PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky I - OPMN0M152A
Anglický název: Mathematics education I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 90 / 92 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0M145A
Je prerekvizitou pro: OPMN0M162A
Je záměnnost pro: OKMN0M152A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (29.01.2023)
Kurz je zaměřen na přípravu studentů na jejich vstup do učitelské praxe v oblasti vyučování matematiky. Studenti jsou seznámeni s teorii poznávání v aritmetice a didaktikou základních aritmetických operací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (29.01.2023)

Otevřít studentům svět didaktiky matematiky v úzkém propojení na jejich osobní zkušenosti ve vyučování matematice (provázat teorii se zkušenostmi z předmětu Asistentská praxe k oborovým didaktikám I). Porovnat historický vývoj některých matematických pojmů se současným zaváděním těchto pojmů v učebnicích matematiky.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (29.01.2023)

přímá výuka - přednáška 1h týdně, celkem 12 h

seminář 1h týdně, celkem 12 h

písemné přípravy na semináře 1 h týdně, celkem 12 h

čtení odborné literatury 12 h 

zpracování seminární práce - portfolia  - 6 h

průběžné úkoly -  6 h 

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 60 h

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (29.01.2023)

Hejný, M. a kol. (1990) Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava : SPN.

Hejný, M., Stehlíková, N. (1999): Číselné představy dětí. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Hejný, M.: Záporná čísla. In: (Eds.) (2004) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, s. 327-342.

Hejný, M.: Zlomky. In: (Eds.) (2004) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, s. 343-356.

Hejný, M. Kuřina, F. (2009). Dítě, škola  a matematika: Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha : Portál.

Hejný, M. (2014): Vyučování orientované na budování schémat - Aritmetika 1. stupně ZŠ, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Kubínová, M. (2002): Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Tichá, M. (1998) Jak žáci chápou slovní úlohy se zlomky. In (Eds.) M. Ausbergerová, J. Novotná: Plzeň : 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. JČMF, s. 133-138.

Učebnice matematiky pro 1. stupeň ZŠ


Materiály průběžně zveřejňované v příslušném kurzu v moodlu: kurz Didaktika matematiky I.-III. založen v LS 2023

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (29.01.2023)

Přednáška
Semináře - didaktické komentování úloh, diskuse o didaktických i matematických jevech

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (29.01.2023)

Obsah:
1. Teorie poznávání v aritmetice - Teorie generického modelu. Vstup do didaktiky matematiky.

2. Podnětný přístup učitele k vyučování. Vstup do budování představ o mnohosti.

3. Sémantické modely čísla a sématické ukotvení čísla .Řešení a tvorba slovních úloh. Antisignál.

4. Sémantické a strukturální modely čísla a jak na to v praxi. Tvorba úloh k jednotlivým modelům.

5. Aditivní operace. Paměťové počítání, singelton, písemné algoritmy. 

6. Multiplikativní operace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (29.01.2023)

Požadavky pro splnění předmětu jsou prodiskutovány jak na přednášce, tak na semináři.

2 kredity = cca 50-60 hodin práce studenta

Požadavky k zápočtu v letním semestru akademického roku 2022/2023

KONTROLOVANÉ POŽADAVKY:
1. Aktivní účast na seminářích předpokládá znalost obsahu přednášek. V případě nepřítomnosti lze nahradit seminář buď návštěvou jiné seminární skupiny, nebo písemnou prací dle dohody s vyučujícím.
2. Tvorba materiálů ke každému probíranému tématu na přednášce či semináři, kde budou formulovány otázky či výzvy.
3. Založení portfolia

4. Předmět bude uzavřen zápočtem formou kolokvia (diskuse nad zpracovanými tématy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK