PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky I - OKMN0M152A
Anglický název: Mathematics education I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0M145A
Záměnnost : OPMN0M152A
Je prerekvizitou pro: OKMN0M162A, OKMN0M158A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2023)
Kurz je zaměřen na přípravu studentů na jejich vstup do učitelské praxe v oblasti vyučování matematiky. Studenti jsou seznámeni s teorii poznávání v aritmetice a didaktikou základních aritmetických operací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2023)

Otevřít studentům svět didaktiky matematiky v úzkém propojení na jejich osobní zkušenosti ve vyučování matematice (provázat teorii se zkušenostmi z předmětu Asistentská praxe k oborovým didaktikám I). Porovnat historický vývoj některých matematických pojmů se současným zaváděním těchto pojmů v učebnicích matematiky.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2023)

přímá výuka - 3 setkájní - 12 hodin

příprava na setkání, celkem 6 h

čtení odborné literatury 12 h 

zpracování seminární práce - portfolia  - 24 h

průběžné úkoly -  6 h 

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 60 h

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2023)

Hejný, M. a kol. (1990) Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava : SPN.

Hejný, M., Stehlíková, N. (1999): Číselné představy dětí. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Hejný, M.: Záporná čísla. In: (Eds.) (2004) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, s. 327-342.

Hejný, M.: Zlomky. In: (Eds.) (2004) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, s. 343-356.

Hejný, M. Kuřina, F. (2009). Dítě, škola  a matematika: Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha : Portál.

Hejný, M. (2014): Vyučování orientované na budování schémat - Aritmetika 1. stupně ZŠ, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Kubínová, M. (2002): Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Tichá, M. (1998) Jak žáci chápou slovní úlohy se zlomky. In (Eds.) M. Ausbergerová, J. Novotná: Plzeň : 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. JČMF, s. 133-138.

Učebnice matematiky pro 1. stupeň ZŠ


Materiály průběžně zveřejňované v příslušném kurzu v moodlu: kurz Didaktika matematiky I.-III. založen v LS 2023

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2023)

Ve výuce didaktické komentování úloh, diskuse o didaktických i matematických jevech

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2023)

Obsah:
1. Teorie poznávání v aritmetice - Teorie generického modelu.  Vstup do budování představ o mnohosti.

2. Sémantické modely čísla a sématické ukotvení čísla .Řešení a tvorba slovních úloh. Antisignál.

3.  Aditivní operace. Paměťové počítání, singelton, písemné algoritmy.  Multiplikativní operace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2023)

Požadavky pro splnění předmětu jsou prodiskutovány na orvním setkání při výuce.

2 kredity = cca 50 hodin práce studenta

Požadavky k zápočtu v letním semestru akademického roku 2022/2023

KONTROLOVANÉ POŽADAVKY:
1. Aktivní účast na setkáních
2. Tvorba materiálů ke každému z probíraných tématů na setkáních
3. Založení portfolia

4. Předmět bude uzavřen zápočtem formou kolokvia (diskuse nad zpracovanými tématy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK