PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická a školní psychologie - OPNS3Q102A
Anglický název: Educational and School Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNZ1Q002A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Korekvizity : OPNS3O101A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Je korekvizitou pro: OPNS3O101A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S133A, OPNS3S107A, OPNS3S123A, OPNS3S105A
Je prerekvizitou pro: OPNS3S108A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (12.09.2020)
Cílem předmětu je osvojení základních poznatků a technik pedagogické a školní psychologie. Předmět napomůže studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, které jim umožní zvýšit srozumitelnost výchovně-vzdělávací reality. Studenti se seznámí s diagnostickými a nápravně intervenčními postupy ve školním poradenství. Obsahové vymezení: 1. Pedagogická a školní psychologie: vymezení, pojetí, výzkum v pedagogické a školní psychologii. 2. Učitelská profese: Pojetí učitelské profese, nároky učitelské profese, nejistoty a zátěže učitelské práce. 4. Motivace k učení: krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. 5. Učení a poznávání: pojem učení a podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení. Zákonitosti učení. Individuální zvláštnosti učení. Vztah žáků k učení a poznávání. 6. Interakce učitel x žák (žáci). Zákonitosti procesu připisování příčin; kauzální atribuce a školní výkon. 7. Žák: osobnost žáka, školní "zdatnosti" - stávání se žákem (školní socializace), sociální a jazyková determinovanost školního vzdělávání, žák v širších biodromálních souvislostech. 8. Poradenský systém ve školství, společné vzdělávání. 9. Výukové obtíže žáků, pozadí, typologie, možnosti podpory. 10. Výchovné problémy, pozadí, typologie, možnosti podpory. 11. Školní třída. Klima ve třídě a škole - pojem a základní dimenze. 12. Rodina - rodinná socializace a její dysfunkce, rodinné výchovné styly.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (04.05.2020)

 

Povinná literatura:

BENDL, S; KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: PedF UK 2008.  ISBN  978-80-7290-366-5.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. (Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.) Praha: Portál, 2004. ISBN 978-80-7367-628-5. 

HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: PedF UK, 2002.ISBN 8004221491.

 

Doporučená literatura:

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. 

ELLIOT, J.; PLACE, M. Dítě v nesnázích - příčiny, prevence, terapie. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0182-0. 

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK, 2002. ISBN 80-7290-215-6. 

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: PedF UK, 2003.  ISBN 80-7290-146-X.

 

KOLEKTIV AUTORŮ Problémové oblasti. Pedagogicko-psychologické poradenství I. Praha: PedF UK, 2004.  ISBN 80-7290-215-6. 

 

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-755-8. 

 

HRABAL, V. MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1984, 1989.ISBN 80-04-23487-9. 

 

KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-712-1.

 

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7367-014-3.                                        

 

KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. Praha: Academia, 1992. ISBN  80-200-0447-5.

 

MALKOVÁ, G.: Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. Praha: Portál 2009. ISBN  978-80-7367-585-1. 

 

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

 

MAREŠ, J. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové: Nucleus, 2002.ISBN 80 -86225-19-4.

 

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 1993. ISBN 80-86429-19-9. 

 

MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-771-X.

 

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci.) Praha: PedF    UK, 2002. ISBN 80-7290-092-7.

 

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Typy žáků. Praha: PedF UK, 1995.ISBN 80-901677-0-5. 

 

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Čeští žáci po deseti letech. Praha:PedF UK, 2004. ISBN 80-7290-200-8.

 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody pro praxi.) Praha: Portál, 1999.ISBN 80-7178-262-9.

 

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: HTF UK, 1995. ISBN 80-7184-488-8. 

 

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK 2013. ISBN  978-80-7290-710-6.

 

 

 

Legislativa pro inkluzivní vzdělávání 

 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018

 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Další informace na http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (12.09.2020)

Výuka má podobu přednášek, v rozsahu 3 hodin týdně. 

K základní doporučené literatuře budou v jednotlivých tématických blocích doporučeny další tituly a dodány další materiály pro samostudium. Samostudium je nedílnou součástí výuky.

Předmět je podpořen studijními oporami v Moodle. Přístupové heslo je dáno studentům na první přednášce.  

Vzhledem k mimořádným preventivním opatřením (COVID-19) lze očekávat průběžné změny ve výuce (on-line). 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (12.09.2020)

Pedagogická a školní psychologie: Vymezení, pojetí, tematické zaměření pedagogické a školní psychologie (vývoj předmětu a jeho současná podoba), výzkum v pedagogické psychologii - posuny v metodologii (kombinace kvantitativních a kvalitativních metodologických strategií, nejčastější metody využívané v pedagogické a školní psychologii.

 

Pedagogická psychologie

Učitelská profese: Pojetí učitelské profese - změny v dnešní době. Subjektivní zodpovědnost učitele za úspěchy a neúspěchy žáků. Pojetí žáka a jeho zdroje, pojetí výuky učitelem. Utváření obrazu učitele o dítěti jako o žákovi (obraz o osobnosti žáka, obraz o jeho výkonových charakteristikách)

Autodiagnostika učitele. Implicitní teorie učitele. Autodiagnostické metody.

Žák: Osobnost žáka, školní "zdatnosti" - stávání se žákem (školní socializace), sociální a jazyková determinovanost školního vzdělávání, žák v širších biodromálních souvislostech, nároky školy vs. struktura žákovských dispozic. Žáci se specifickými edukační potřebami - žáci s potížemi v učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování apod. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka.

Školní úspěšnost: Pojetí školní úspěšnosti, školní zdatnost a školní úspěšnost, hlavní příčiny učebních neúspěchů, rozvoj potencialit žáka - facilitující a inhibující faktory. Diagnostika školních zdatností žáka.

Motivace k učení: Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty. Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika. Diagnostika žákovské motivace k učení. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole.

Hodnocení ve škole: Funkce (význam), psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením, souvislosti s typem vyučování, možnosti a meze jednotlivých druhů hodnocení, vztahové normy, evaluace školních výsledků.

Učení a poznávání: Učení ve školním kontextu: paměťové učení, učení senzomotorické (učení dovednostem), pojmové učení, učení poznatkům - vědomostem, učení řešením problémů,

Individuální zvláštnosti učení: Učení a poznávání: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy), ovlivňování (neovlivňování) stylů učení - soulad učitelova a žákova stylu. učení z textu, učení z obrazového materiálu, sociální učení. Učení a chyba - práce s chybou. Vztah žáků k učení a poznávání. Autoregulace učení -vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení - smysluplné učení Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava.

Interakce učitel x žák (žáci): Zákonitosti procesu připisování příčin; kauzální atribuce a školní výkon. Percepce žáka učitelem. Pojetí žáka (pojetí úspěšného žáka). Učitelova očekávání ("sebenaplňující proroctví"), typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Pedagogická interakce a komunikace.

 

Školní psychologie

Odborné kompetence pracovníkůsystému poradenských služeb ve školství: výchovný poradce, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP.

Společné vzdělávání: Školní poradenské pracoviště a jeho význam pro podporu inkluzivního vzdělávání. Rozlišení integrace a inkluze. Kdo je v současné době považován za žáka se SVP? Systém podpůrných opatření dle par. 16 školského zákona. Kompetence pracovníků školy (ŠPP) a kompetence školského poradenského zařízení. Činnosti  pracovníků ŠPP směrem k žákům, učitelům, asistentům pedagoga, rodičům, vedení školy, ŠPZ. Role učitele v inkluzivním vzdělávání, učitel ve vztahu k žákům se SVP. Nejčastější formy práce pracovníků ŠPP. Spolupráce mezi ŠPP a ŠPZ. 

Výukové obtíže žáků. Pozadí školní výkonnosti/školní ne(úspěšnosti). Důsledky výukových obtíží. Typologie výukových obtíží. Typologie školsky neúspěšných žáků – pozadí, možnosti řešení. Žáci se špatným prospěchem. Žáci s problémy v obecných a speciálních schopnostech. Žáci se specifickými poruchami učení  Nadaní žáci. Žáci se SVP (tělesné, smyslové….). Žáci z odlišného kulturního a jazykového prostředí.

Výchovné obtíže žáků. Problémové chování – rizikové chování, poruchy chování. Kategorie žáků s výchovnými obtížemi: ADD/ADHD, poruchy chování, psychiatrické dg., PAS

Třída. Klima ve třídě a škole - pojem a základní dimenzeVýzkumy školního klimatu (diagnostika třídního a školního klimatu). Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou.

Rodina - Rodinná socializace a její dysfunkce, rodinné výchovné styly. Rozdíly mezi školní a rodinnou socializací (role rodiče a role učitele). Rodinná očekávání. Nové formy komunikace mezi rodinnou a školou.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (12.09.2020)

Zkouška je písemná. Podkladem pro zkoušku jsou témata přednášek, doplňující samostudium a studium doporučené literatury. Písemná zkouška, vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19) bude konkrétní průběh řešen v průběhu semestru.  vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19) bude konkrétní průběh řešen v průběhu semestru. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK