PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická a školní psychologie - OPNS3Q102A
Anglický název: Educational and School Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Korekvizity : OPNS3O101A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Je korekvizitou pro: OPNS3O101A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S133A, OPNS3S107A, OPNS3S123A, OPNS3S105A
Je prerekvizitou pro: OPNS3S108A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatkovou základnu pro přípravu budoucích učitelů ve vztahu k psychologické propedeutice učitelské profese. Výkladová témata budou podpořena prací studentů na seminářích, ve kterých se bude pracovat se zadanými úkoly v rámci samostudia. Bude se jednat o úkoly k doporučené literatuře, dále k videonahrávkám situací ze školního prostředí, které mohou více dokumentovat dané téma a které podpoří dovednostní rovinu v oblasti teorie - prevence – diagnostiky – intervence.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (14.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:

  • 12 hodin přednášek
  • 12 hodin seminářů

Příprava:

  • doplňující studium k přednášce (doplňující prezentace a nahrávky v Moodle) 12 hodin celkem za semestr
  • příprava na semináře - 24 hodin celkem za semestr (4 hodiny na každý úkol)

Studium odborné literatury: 24 hodin

Příprava na zkoušku: 36 hodin 

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)

BENDL, S; KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: PedF UK 2008. 

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK, 2002.

HRABAL, V., PAVLELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie: Praha, Portál 2013

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: PedF UK, 2003.

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK 2013. 

ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. Část II - 5.1, 5.2, část III - 10-15.  

Nová legislativa - viz přednáška k poradenskému systému (úprava paragrafu 16, nové vyhláškyK poradenským službám ve školství)

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (13.09.2021)

Témata přednášek:

  1. Sociální skupiny a školní vzdělávání. Rodina - význam rodinného zázemí pro školní úspěšnost, komunikace rodina-škola. Třída jako sociální skupina - vrstevnický kontext školního učení, sociální klima, diagnostika vztahů, práce se třídou. Učitelský sbor - význam sociální opory v učitelství. 
  2. Učení – druhy učení ve škole. Metakognice. Motivace žáků - druhy motivace, problémy v motivaci ke školnímu učení. Autoregulace v učení. Motivační trénink.
  3. Postoje a interakce mezi vyučujícími a žáky. Pojetí žáků - preferenční postoje, atribuční styly, stereotypy. Autodiagnostika.
  4. Podpůrný poradenský systém, odborné kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště, spolupráce učitele s pracovníky ŠPP. Společné vzdělávání – principy, formy, podpůrná opatření
  5. Školní úspěšnost/neúspěšnost u žáků staršího školního věku, intervence ve prospěch neúspěšných žáků
  6. Vývojové problémy v dospívání, identita, problémy a možnosti jejich řešení. Problémové chování, rizikové chování, prevence nespecifická i specifická. Poruchy chování.

Na přednášky navazují semináře - dané téma přednášky je rozvíjeno prostřednictvím doplňujících materiálů, zpracovaných úkolů a reflexí na seminářích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Podmínkou ke složení zkoušky je odevzdání samostatných dílčích prací (individuálních nebo skupinových) - 3 úkoly za pedagogickou psychologii, 3 úkoly za školní psychologii - do sdíleného prostředí Moodle, s následnou reflexí na seminářích.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (26.09.2023)

Studijní opory na:  https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=15443

Heslo bude sděleno na první přednášce.

Ve výukovém prostředí Moodle je také dostupný materiál obsahující rozpracované klíčové pojmy pedagogické a školní psychologie a také ukázky testových položek pro zkoušku. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK