PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná didaktika - ON2314004
Anglický název: General Didactics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ONPP141
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Záměnnost : ONPP141
Je neslučitelnost pro: ON23142004
Je prerekvizitou pro: ON2314010, ON2314305, ON2314303
Je záměnnost pro: ONPP141, ON23142004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)
Kurz seznamuje studenty s teoriemi obecné didaktiky s důrazem na jejich implikace do současnosti. Jedná se např. o teorie překonávání encyklopdizmu a poznatkové roztříštěnosti, modernizace vzdělávacích obsahů, kurikulární teorie a jejich vztah k současným reformám ve vzdělávání. V kurzu jsou diskutovány současné kurikulární dokumenty (Národní vzdělávací program, rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy), maturitní zkoušky a další testování žáků v průběhu povinné školní docházky. Od této obecné roviny přechází k rovině konkrétní zaměřené na vyučovací proces. Studenti se učí pracovat s efektivními přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem, jako je např. nalézání podobností a rozdílů, vytváření shrnutí a psaní poznámek a podpora úsilí a poskytování uznání. Dále se učí využívat vybrané modely vyučování v závislosti na cíli vyučovací hodiny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2010)

V tomto kurzu si klademe následující tři základní cíle. Za prvé, naučit studenty analyzovat vybrané didaktické teorie využívané v minulosti i současnosti. Za druhé, naučit je pracovat se současnými kurikulární dokumenty, seznámit je s vývojem v oblasti státních maturitních zkoušek a dalšího testování žáků na základních školách. Za třetí, naučit je využívat a ohodnotit efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem a vybrané modely vyučování. Studenti jsou tak v připravováni na jejich budoucí učitelské povolání.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)
  • Estes, T. H., Mintz, S. L., Gunter, M. A. Instruction: A Model Approach, 6/E. Boston: Allyn&Bacon, 2010.
  • Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock J. E. Classroom Instruction That Works: Research Based Strategies for Increasing Student Achievement. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 2005.
  • Uljens, M. School Didactics and Learning. UK, East Sussex: Psychology Press Ltd, 1997.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. (29.10.2019)

písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: KRIZOVH/PEDF.CUNI.CZ (01.11.2010)

  • Obecná didaktika, teorie vzdělání a výběr učiva z historického pohledu - vymezení obecné didaktiky, vztah k oborovým didaktikám. Teorie materiálního vzdělání a teorie formálního vzdělání. Elementární a všeobecné vzdělání. Odborné a všeobecné vzdělání.Výběr učiva - didaktické teorie v 2. polovině 20. století: překonávání encyklopedismu a poznatkové roztříštěnosti, modernizace vzdělávacích obsahů, kurikulární teorie.
  • Kurikulární dokumenty - Národní vzdělávací program, rámcové vzdělávací programy , školní vzdělávací programy, evaluační standardy (maturitní zkouška, testování žáků v průběhu povinné školní docházky), učební plány, učební osnovy, další dokumenty.
  • Teorie vyučování a cíle vyučování - vybrané teorie výkladu vyučování (Herbartova teorie, pragmatická koncepce J. Deweye, konstruktivizmus a další teorie). Cíle ve vyučování - funkce cílů, hierarchizace cílů, Bloomova taxonomie, Niemierkova taxonomie.
  • Efektivní přístupy ve vyučování ověřené pedagogickým výzkumem - nalézání podobností a rozdílů, vytváření shrnutí a psaní poznámek, podpora úsilí a poskytování uznání, zadávání domácích úkolů a cvičení, využívání nelingvistických reprezentací, kooperativní učení (organizační formy vyučování - frontální, skupinové, kooperativní a individualizované), stanovování cílů a poskytování zpětné vazby, tvoření a testování hypotéz, využívání nápověd, otázek a organizátor postupu (advance organizer). Pedagogický výzkum daných přístupů, jejich effect size, příklady jejich využití ve vyučování.
  • Vybrané modely vyučování - model přímého vyučování (The Direct Instruction Model), model pochopení pojmu (The Concept Attainment Model), model tvorby pojmu (The Concept Development Model), modely řešení problémové úlohy (Problem-Centered Inquiry Models), Model analogie a metafory (The Synectics Model), model příčiny a následku (The Cause-and-Effect Model), model sokratovského rozhovoru (The Socratic Seminar Model), integrační model (The Integrative Model), model kooperativního vyučování (The Cooperative Learning Model). Pedagogický výzkum modelů, jednotlivé kroky ve vyučování dle modelů, příklady jeho využití ve výuce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK