PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika raného a předškolního věku - OPNS3S103A
Anglický název: Special Education of Early and Preschool Age
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Korekvizity : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Je korekvizitou pro: OPNS3S105A, OPNS3Q102A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S133A, OPNS3O101A, OPNS3S123A
Je prerekvizitou pro: OPNS3S128B, OPNS3S110A, OPNS3S109A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (29.08.2023)
Cílem předmětu je porozumět sociální a psychické situaci rodiny, kde se narodí dítě se závažným zdravotním postižením nebo rodiny se sociálním znevýhodněním. Studenti si prohloubí informace o psychomotorickém vývoji dítětes kombinovaným postižením. Získají základní strategie pro budování komunikace dětí s kombinovaným postižením. Studenti se seznámí s legislativou rané péče – rané intervence; s metodikami podpory vývoje dítěte v rámci včasné intervence a navazujícího předškolního vzdělávání.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (29.08.2023)

Povinná:

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

BARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie. Edukace a intervence žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty : teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022. ISBN 978-80-7603-347-4.

CIBOCHOVÁ, R. Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200406-0007_Psychomotoricky_vyvoj_ditete_v_prvnim_roce_zivota.php

HRADÍLKOVÁ, T. Praxe a metody rané péče v ČR. Praha Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1386-4.

KOMENSK7. J.A. Informatorium školy mateřské. Praha, Kalich, 1992. ISBN 80-7017-492-7.

KUHARTOVÁ, M. POTMĚŠIL, M. POTMÉŚILOVÁ, P. Náročné  otcovství. Praha, Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3600-9.

KVĚTOŇOVÁ,L.(ed) Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v raném a předškolním věku. Paido, Brno, 2004 ISBN 80-7315-063-8.

KVĚTOŇOVÁ L. ŠUMNÍKOVÁ,P. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením Praha, UK 2022, ISBN 978-80-7603-337-8

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha SPN, 1992. ISBN 80-04–25236-2

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-24

MOLWMAN. Y. BROEK, E.,EIJDEN, A. Rosteme hrou. Praha, Eda, 2014, ISBN 978-80-260-5862-5.

VÁGNEROVÁ,M. STRNADOVÁ, I. KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství Praha  Karolinum, 2009 ISBN 978-80-246-1616-2

 

Doporučená:

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, UK Karolinum, 1995. ISBN 80–7184-053-X.

VÍTKOVÁ, M. (ed). Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením. Paido, Brno, 1999. ISBN 80-86633-22-5

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (29.08.2023)

Obsah:

Uvedení do problematiky výchovy dítěte raného a předškolního věku, speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte.

Ontogenetický vývoj dítěte v období novorozeneckém, kojeneckém, batolecím a předškolním, psychomotorický vývoj, jeho zákonitosti, vliv postižení, rodičovská role, pedagog a speciální pedagog, problematika diagnostiky postižení, provádění odpovídající speciálně pedagogické podpory vývoje dítěte,

Institucionální výchova, mateřská škola, speciální mateřská škola, stacionář, speciálně pedagogické centrum, školní zralost, připravenost dítěte pro školu.

Probíraná témata:

Rodina dítěte s postižením, okolnosti přijetí dítěte s postižením, institucionální pomoc - raná péče

Dítě s mentálním postiženám, specifika jeho vývoje, rozvoj komunikace a socializace

Primární socializace dítěte, její poruchy a možné způsoby nápravy

Budování komunikace udítěte s různými druhy a stupni postižení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (13.09.2023)

Aktivní účast na seminářích a plnění zadaných ůkolů a jejich prezentace. Ústní zkouška z výše uvedených oblastí a odborné literatury. V průběhu seminářů se budou psát orientační znalostní testy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK