PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Autorské systémy a prostředí - ON2319903
Anglický název: Authoring Systems and Tools
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNI2I108A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319702, ON2319804
Je prerekvizitou pro: ON2319003, ON2319001
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je seznámit studenty se základními způsoby tvůrčího využití počítačových technologií v práci učitele. Cílem je získat minimální praktickou zkušenost s přípravou vlastních výukových materiálů na počítači a v souvislosti s tím též přehled o náročnosti tvorby a kvalitě dostupných komerčních i nekomerčních výukových aplikací. Zároveň je obsahem předmětu základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu rozhraní dokumentu.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
 • ADOBE CREATIVE TEAM Adobe Flash CS3 - Oficiální výukový kurz. Praha : Computer Press, 2008.
 • BRDIČKA, B. Učení s počítačem. Praha : PřF UK, 1996.
 • MACROMEDIA, ActionScript ve Flashi. Praha : Computer Press , 2002.
 • RAMBOUSEK,V. a kol. Práce s počítačem. Praha : Fortuna, 1997.
 • SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál 1997.
 • ŠNAJDER,L., VINAŘ,J. Hypermédiá a hypermediálne autorské systémy v praxi a vo výučbe. In: MFIvŠ, 1996/97, č.1, s. 36 n.
 • HARTMAN, P. Flash - dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada,2006.
 • FOTR, J., SCHNEIDER, Z. Flash pro grafiky a webesignery. Praha : Computer Press, Praha, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)
 • Prokázání příslušné úrovně teoretických vědomostí při obhajobě zápočtové práce a související rozpravě z oblasti zaměření předmětu
 • Prokázání příslušných praktických dovedností při tvorbě jednoduchého výukového objektu dle zadání.
Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Náplní kurzu je, kromě určité teoretické části, hlavně seznámení s dostupnými autorskými prostředky pro tvorbu výukových materiálů, které nevyžadují žádnou zvláštní znalost programování. Účastníci navážou na své dřívější zkušenosti a budou pomocí vhodných nástrojů bez nutnosti příliš velkého množství dalších specializovaných znalostí vytvářet výukové moduly s výstupem do prostředí WWW nebo jako samostatný počítačový program. Pomocí autorského prostředku, který jim bude nejvíce vyhovovat, vypracují jednoduchou prakticky použitelnou aplikaci jako semestrální práci.

MOŽNOSTI TVORBY MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ
 • specifika jednotlivých přístupů ke tvorbě aplikací
 • přehled dostupných autorských systémů a vývojových platforem
 • srovnání jednotlivých systémů z hlediska dostupnosti, vybavenosti, zajištění interaktivity a síťové komunikace, zastoupení multimediálních prvků a dalších aspektů
 • on-line autorské nástroje a systémy, volně dostupné autorské nástroje
 • nástin možností spolupráce jednotlivých systémů

SPECIFIKA TVORBY VÝUKOVÝCH APLIKACÍ
 • aspekty výukových aplikací v návaznosti na jednotlivé fáze výuky
 • specifika výukových aplikací z hlediska didaktických funkcí
 • kritéria hodnocení výukových objektů a aplikací
 • normalizace výukových objektů

ADOBE FLASH JAKO VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ
 • seznámení s prostředím a základy ovládání programu
 • příprava vektorové grafiky a import bitmap
 • dostupné možnosti animace v prostředí flash, jejich využití a specifika
 • implementace UI komponent a knihovny vestavěných multimédií
 • objektový přístup k návrhu aplikací, typy objektů a jejich použití
 • formy výstupu a exportu animací a aplikací

PROGRAMOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ADOBE FLASH
 • skriptovací jazyk ActionScript, specifika, syntaxe
 • použití jazyka pro tvorbu logiky běhu programu
 • využití objektového modelu jazyka, návrh a obsluha objektů
 • přebírání a předávání proměnných a objektů mezi platformami

TVORBA VLASTNÍHO VÝUKOVÉHO PROJEKTU
 • obecně definované fáze vývoje projektu
 • vývojové modely, srovnání, kritéria volby vhodného modelu
 • tvorba dokumentace a dalších doplňujících materiálů
 • normované balíčky digitálních výukových objektů a jejich součásti
 • vlastní realizace vlastního projektu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů zadávaných na seminářích
 • Vytvoření a obhájení kvalitní zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu dle zadání (vlastní výukové aplikace). Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů.

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK