PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktický software a informační zdroje - ON2319001
Anglický název: Educational Software and Information Resources
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 1 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Daniel Tocháček
Vyučující: PhDr. Daniel Tocháček
Prerekvizity : ON2319902, ON2319903
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (27.01.2018)
Cílem předmětu je docílit u studentů a studentek získání teoretických vědomostí a praktických kompetencí pro práci s informačními zdroji, didaktickými programy a cloudovými edukačními a kolaborativními prostředími, resp. nástroji ve výuce a při učení. Na uvedené vědomosti a kompetence navazuje didaktika a metodika aplikace softwaru, informačních zdrojů a cloudových edukačních a kolaborativních prostředí, resp. nástrojů. Předmět se rovněž prakticky orientuje na využití tabletů ve výuce a na využití cloudových systémů pro administraci procesů a řízení v rámci ZŠ a SŠ.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (27.01.2018)

Studijní materiály
Edukační portály

- BACUS, A. Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let. Praha: Portál, 2004. 176 s.
- BRDIČKA, B. Učení s počítačem. PřF UK, Praha 1996.
- ČERNOCHOVÁ,M., KOMRSKA,T., NOVÁK,J. Využití počítače při vyučování. Praha : Portál, 1998.
- FIALOVÁ, I. Evaluace Internetových stránek. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc : UP Olomouc, s.191-192, 2000.
- JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2
- KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 184 s.
- MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 182 s.
- MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Brno : Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-419-2
- MORAVCOVÁ, D. Metodický portál - Pravidla využívání audiovizuálních pomůcek a počítače v naší MŠ [online]. 2007 [cit. 2009-04-26]. Dostupný z WWW: http://www.rvp.cz/clanek/150/1139 .
- MORAVCOVÁ, D. Metodický portál - Využívání počítačů v mateřské škole [online]. 2005 [cit. 2009-04-26]. Dostupný z WWW: http://www.rvp.cz/clanek/41/257 .
- MORAVCOVÁ, D. Využití počítače v předškolním věku. Praha, 2003. 163 s. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dizertační práce.
- NASKE, P. Metodický portál - Počítačová gramotnost v základních školách [online]. 2007 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: http://www.rvp.cz/clanek/219/1534 .
- PROVAZNÍK, K. Zdraví a zdravotnictví - Děti a dospělí před obrazovkou [online]. 2000 [cit. 2009-01-09]. Dostupný z WWW: http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=22 .
- RAMBOUSEK,V. a kol. Práce s počítačem. Praha : Fortuna, 1997.
- NETMAIL,s.r.o. Vzdělávací portál Google Apps: learning site [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: https://sites.google.com/a/netmail.cz/nmvzdelavaciweb/
- MARTINKOVÁ, Anna. Cloudové služby a jejich aplikace do prostředí školy. Praha, 2013. Závěrečná práce. Univerzita Karlova V Praze Pedagogická Fakulta Centrum Školského Managementu.
- LEIPERT, Jiří. The
evolution of cloud platforms for learning. In: Information and Communication Technology in Education.: Proceedings. first, 2013. Ostrava: Repronis, 2013, s. 143-148. ISBN 978-80-7464-324-8.
- VELTE, J., VELTE
, A., ELSENPETERR.. CloudComputing: Praktický průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 304 s. EAN: 9788025133330.
- SETÍKOVSKÁ, Blanka.
Cloud Computing [online]. Praha: ČVUT, 2010. 71 s. Dostupné z: http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/images/c/c8/Dp_2010_setikovska_blanka.pdf. Diplomová práce. ČVUT, Fakulta elektrotechnická.

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005. 48 s.
- Sborníky POŠKOLE 2000, 2001, 2002. Lázně Sedmihorky, 2000, 2001, 2002
- WWW servery s danou problematikou
- Učitelský spomocník. Dostupný z: URL: http://www.spomocnik.cz
- bakalářské práce na PedF UK v Praze

- Infovek. Dostupný z: URL: http://www.infovek.sk/
- IT právo. Dostupné na www: http://www.itpravo.cz/

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
- Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (antispamový zákon)
- Server Ministerstva spravedlnosti České republiky http://justice.cz

- Evaluace softwaru:
- http://www.educat.hu-berlin.de/lernsoftware/bewertung/evaluation/kos.pdf
- http://www.educa.ch/DYN/77189.asp
- http://testovani-softwaru.navajo.cz/
- IT právo. Dostupné na www: http://www.itpravo.cz/
- Počítačové a informatické právo. http://fmv.vse.cz/depts/kpra/pra_202o.htm
- server Parlamentu ČR http://www.psp.cz/
- Studijní materiály v Moodle

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (07.03.2019)

- Aktivní práce v prezenčních seminářích (v případě omluvené neúčasti vypracování zadaných úloh dle pokynů vyučujícího).
- Včasné odevzdání seminární práce - sady elektronických výstupů v cloudovém prostředí - dle konkrétní specifikace vyučujícího (přesné zadání seminární práce je sděleno studujícím na prvním prezenčním setkání a současně je všem studujícím v podpůrném on-line prostředí zpřístupněna jeho textová podoba). Seminární práce se odevzdává výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému / cloudového prostředí nejpozději do 19.5.2019, 24,00hod.
- Prokázání odpovídající úrovně dovedností při práci s nástroji cloudového prostředí formou vyřešení zadaných úloh v rámci závěrečného testu.
- Prokázání příslušné úrovně teoretických vědomostí dané problematiky a prokázání praktické způsobilosti využívat informační zdroje a výukový software v učení a ve výuce.
- Pro získání zápočtu je stanoven 1 termín a vymezen 1 pokus (nedohodne-li se vyučující prokazatelně v konkrétním případě se studujícím jinak).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Daniel Tocháček (27.01.2018)

- Informační zdroje - klasifikace, analýza, hodnocení (problematika vnímání, vyhledávání, analyzování, hodnocení), portály, e-knihy
- Informační zdroje a synchronní a asynchronní komunikace, komunikace počítačem podporovaná - teorie, aplikace, sociální a psychologické aspekty
- Didaktický software - taxonomie, analýza, evaluace (historie, terminologie, metody), počítačové hry, procvičování, test, autotest
- Implementace didaktického software a informačních zdrojů do různých forem edukační činnosti
- Didakticko-metodické otázky aplikace SW a informačních zdrojů
- Cloudové služby, tablety:

CHARAKTERISTIKA CLOUDOVÉHO PROSTŘEDÍ
- Prostředí webového prohlížeče, zásady práce s cloudovou informací, BYOD
- URL, síťové služby, záložky, streaming, instantní komunikace
- Vazba na účet, synchronizace, bezpečnost, dvoufázová autentizace
- Nastavení účtu, rozšíření prohlížeče, síťový OS, bezpečné odhlášení
- Druhy přístupů do cloudu (Windows, Chrome OS, Chromium, Android, iOS)

ORIENTACE V CLOUDOVÝCH SLUŽBÁCH
- Princip a možnosti cloudového úložiště, propojení s aplikacemi, kvóta
- Prostředky síťové komunikace (mail, chat, sociální sítě)
- Prostředky síťové práce (office formáty, grafické a mediální editory)
- Prostředky síťové kolaborace (sdílení, komentáře, revize, návrhy úprav)
- Práce na sdíleném projektu (Formulář, myšlenkové mapy, diagram, role)
- Publikování cloudových dat (tvorba a publikování informačního systému)

VYBRANÁ CLOUDOVÁ PROSTŘEDÍ A JEJICH APLIKACE
- Google Apps a Google Apps pro vzdělávání - přístup ke službě, účty a účty ve vlastní doméně
- Charakteristika služeb dostupných v rámci Google Apps pro vzdělávání - Disk, Text, Tabulka, Formuláře, Prezentace, Kresba, Mapa, Youtube, Weby, Goo.gl atd.
- Další online office prostředí - 365 a One Drive, Zoho a OnlyOffice, stream Libre Office
- On-line úložiště dat - Dropbox, Box, Asus Eee Storage atd.
- Sociální sítě, zejména siť Google+ vrámci služby Google Apps pro vzdělávání - Komunity, Kruhy a Skupiny v G+, videokonference, realtime API
- Časová osa projektu - sdílené kalendáře, Události,
- Nástroje reálně časové komunikace, prezentace a kolaborace - Google Hangouts
- Propojení služeb v rámci Disku, domény, účtu a projektu
- Problematika externích aplikací propojitelných s Google Apps pro vzdělávání prostřednictvím sdílení uživatelských účtů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK