PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anatomie - OPBT2B101A
Anglický název: Human anatomy
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT4B011A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Záměnnost : OB2320101
Je prerekvizitou pro: OPBT2T108A, OPBT2T120A, OPBT2T121A, OPBT2T127A, OPBT2T149B, OPBT2T133A, OPBT2T141B, OPBT2T142B, OPBT2T128A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (01.01.2019)
Stavba lidského těla jako východisko pro následné studium anatomie pro studenty tělesné výchovy. Zaměřeno zejména na kosterní, svalový aparát, a základní přehled kardiovaskulárního a nervového systému. Studenti si osvojí jak základní stavbu anatomických struktur spojených s pohybem, tak především jejich funkci - především stavbu a růst kostí, funkci svalů a svalových skupin, základy fyziologie svalu.
Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)

Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams.

Odkaz na třídu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2673b25a94c64fd8b74afeaa96856470%40thread.tacv2/conversations?groupId=7fbca19e-d3da-41f3-98ad-81999f0764e2&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Přednášky budou probíhat online. V rámci cvičení bude studentům průběžně zadávána samostatná práce (pracovní listy), kterou budou online odevzdávat.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (01.01.2019)

NAŇKA O, ELIŠKOVÁ M. Přehled anatomie. 2. vyd. Praha: Galén, 2009.
Dylevský I. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009.
HUDÁK R, KACHLÍK D. Memorix anatomie. 4. vydání. Praha: Triton, 2017.
Dylevský I. Anatomie dítěte: nipioanatomie. I. (2014) a II. (2017) díl. Česká technika - nakladatelství ČVUT
Dylevský I, Druga E, Mrázková O. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2000.
Linc R, Fleschmann J. Anatomie. Praha: SPN, 1973.
Čihák R. Anatomie 1, 2, 3. Praha, Avicenum, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání)
Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 1993 (a další vydání této příručky)
Dauber W. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (15.09.2020)

Ukončení: písemná zkouška, zápočet - písemný test

 Zápočet má jeden řádný termín a dva termíny opravné.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (01.01.2019)
V přednáškách a cvičeních se věnujeme následujícím tématickým okruhům:
 
1. Pojivové tkáně se zaměřením na kost
Typy kostí, osifikace, růst kostí
Mechanické vlastnosti kostí
Zranění kostí
Spojení kostí - dotykem a kloubem
Typy kloubů, obecné charakteristiky
 
2. Anatomické názvosloví (latinsky)
Roviny, směry a pohyby
Úvod do biomechaniky kloubů
 
3. Kostra - morfologie
Lebka - anatomie a morfologie neurocrania a viscerocrania
Osový skelet - anatomie a morfologie páteře a hrudníku
Kostra končetin - anatomie a morfologie pletence a volné končetiny
Klouby - anatomie a morfologie především loketního, rameního, kyčelního a kolenního kloubu
 
4. Svaly - obecná stavba a fyziologie svalové tkáně
Rozdíly mezi hladkou, srdeční a kosterní svalovinou
Kosterní svalovina - stavba vlákna
Svalová kontrakce, aktin, myozin a další svalové proteiny
Nervosvalová ploténka, neuromotorická jednotka
Inervace kosterního svalu, propriorecepce, reflexní oblouk
Výživa svalu, prokrvení svalu a zapojení kardiovaskulárního systému
Svalová práce
 
5. Svaly - morfologie
Sval - stavba a funkce
Typy svalů, rozdíly mezi zpeřeným a vřetenovitým svalem
 
6. Příhlady a zástupci hlavních topologických svalových skupin
Svaly hlavy
Svaly krku
Svaly zad
Svaly hrudníku, dýchací svaly
Svaly břicha
Svaly pánevního dna
Svaly ramenního kloubu
Svaly paže
Svaly předloktí a ruky
Svaly kyčelního kloubu
Svaly stehna
Svaly bérce a nohy
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (15.09.2020)

- docházka na cvičení (min. 80 %)

- písemný zápočtový test se zaměřením na anatomické názvosloví a kosti.

- písemná zkouška se zaměřením na kostru a svalový systém

Zápočet má jeden řádný termín a dva termíny opravné.

 

V případě zhoršení epidemiologické situace bude plnění předmětu probíhat online (MS Teams). Cvičení se bude skládat především ze samostatného vypracování zadaných úkolů a jejich odevzdání/presentace online.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK