PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná didaktika - ON23142004
Anglický název: General Didactics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314004
Záměnnost : ON2314004
Je neslučitelnost pro: ONPP1423
Je prerekvizitou pro: ON2314206, ON2314211, ON2314212, ON2314213, ON2314201, ON23142323, ON23142005, ON23142010, ON23142304, ON23142305, ON23142313, ON2314202, ON2314203, ON2314204, ON23142303, ON23142302
Je záměnnost pro: ONPP1423, ONPP141
Anotace -
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)
Kurz seznamuje studenty s teoriemi obecné didaktiky s důrazem na jejich implikace do současnosti. Jedná se např. o cíle vzdělávání, modernizace vzdělávacích obsahů, kurikulární teorie a jejich vztah k současným reformám ve vzdělávání. V kurzu jsou diskutovány současné kurikulární dokumenty a relevantní nálezy pedagogického výzkumu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Cílem kurzu je naučit se analyzovat vybrané didaktické teorie a jejich praktické aplikace, posoudit efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem a vybrané modely vyučování.

Literatura
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)
 • Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
 • Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2005.
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007.
 • Národní program vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha : ÚIV, 2001.
 • Estes, T. H., Mintz, S. L., Gunter, M. A. Instruction: A Model Approach, 6/E. Boston: Allyn&Bacon, 2010.
 • Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock J. E. Classroom Instruction That Works: Research Based Strategies for Increasing Student Achievement. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 200
 • Uljens, M. School Didactics and Learning. UK, East Sussex: Psychology Press Ltd, 1997.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (08.09.2017)
Zápočet

 

 

  • prezentace výsledků kvalitativní analýzy sekvence videozáznamu vyučovací hodiny. 3 možnosti pokusu ke splnění požadavku

 

 

Zkouška

 

 

  • tématické okruhy probrané na přednáškách a další materiály v českém a anglickém jazyce, na něž bude v přednáškách odkázáno

 

  • zkouška je písemná ve formě didaktického testu s otevřenými a uzavřenými otázkami
Sylabus -
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

 • Obecná didaktika, teorie vzdělání a výběr učiva z historického pohledu - vymezení obecné didaktiky, vztah k oborovým didaktikám. Teorie materiálního vzdělání a teorie formálního vzdělání. Elementární a všeobecné vzdělání. Odborné a všeobecné vzdělání.Výběr učiva - didaktické teorie v 2. polovině 20. století: překonávání encyklopedismu a poznatkové roztříštěnosti, modernizace vzdělávacích obsahů, kurikulární teorie.

 • Kurikulární dokumenty - Národní vzdělávací program, rámcové vzdělávací programy , školní vzdělávací programy, evaluační standardy (maturitní zkouška, testování žáků v průběhu povinné školní docházky), učební plány, učební osnovy, další dokumenty.

 • Teorie vyučování a cíle vyučování - vybrané teorie výkladu vyučování (Herbartova teorie, pragmatická koncepce J. Deweye, konstruktivizmus a další teorie). Cíle ve vyučování - funkce cílů, hierarchizace cílů, Bloomova taxonomie, Niemierkova taxonomie.

 • Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem - nalézání podobností a rozdílů, vytváření shrnutí a psaní poznámek, podpora úsilí a poskytování uznání, zadávání domácích úkolů a cvičení, využívání nelingvistických reprezentací, kooperativní učení (organizační formy vyučování - frontální, skupinové, kooperativní a individualizované), stanovování cílů a poskytování zpětné vazby, tvoření a testování hypotéz, využívání nápověd, otázek a organizátor postupu (advance organizer). Pedagogický výzkum daných přístupů, příklady jejich využití ve vyučování.

 • Vybrané modely vyučování - model přímého vyučování (The Direct Instruction Model), model pochopení pojmu (The Concept Attainment Model), model tvorby pojmu (The Concept Development Model), modely řešení problémové úlohy (Problem-Centered Inquiry Models), Model analogie a metafory (The Synectics Model), model příčiny a následku (The Cause-and-Effect Model), model sokratovského rozhovoru (The Socratic Seminar Model), integrační model (The Integrative Model), model kooperativního vyučování (The Cooperative Learning Model). Pedagogický výzkum modelů, jednotlivé kroky ve vyučování dle modelů, příklady jeho využití ve výuce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK