PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody řešení matematických úloh - OPMN0M145A
Anglický název: Problem solving methods in mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 94 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0M126A, OPMN0M136A
Je prerekvizitou pro: OPMN0M152A, OPMN0M158A
Je záměnnost pro: OKMN0M145A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)
V návaznosti na poznatky z předchozích kurzů budou rozšiřována a doplňována matematická prostředí vhodná pro rozvíjení matematických představ žáků se zvláštním zřetelem na řešitelské strategie a metody řešení úloh. Těžiště práce bude v rozvíjení schopnosti řešit zadané úlohy několika různými metodami. Zaměříme se na oblasti procesu řešení (modelování, reprezentace, volba strategie, sestavení a realizace plánu řešení, interpretace nalezeného výsledku). Dalším okruhem práce bude tvorba úloh, které lze řešit určenou metodou, a interpretace žákovských řešení. Dále se budeme věnovat gradování úloh dle různých parametrů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

1. Využít řešení úloh jako nástroj k budování kognitivní struktury studenta. Orientací na řešitelské strategie bude systematicky rozvíjena metakognice studenta.

2. Poskytnout studentům přímé zkušenosti s konstruktivisticky vedenou výukou v matematice tak, aby tyto zkušenosti byly pro studenta východiskem pro jeho budoucí praxi.

3. Umožnit studentům diagnostikovat vlastní matematické schopnosti a znalosti a v případě potřeby jim nabídnout možnost reedukace (zejména u nosných matematických pojmů).  Tímto dát zkušenosti studentům využitelné v budoucí praxi.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 50-60 h (2 kredity):

- seminář 1,5 h týdně, celkem 18 h

- zpracování seminárních úkolů 20 h

- čtení odborné literatury 6 h

- příprava na zápočtový test 6 h

- zápočtový test 2 h

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Polya, G.: Jak to řešit? MatfyzPress, Praha. 2016

Kopka, J.: Umění řešit matematické problémy. RNDr. Karel Hoza - HAV, Praha. 2013

HEJNÝ, M. Výuka orientována na budování schémat: Aritmetika 1. stupně, Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

HEJNÝ, M.; NOVOTNÁ, J.; STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.), Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. ke stažení na http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx?PorZobr=20

Soubor učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a příručky pro učitele (Nakladateství: Alter, Fraus, H-mat, Prodos, SPN, Didaktis, Fortuna, ...).

Různé sbírky úloh a matematických problémů, soubory úloh z Klokánka či jiných soutěží pro žáky 1. stupně ZŠ.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Výuka bude vedena důsledně konstruktivistickým způsobem.

Hlavním nástrojem výuky budou problémové situace a jejich řešení studenty.

Studenti budou vedeni k vlastní tvorbě serií úloh se stupňující se obtížností (s ohledem na individuální potřeby žáků).

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě:

a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadaných elektronicky (mailem nebo v Moodlu) 

b) bude organizována online výuka v Google Meet či Adobe Connect, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

 

ODKAZ NA MOODLE KURZ: (heslo/klíč na vyžádání u vyučující příslušné paralelky)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

Požadavky k ukončení kurzu klasifikovaným zápočtem (KZ):


1. Aktivní účast na seminářích

2. Zpracování seminárních úkolů

3. Napsání zápočtového testu se ziskem alespoň 60 % bodů (jeden opravný termín, pokud má student 100% docházku a kvalitně zpracované seminární úkoly)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (11.09.2023)

1. Systematické experimentování, metoda odhad-ověření-oprava, zobecnění (didaktické prostředí Sousedé)

2. Algebraizace, metoda odhad-ověření-oprava (did. prostředí Součtové trojúhelníky)

3. Metoda nesprávného předpokladu, grafické řešení, tabulka, vhled, simplifikace (slovní úlohy)

4. Analýza žákovských řešení slovních úloh

5. Dramatizace, simulovaná dramatizace, modelování (číselná osa, sčítání, odčítání, záporná čísla, absolutní hodnota)

6. Algebraizace, tabulka (did. prostředí Krokování)

7. Metoda odhad-ověření-oprava, dramatizace (dynamické slovní úlohy)

8. Tabulka, algebraizace (dynamické slovní úlohy)

9. Metoda uvolňování parametru, geometrické řešení, manipulace, systematické experimentování, substituce (did. prostředí Parkety)

10. "Pokus-omyl", algebraizace (did. prostředí Pavučiny)

11. Využití izomorfismu, analogie (kombinatorické úlohy)

12. Metoda řešení od konce, grafické řešení, metoda logické argumentace, rozdělení na menší úkoly (did. prostředí Výstaviště)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK