PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zpěv II: pěvecké, intonační a dirigentské dovednosti - OPMN0H287B
Anglický název: Singing II: singing, intonation and conductor skills
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 29 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0H282B
Je prerekvizitou pro: OPMN0H292B, OPMN0H290B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (17.10.2019)
Cílem předmětu je prohlubování pěvecko-technických dovedností získaných v předchozím semestru, odhalování smyslu a záměrnosti hlasových cvičení, řešení pěvecko- technických problémů v písních a drobných sborových skladbách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (16.04.2019)

Cíl předmětu: prohlubování pěvecko-technických dovedností získaných v předchozím semestru, odhalování smyslu a záměrnosti hlasových cvičení, řešení pěvecko- technických problémů v písních a drobných sborových skladbách.

Aplikace intonačních dovedností v dur i moll na jednoduchém sborovém repertoáru. Ve výcviku dirigentské techniky je kladen důraz na osamocení paží a nácvik a řízení jednoduchých sborových skladeb.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (08.09.2022)

36 hodin přímé výuky, 24 hodin přípravy na seminář, 30 hodin přípravy ke zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (16.04.2019)

Povinná literatura:

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7179-916-X.

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. I. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2006. ISBN 80-7290-261-X

PECHÁČEK, S. Základy taktování. 2. vyd. Praha: PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická - II. díl.  Praha: SPN, 1983, 130 s.

Doporučená literatura:

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

KOLÁŘ, J., VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika moll. Praha: Univerzita Karlova, Praha, 1993. 78 s. ISBN 80-7066-838-5.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 79 s. ISBN 80-7290-155-9.

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. I. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2006. ISBN 80-7290-261-X.

Tichá, A.; Šimanovský, Z. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-323-4.

Tichá, A., Šimanovský Z. Lidové písničky jejich dramatizace. Praha: Portál 2000. IBSN 80-7178-915-1.

KIML, J. Co máme vědět o hlasu. Praha: Supraphon 1989. ISBN 02-166-89.

SOUKUP, J., Hlas – zpěv – pěvecké umění. Praha, 1972. 130 stran.

SEEMAN, M., O lidském hlasu. Praha, 1953. 51 stran.

Sbírky lidových písní (výběr dle vlastní volby posluchače).

STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1981.

FEDOR, V.; VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha-Bratislava: Editio Supraphon, 1969.

BROŽ, J.; KAŇÁK, Z. Základy dirigování. 1. vyd. Praha: Panton, 1982.

LÝSEK, F. Dětský sborový zpěv. Praha: SPN, 1958.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Pěvecká příprava učitelů Hv. Praha: SPN, 1976.

Partitury vokálních a vokálně instrumentálních děl.

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. 3. vyd. Praha: SNKLHU, 1961. 87 s.

KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 4. vyd.Praha: Editio Supraphon, 1981. 207 s.

KOLÁŘ, J.; VÁŇOVÁ, H.; DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur II. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

POŠ, V. Nová intonace. Rytmus. Sluchová výchova. Praha: Edit, 1998. 304 s.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava: Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (08.09.2022)

Požadavky ke zkoušce

1. Test z probrané teorie. Sluchová analýza zahraných stupnic, intervalů, akordů a písní.

2.  10 zadaných písní zazpívat, vysvětlit hlasovou problematiku. Ke každé písni připravit hlasové cvičení s transpozicí. Písně taktovat s využitím probrané taktovací techniky.

3.  Taktovat 2 dvou-tříhlasé sborové skladby.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (08.09.2022)

Obsah předmětu:

a – pěvecké dovednosti, b – intonační dovednosti, c – dirigentské dovednosti

1a) Vyrovnávání vokálů a rozšiřování hlasového rozsahu.

1b) Mollové stupnice. Solmizace v moll. Zápis snadných mollových písní.

1c) Koruna závěrová.

2a) Rozvoj pohyblivosti hlasu.

2b) Mollový kvintakord, stupnicové postupy v moll.  Mollové lidové písně.

2c) Koruna průběžná.

3a) Hudební artikulace.

3b) Intervaly velká a malá sekunda.

3c) Slučování gest. Taktování una battuta.

4a) Druhy hlasových cvičení.

4b) Intervaly velká a malá sexta.

4c) Slučování gest uvnitř taktu.

5a) Rozezpívání ve sboru.

5b) Druhy kvintakordů.

5c) Dynamika a dynamické změny.

6a) Hlasové rejstříky a jejich sjednocování.

6b) Dominantní septakord a jeho užití v písních.

6c) Tempo a tempové změny.

7a) Hodnocení písní z hlediska pěvecké probleamtiky.

7b) Tvrdě velký septakord a jeho užití v písních.

7c) Opakování děleného gesta – synkopy.

8a) Výběr vhodných hlasových cvičení při studiu obtížných míst písní.

8b) Církevní stupnice. Tvoření, lidové písně v těchto tóninách.

8c) Recitativní způsob taktování. Táhlé lidové písně.

9a) Hlasová cvičení a cvičení k rozezpívání s akcentem na budoucí praxi s větším počtem žáků.

9b) Pentatonické stupnice a jejich užití v improvizaci.

9c) Nezávislost paží. Nástupy a závěry jednou rukou.

10a) Souvislost nepřesné intonace s nedostatky v hlasové technice.

10b) Míšení tónin. Příklady písní.

10c) Nadhodnoty v doprovodném hlase.

11a) Aplikace získaných teoretických poznatků při studiu písní.

11b) Diatonická modulace v písních.

11c) Nácvik sborové skladby.

12a) Aplikace získaných teoretických poznatků při studiu vybraných sborových skladeb.

12b) Základy chromatiky. Chromatická stupnice.

12c) Druhy pěveckých sborů.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK