. Praha: Středisko rané péče, 1998. ISBN 80–238–3267–0.

KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80–85801–65–5.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1495-4.

ŠULOVÁ, L. A KOL. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2004. ISBN 80-86307-15-8.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (06.09.2022)

Obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky edukace dítěte se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Klíčovou problematikou je experimentace a hra, definice hry, dělení her, hra a její funkce, hra ve vývoji lidstva, hra jako prostředek výchovy, vývoj experimentace a hry intaktního dítěte v kojeneckém, batolecím a předškolním věku, hra dítěte s postižením (zrakovým, sluchovým, mentálním), hračka jako prostředek reedukace a kompenzace, učení a hra, okolnosti hry dětí se zdravotním postižením, individuální a skupinová hra, sourozenec ve hře, funkční a činnostní typ hry, konstrukční nebo realistický typ hry, iluzivní typ hry, úkolové hry.

 

1. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte se sluchovým postižením

2. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte se zrakovým postižením

3. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s NKS

4. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s tělesným postižením

5. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s mentálním postižením

6. Edukační specifika raného a předškolního věku dítěte s kombinovaným postižením

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (06.09.2022)

Prezentace analýzy vybrané hry, její zaměření na diagnostické možnosti a reedukaci či kompenzaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK