PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tvorba didaktických materiálů - ON2319702
Anglický název: Designing of Didactics Materials
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://it.pedf.cuni.cz/sylabus.php?id=ON2319702
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
PhDr. Jakub Lapeš
Anotace -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (22.11.2009)
Předmět Tvorba didaktických materiálů se orientuje na využití dostupných technických prostředků pro přípravu různých typů didaktických materiálů a jejich adekvátní implementaci ve fázi přípravy, průběhu a diagnostiky výuky. V souladu s hlavní orientací magisterské úrovně studia je posláním tohoto předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky vhodným způsobem uplatnit nabyté, resp. systemizované technologické znalosti a dovednosti. Předmět se tak snaží vytvořit předpoklady pro další rozvoj schopností efektivního uplatnění technických prostředků a didaktických materiálů ve vzdělávání. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky určenými zejména pro tvorbu a implementaci didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů a s teoretickými i praktickými aspekty tvorby a využití různých druhů didaktických materiálů v rámci technických didaktických, resp. výukových prostředků. Tematicky se předmět dále zaměřuje především na poznání možností a didaktických specifik soudobých technických prostředků pro tvorbu a realizaci didaktických materiálů při podpoře výuky, na osvojení zásad tvorby digitálních výukových objektů, jejich specifik, kritérií hodnocení a didaktických aspektů aplikace.
Literatura
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (10.10.2012)
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, V. 33 rad jak úspěšně prezentovat. Brno : Computer Press, 2004. 110 s. ISBN 80-251-0326-9
 • DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti [online]. 2008. Dostupný z WWW: <http://www.tykva.net/files/UJAK/ucebni_pomucky.pdf>.
 • GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 139 pp. ISBN 978-1-84312-262-3
 • HAUSNER, M. aj. Výukové objekty a interaktivní vyučování. [s.l.] : [s.n.], 2007. 77 s. ISBN 978-80-903897-0-0.
 • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0
 • LEE, M., BETCHER, CH. The Interactive Whiteboard Revolution. Australian Council Educational Research, 2009. ISBN 0864318170
 • NÖLLKE, C. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 111 s.  ISBN 80-247-9057-2
 • ROBLYER, M.D. Integrating Educational Technology into Teaching, Upper Saddle River : Pearson Education, 2004, ISBN 0-13-117392-8
 • VOOGT, J.; KNEZEK G. ed. International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer International Handbooks of Education, 2009. 1225 s. ISBN: 978-0387733142

Studijní zdroje

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (06.10.2013)
 • TECHNICKÉ PROSTŘEDKY V EDUKACI
  • Základní terminologické konstrukty oblasti, didaktické prostředky, učební
  • pomůcky, výukové objekty, digitální výukové objekty, prostředky didaktické
  • techniky, technické prostředky v edukaci, technické výukové prostředky
  • Charakteristické vlastnosti a specifické rysy technických prostředků z hlediska edukace
  • Didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků
 • DIDAKTICKÉ MATERIÁLY A MOŽNOSTI JEJICH TVORBY
  • Dokumenty vytvářené v prostředí textového a grafického editoru,
  • Prezentace vytvářené obecnými a prezentačními programy,
  • Audiovizuální, multimediální a 3D výukové objekty,
  • Webcasting a educasting,
  • Webové stránky jako hypermediální prostředek
  • Použití autorských systémů pro tvorbu výukových objektů a programů
  • Základní kritéria hodnocení didaktických materiálů
 • DIDAKTICKÁ SPECIFIKA TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V EDUKACI
  • Historické aspekty prostředků didaktické techniky
  • Záznamové plochy
  • Promítací technika
  • Zvuková technika
  • Prezentační systémy
  • Interaktivní technika
  • Prostředky pro poskytování zpětné vazby
  • Vzdělávací prostředí
  • Řídicí systémy
  • Produkční systémy
 • INTERAKTIVNÍ PROSTŘEDKY
  • Interaktivní prostředky, druhy, možnosti využití, porovnání
  • Softwarová podpora jednotlivých druhů interaktivních prostředků
  • Zásady a způsoby práce s interaktivními tabulemi
  • Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli
  • Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LAPES/PEDF.CUNI.CZ (01.12.2014)
 • Včasné odevzdání zápočtové práce dle pokynů vyučujícího
 • Ústní část zkoušky (kolokvium) / variantně závěrečný test z teorie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK