PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dítě a matematika I - OPMN0M162A
Anglický název: Child and mathematics I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Tereza Kottová
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
Mgr. Karolína Mottlová
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0M152A
Je prerekvizitou pro: OPMN0M170A
Je záměnnost pro: OKMN0M162A
Anotace -
Předmět se skládá ze tří modulů. Každý student si volí jeden z nich. Modul A. Kroužek Práce v semináři je zaměřena na realizaci matematického kroužku přímo na škole. Studenti volí různé metody, jak si z kroužku přinést co nejvíce dat ke zpracování. Bude následovat didaktická analýza studentova vedení kroužku a nasbíraných materiálů a zamýšlení se nad náplní dalšího kroužku. Modul B. Didaktické situace ve vyučování matematice a individuální přístupy k žákům Kurz je zaměřen na posilování profesních kompetencí studentů a hlubší propojení teorie s praxí. Studenti se seznámí s metodami a formami práce, které umožňují individuální přístup k dětem s rúznými potřebami a schopnostmi tak, aby umožnili optimální rozvoj každého dítěte v jedné třídě. Prostředkem budou matematická témata, která jsou stěžejní na prvním stupni. Studenti budou seznamováni s principy badatelského vyučování v matematice a budou mít možnost vyzkoušet si některé z těchto přístupů s dětmiv praxi. Studenti budou mít možnost pracovat i s dětmi, které potřebují větší podporu při výuce (specifické poruchy učení. fyzický hendikep apod.). Součástí budou reflexe vlastní činnosti při práci s dětmi, ale i kolektivní reflexe celé skupiny. Pokusíme se zaměřit i na vrstevnické hodnocení Modul C. Formativní hodnocení ve vyučování matematice Kurz je zaměřen na rozvíjení schopností budoucího učitele vést responsivní výuku a na další témata, na které není prostror v běžné výuce, např. práce s rodiči, rozvíjení osobnostních charakteritik žáků, diagnostika, analýzy žákovsých řešení a videonahrávek. Bude dán prostor pro zařazení témat, která si skupina studentů vyžádá a dále i pro návštěvy alternativních škol (Opem Gate, Scio škola, malotřídky, ...).
Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem všech tří modulů je rozvíjet u studentů

- schopnost pronikat do myšlení žáků a to využít při koncipování výuky,

- dovednost efektivně organizovat práci celé třídy tak, aby každý žák měl příležitost ke svému individuálnímu rozvoji,

- schopnost reflektovat dění ve třídě i vlastní působení a na záklaě toho zkvalitňovat svou výuku

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
Deskriptory

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 75 h

přímá výuka - 3 h týdně, celkem 36 h

příprava na semináře 2 h týdně, celkem 24 h

čtení odborné literatury 6 h 

zpracování průběžných úkolů  - 9 h

V případě, že semináře přejdou do online formy, budou zde uvedeny odkazy na distanční výuku.

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
Literatura

Hejný, M., Hejná, M.: Součtové trojúhelníky. 25 stran, Raabe, Praha, 1998.

Hejný, M., Jirotková, D.: Čtverečkovaný papír jako most mezi geometrií a aritmetikou. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha 1999.

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Portál, Praha 2001, stran 187, ISBN 80-7178-581-4.

Hejný, M. Vyučování orientované na budování schémat: Aritmetika 1. stupně. Praha : UK v Praze, PedF, 2014.

Jirotková, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha : UK v Praze, PedF, 2010.

Z. Kolláriková, B. Púpala (Eds.): Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-585-7.

Kratochvílová, J.: Triády jako prostředí výzkumu a výuky. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2, Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(2. sv.) s. 409-421.

Kuřina, F.: Geometrické praktikum I, II. Matematický ústav ČSAV. Praha 1992.

Stehlíková, N.: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 11-22.

Rendl, M., Vondrová, N. a kol. Kritkcá místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013. ISBN 978-80-7290-723-6.

Vondrová, N., Rendl, M., Havlíčková, R,, Hříbková, L., Páchová, A., Žalská, J.. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3234-6.

Odvárko, O., Kadleček J.: Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia. Prometheus. Prha  2004, 2022.

Vondrová, N.: Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst. Praha : UK, Pedf, 2020.

učebnice matematiky pro 1. stupeň základní školy (české, slovenské a jiné zahraniční)

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Metody výuky

Všechny moduly jsou vedeny formou pracovních dílen.


Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Požadavky ke zkoušce


K zápočtu je nutné:

- aktivní účast na seminářích
- založení portfolia - soubor uspořádaných a komentovaných materiálů z modulů

Poslední úprava: Jirotková Darina, doc. RNDr., Ph.D. (12.09.2023)
Sylabus

Témata jednotlivých setkání se budou provazovat s tématy v předmětu Didaktiky matematiky I a II.

Poslední úprava: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK