PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk v dějinách myšlení - OPNS3O101A
Anglický název: Man in the history of thought
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Korekvizity : OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Je korekvizitou pro: OPNS3S133A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S105A, OPNS3Q102A, OPNS3S123A
Je prerekvizitou pro: OPNS3S130B, OPNS3S116A, OPNS3S108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)
Kurz specifickým způsobem uvádí studenty do myšlení. Využívá toho, že i když věda vytěsnila ze svého rámce kategorii podstaty a smyslu, tato kategorie byla opět na počátku 20. století oživena, a to spolu s problematikou dějinnosti. Vycházíme přitom z předpokladu, že - alespoň uvnitř evropské tradice - se bez zmíněné kategorie podstaty neobejdeme, pokud jde o pilíře této tradice: lidskost, vzdělání, myšlení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (21.10.2020)

Cílem předmětu je uvést studenty do zkušenosti tázání po člověku a lidství; přivádět je na cestu myšlení zásadních otázek tematizujících člověka v kontextu pomáhajících profesí.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět má 3 kredity, dle ECTS se jedná o studijní zátěž ve výši 90 hodin.
•    Výuka - 24 hodin přednášky (2/0)
•    Samostudium / příprava 30 hodin
•    Zápočtová práce 46
V případě distanční výuky se bude pracovat prostřednictvím platformy MS Teams, bude k dispozici Moodle se studijními oporami.

V době, kdy nebude možné vyučovat kontaktně, bude výuka probíhat bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní a asynchronní výuka bude probíhat v MS Teams,.

Adresa kurzu (pro prezenční i kombinovanou variantu) v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a458e6c220c874085b0a79b7391157ae0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7f035e1-fd0d-46d2-8246-dea6509323e5&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d . (K přihlášení do MS Teams se používají tytéž údaje jako do přihlášení do Office 365, tedy fakultní email a heslo k němu - viz https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/fakultni-email-pro-studenty/ . )

Studijní nároky na studující se u tohoto předmětu neliší v závislosti na tom, zda je výuka realizována prezenčně, hybridně či distančně.

První setkání kurzu (pro obě varianty) proběhne distančně dne 5.10. 2020 od 16:00. Doporučujeme přihlásit se cca 5 minut před zahájením schůzky. Pro toto setkání není nezbytné být přihlášen a též není třeba použít MS Teams aplikaci, pokud využijte prohlížeč MS Edge. Adresa setkání:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a458e6c220c874085b0a79b7391157ae0%40thread.tacv2/1601333091867?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b6972798-1fbf-47f0-9255-433fafa20702%22%7d . (Další přednášky se budou konat na téže adrese.)

Společná přdenáška pro studenty prezenčního a kombinovaného studia:

Předmět je veden v kategorii "přednáška". Přednášky jako takové probýhají na VŠ jako nepovinné, tzn. že není evidována prezence. Vzhledem k povaze tematiky a charakteru studovaných oborů studujících bude výuka místy přecházet v seminární formu, jež budeme studentům umožňovat aktivní vstup do dialogu s vyučujícím a kolegy. Prezenčním studentům doporučujeme min. účast na 9 přednáškách, kombinovaným studentům na 3 přednáškách (a to spíše lichých, jež budou teoretičtější.)

Adresa pro přihlašování k referátům: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0C7o4hGFJwNV8R7k7t0tYyUF6JJJbB8gApXqRaV_vg/edit?usp=sharing

Adresa kurzu na moodlu (UK 1): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6390

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

Povinná literatura

  • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.
  • RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019. 195 stran. ISBN 978-80-7603-015-2.

Literatura doporučená

  • PLATÓNEuthydémos; Menón. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 2. ISBN 80-86005-56-9.
  • PLATÓNFaidón. Překlad František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 107 s. Platónovy dialogy; sv. 8. ISBN 80-7298-158-7.
  • PLATÓNFaidros. Překlad František Novotný. 7., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014. 87 s. Platónovy dialogy; sv. 5. ISBN 978-80-7298-510-4.
  • PLATÓNGorgias. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 3. ISBN 80-7298-005-X.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

(Každé z následujících témat předpokládáno na 1-2 setkání.)

1. Co je to myšlení?

2. Co je to CO?

3. Co je to čas?

4. Co je člověk?

5. Co jsou dějiny?

6. Subjekt a svět.

7. Subjekt a dějiny.

8. Subjekt, věda a vzdělání.

9. Má tělo dějiny?

10. Konec světa.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

Student zpracuje referát (optimálně 3-4 s.) na jeden z textů z doporučené literatury. Na základě referátu proběhne ústní zkouška, na níž bude muset student prokázat porozumění souvislostí sledovaných na přednáškách spolu s problematikou referovaného textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK