PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aritmetika - OPMN0M126A
Anglický název: Arithmetic
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: 90 / 91 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0M117A
Je prerekvizitou pro: OPMN0M145A
Je záměnnost pro: OKMN0M126A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)
Student bude v kurzu prohlubovat své aritmetické znalosti a zejména rozvíjet dovednosti potřebné pro efektivní učení se a podnětné vučování. Jsou to dovednosti experimentovat, organizovat dílčí výsledky a cílevědomě využívat pravidelností, formulovat a ověřovat hypotézy a argumentovat řešení. Východiskem bude řešení předkládaných úloh. Bude též rozvíjena dovednost formulovat nové úlohy vycházející z dané úlohy nebo situace na základě kladení otázek typu: Co když (ne)? a hledání odpovědí na ně. Klademe důraz na činnosti rozvíjející myšlení, což je např. argumentace, např. proč zvolený postup funguje. Požadavek na rozvíjení právě uvedených dovedností je klíčovým v přípravě budoucích učitelů. Tím se pojetí aritmetiky kvalitativně odlišuje od pojetí, s jakým se studenti pravděpodobně setkávali v předmaturitním studiu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Cíle předmětu: student hlouběji

- uchopí základy elementární aritmetiky, pojmu čísla, 

- orientuje se ve struktuře přirozených čísel,

- porozumí pozičním číselným soustavám,

- porozumí početním algoritmům, dělitelnosti čísel, zlomkům,

- pronikne do aritmetických pravidelností apod., a to i v některých případech s podporou geometrických interpretací.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 75 - 90 h.

- přímá výuka - přednáška a seminář 3h týdně, celkem 36h

- příprava na výuku - 2h týdně, celkem 24 h

- zpracování seminární práce - 10 h

- vzájemné sdílení a posuzování seminárních prací - 5 h

- zpracování testu - 2h

- záverečné kolokvium - 2h

V případě distanční výuky bude uveden odkaz, kde bude probíhat výuka, jinak je vedena prezenčně.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.09.2021)

ateriály k povinému studiu budou průběžně vkládány  na moodle.

Další materiály pro rozšiřující čtení:

Opava, Z.: Matematika kolem nás, Albatros

Hejný M., Stehlíková N.: Číselné představy dětí (skriptum PedF UK, 1999)

Hruša a kol.: Aritmetika pro pedagogické instituty (starší učebnice)

Wittmann, E. Ch. , Müller, G. N.: Handbuch produktiver Rechenübungen, Band 1 (Von Einspluseins zum Einmaleins, 1990), Band 2 (Von halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen, 1992)

Koman, M.: Pravidelnosti aritmetiky a geometrie číselných dvojčat, In Dvacetpět kapitol z didaktiky matematiky (2004).

Koman, M.: Rozšiřování číselných oborů (Užití čtvercových sítí), (skriptum UK Praha, 1975)

učebnice matematiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Hlavní výukovou metodou je řešení úloh (odstupňované obtížnosti) a zkoumání jednoduchých problémových situací. 

Přednáška je vedena interaktivně. 

KURZ MOODLE: bude doplněn

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (25.09.2023)

Požadavky ke zkoušce:
- aktivní účast na seminářích, student si vede portfolio: evidence práce v seminářích, domácí příprava, studium přednášek, studium doporučené literatury a webinářů, reflexe zvládnutí jednotlivých cílů

- Vypracování seminární práce podle zadání:

   1. V průběhu semestru budou formulovány výzvy - úlohy (např. kombinatorického charakteru), student si může vybrat 1-2 výzvy a ty vyřešit, nebo

   2. studenta zaujme úloha v probíraném tématu a zadá ji dítěti, náplní seminární práce je popsat způsob, jak zadanou úlohu dítě řešilo.

 Seminární práce vládá student do 22.12. 2023 do Kurzu v moodlu.


- Vypracování písemného testu se ziskem alespň 60% bodů


- Zkouška je ústní formou kolokvia a jedním z podkladů k hodnocení je písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (12.09.2023)

Podrobnosti k jednotlivým tématům jsou uvedeny v kurzu v Moodlu

1) Stovková tabulka

2) Cik-cak čtverece, magické čtverce a číselná dvojčata

3) Poziční číselné soustavy

4) Znaky dělitelnosti a dělitelnost, Diofantovské rovnice 

5) Zlomky a racionální čísla 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK