PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Robotizace a řízení procesů - ON2319004
Anglický název: Robotics and Process Control
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Lapeš
Prerekvizity : ON2319804
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (20.02.2018)
Posláním předmětu je přiblížit studentům soudobé možnosti robotických systémů a stavebnic určených do edukačního procesu, a to jak v preprimárním vzdělávání (MŠ), 1. a 2. st. ZŠ, tak i SŠ. Základním cílem předmětu Robotizace a řízení procesů je praktické seznámení se školními systémy podporujícími výuku robotizace - edukační robotiku. Výuka předmětu je orientována didakticky a zároveň se zaměří na rozvíjení programátorských technik v ikonicko-grafických vývojových prostředích určených pro příslušné systémy a stavbu vlastního robotického modelu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (22.01.2018)

BAUM, D. Definitive Guide to LEGO MINDSTORMS. 2nd Edition. Berkeley : Apress, 2002.
BAUM, D. et al. Extreme Mindstorms: an Advanced Guide to Lego Mindstorms. Berkeley : APress, 2000.
ERWIN, B. Creative projects with LEGO Mindstorms. Boston : Addison-Wesley, 2001.
FERRARI, M. et al. Building Robots With Lego Mindstorms : The Ultimate Tool for Mindstorms Maniacs. Osborne : Syngress, 2001.
FERRARI, M. et al. LEGO Mindstorms Masterpieces: Building Advanced Robots. Osborne : Syngress, 2003.
HÄBERLE, H. a kol. Průmyslová elektronika a informační technologie. Praha : Sobotáles, 2003.
HILL, T. Production / Operations Management. Cambridge : McGraw-Hill, 1991.
SENN, J. A. Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities. 3rd Edition. New Delhi, Prentice Hall, 2003.
WILCHER, D. LEGO Mindstorms Mechatronics : Using Systems and Controls to Build Sophisticed Robots. New York : McGraw-Hill/TAB Electronics, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (20.02.2018)

Vymezení edukační robotiky

Základní pojmy a obecné principy robotechniky

Vztahy mezi konstrukčním řešením robotů a jejich užitnými vlastnostmi

Modelování činnosti robotů využitím (školních) robotických systémů

Možnosti programování robotických systémů (např. BeeBot, Ozobot, Lego WeDo, Lego Mindtorms NXT/EV3)

Projektové možnosti edukační robotiky ve vzdělávacím procesu v MŠ, ZŠ a SŠ

Možnosti rozšiřujících a doplňkových systémů/sad pro robotechniku (např. laboratorní experimenty)

Alternativní možnosti programování robotických systémů (např. Scratch; komunitní jazyky - Java, C)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (20.02.2018)
  • Aktivní práce v seminářích; průběžné řešení úloh reflektujících probíraná témata; závěrečná kompletace v kurzu využívané robotické sady do původního stavu.
  • Vytvoření, prezentace a obhajoba komplexní práce - vlastního tvůrčího projektu z oblasti edukační robotiky - s využitím robotických sad Lego.
Požadavky na projekt a další informace:
- Práce bude mít podobu komplexního praktického projektu z oblasti edukační robotiky zahrnujícího etapy plánování (návrhu), přípravy, stavby a programování robota a současně též prezentaci celého projektu ostatním účastníkům kurzu.
- Podmínkou udělení KZ je rovněž zhotovení elektronické dokumentace k projektu (v Moodle kurzu bude k dispozici vzorový standardizovaný dokument obsahující vyžadované položky dokumentace projektu). Povinnou část dokumentace projektu je případně možné a žádoucí rozšířit o další doprovodné materiály (např. prezentace, fotografie, video, elektronické výukové objekty pro IWB apod.).
- Pro projekt lze využít robotické sady Mindstorms NXT/EV3, Lego WeDo nebo Lego RoboLab, ev. s variantní nadstavbou v podobě sady Lego eLab.
- Jediným tematickým omezením projektu je jeho využitelnost při výuce na ZŠ nebo SŠ s primárním zacílením do oblasti ICT nebo přírodovědných předmětů. Vítaný je multidisciplinární přesah.
- Pro získání zápočtu je stanoven 1 termín a vymezen 1 pokus (nedohodne-li se vyučující prokazatelně v konkrétním případě se studujícím jinak).
  • Prokázání příslušné úrovně vědomostí při obhajobě projektu a související rozpravě tematicky orientované do oblasti zaměření předmětu.
  • Prokázání odpovídajících znalostí a dovedností při řešení praktické úlohy z oblasti edukační robotiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK