PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální deviace - ON23142303
Anglický název: Social Deviance
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Neslučitelnost : ON23142102, ON23142104, ON2314303
Prerekvizity : ON23142004
Záměnnost : ON2314303
Je neslučitelnost pro: ON23142104, ON23142102
Je prerekvizitou pro: ON23142301
Anotace -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2012)
Předmět vymezuje pojetí sociálních deviací v širokém kontextu. Nastoluje problémy etopedické. V rámci kurzu jsou popisovány a analyzovány klasické biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování. Důraz je kladen na integrativní a interdisciplinární přístup k problematice sociálních deviací. Jsou diskutovány konceptuální, teoretické a metodologické problémy studia sociálních deviací. V rámci předmětu jsou definovány základní pojmy vztahující se k problematice sociálních deviací, včetně normality a jejích typů. V rámci kurzu jsou prezentovány a diskutovány cíle a příčiny deviantního chování. Součástí předmětu je analýza vybraných projevů deviantního chování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2012)

Cílem předmětu je poskytnout základní vhled do vývoje a současného stavu teoretického poznání v oblasti sociálních deviací, podat přehled nejvýznamnějších teorií sociálních deviací, popsat funkce sociálních deviací, zdůraznit hodnotové aspekty deviantního chování, detekovat a analyzovat příčiny vybraných projevů deviantního chování.

Literatura
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (26.02.2017)

FISHER, S. ŠKODA J. Sociální patologie. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2781-3
HRČKA, M. Sociální deviace. Praha : SLON, 2001. ISBN: 80-85850-68-0.
KOMENDA, A. Sociální deviace. Historická východiska a základní teoretické přístupy. Olomouc : UP, 1999. ISBN 80-244-0019-7.
MUNKOVÁ, G. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2
URBAN, L., DUBSKÝ, J. Sociální deviace. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7380-397-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (04.02.2016)

Docházka (minimálně 80% - nezávisle na tom, zda je někdo nemocný či není) a aktivní účast v rámci výuky. Prezentování a odevzdání seminární práce a její úspěšné obhájení v rámci rozpravy. Prostudovaná literatura, která bude zadána při výuce. Úspěšné absolvování písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: BENDL/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2012)

Sociální deviace a pojmy obsahově blízké.
Vymezení a druhy normality.
Definiční znaky sociální deviace.
Sociální a nesociální deviace.
Normativní a reaktivní koncepce sociální deviace.
Cíle, funkce a příčiny deviantního chování.
Biologické, psychologické a sociologické teorie deviantního chování.
Vybrané projevy deviantního chování (alkoholismus, gamblerství, graffiti, prostituce, sebevražednost, sekty a destruktivní hnutí atd.).
Hodnotové aspekty deviantního chování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK