PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciálněpedagogická diagnostika I - OPNS3S105A
Anglický název: Special Educational Assessment and Intervention I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Korekvizity : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Neslučitelnost : OPNS3S133A
Je korekvizitou pro: OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S123A, OPNS3S107A
Je neslučitelnost pro: OPNS3S133A
Je prerekvizitou pro: OPNS3S111A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (04.06.2022)
Předmět je zaměřen na oblasti diagnostiky a poradenství v raném a předškolním věku (vývojová diagnostika, diagnostika motorických dovedností, vnímání, laterality, prostorové orientace, komplexní diagnostika školní zralosti, podpora rozvoje dítěte předškolního věku a prevence specifických poruch učení). Studenti se seznamují také se zásadami poradenské práce a specifiky administrace kvantitativních (standardizované a nestandardizované testy) a kvalitativních diagnostických metod (pozorování, rozhovor, analýza produktů). Témata: 1. Diagnostický proces a jeho fáze, 2. Kvalitativní diagnostické metody – pozorování, rozhovor, analýza produktů, 3. Zásady využívání kvalitativních diagnostických metod, 4. Zásady poradenské práce, 5. Diagnostika a podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomtorické koordinace, 6. Diagnostika a podpora rozvoje zrakového a sluchového vnímání, 7. Diagnostika laterality, 8. Diagnostika a podpora rozvoje prostorové orientace, 9. Diagnostika školní zralosti
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky  studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (20.07.2020)

OTEVŘELOVÁ, H. Školní zralost a připravenost. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1092-4.

SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0899-0.

VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.

SINDELAR, B. Předcházíme poruchám učení: soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1082-5.

SYSLOVÁ, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FIKAROVÁ, T. Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.

 

Susan M. Benner, Joan Grim. Assessment of Young Children with Special Needs: A Context-based Approach. London: Routledge, 2012. ISBN 978-0415885683

Jack. P. Shonkoff (ed). Handbook of Early Childhood Intervention. Cambridge University Press; 2 edition, 2000. ISBN 978-0521585736

Susan. B. Van Hemel, Catherine E. Snow (eds). Early Childhood Assessment: Why, What, and How.National Academies Press, 2008. ISBN 978-0309314428

Paul J. Frick, Christopher T. Barry, Randy W. Kamphaus. Clinical Assessment of Child and Adolescent Personality and Behavior. New York. Springer; 3rd ed. 2010, ISBN978-0387896427

Sara A. Whitcomb. Behavioral, Social, and Emotional Assessment of Children and Adolescents. London: Routledge; 4 edition, 2012.ISBN 978-0415884600

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (13.09.2022)

Předmět bude vyučován prezenčně, v odůvodněných případech prostřednictvím on-line výuky v MS Teams. Učební opory budou poskytnuty v Moodle.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (11.09.2023)

Obsah

1.      Diagnostický proces a jeho fáze

2.      Kvalitativní diagnostické metody – pozorování, rozhovor, analýza produktů

3.     Identifikace ohroženého dítěte

4.      Vývojové škály

5.      Zásady poradenské práce

6.      Diagnostika a podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomtorické koordinace

7.      Diagnostika a podpora rozvoje zrakového a sluchového vnímání

8.      Diagnostika laterality

9.      Diagnostika a podpora rozvoje prostorové orientace

10.      Diagnostika školní zralosti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (13.09.2022)

Zkušební administrace diagnostického materiálu

Zpracování návrhu reedukačních aktivit

Písemný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK