PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy pediatrie a sociální pediatrie - ON23142302
Anglický název: Basics of Pediatrics and Social Paediatrics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Neslučitelnost : ON23142102, ON23142104, ON2314302
Prerekvizity : ON23142004
Záměnnost : ON2314302
Je neslučitelnost pro: ON23142104, ON23142102
Je prerekvizitou pro: ON23142307, ON23142311, ON23142327, ON23142308, ON23142328, ON23142306, ON23142321, ON23142324
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (02.07.2012)
Předmět na základě vybraných poznatků z pediatrie a systematickým výkladem základů sociální pediatrie seznamuje studenty s principy moderní zdravotní péče se zvláštním zřetelem ne období dětství. Předmět umožňuje aplikovat poznatky z oblasti zdravovědy v nových souvislostech. Pojetí a organizace pediatrické péče - preventivní i léčebná. Základní sociálně demografické údaje, sociálně patologické jevy z hlediska jejich výskytu a očekávaných trendů v populaci. Dokumenty garantující zdravý vývoj dětí (Úmluva o právech dítěte, Světová deklarace o přežití, ochraně a vývoji dítěte). Ohrožení a postižení různých skupin dětí a způsoby řešení vzniklých problémů (interdisciplinární práce).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (02.07.2012)

Cílem předmětu je na základě vybraných poznatků z pediatrie a systematickým výkladem základů sociální pediatrie seznámit studenty s principy moderní zdravotní péče se zvláštním zřetelem na období dětství.

Literatura -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2014)

1. DUNOVSKÝ, J.; Et al. Sociální pediatrie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 297 s. ISBN 80-7169-254-9

2. DUNOVSKÝ, J.; MITLÖHNER, M.; HEJČ, K.; HANUŠOVÁ-TLAČILOVÁ, J. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1201-6

3. HANUŠOVÁ, J.: Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie: Rigorózní práce. Brno: FSS MU, 2010. 106s., příl.

4. HANUŠOVÁ, J. Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie. In: Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 190-208. ISBN 978-80-247-1613-8. 

5. HANUŠOVÁ, J. Úmluva o právech dítěte - její význam, základní principy, problematické otázky. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. České Budějovice: JU Zdravotně sociální fakulta, 2008. s. 28 - 38. ISBN 978-80-7394-064-5. 

6. KOVAŘÍK, J. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2001. 220 s. ISBN 80-7040-531-7

7. KOVAŘÍK, J., PAZLAROVÁ, H.; BUBLEOVÁ, V. Práva ohrožených a znevýhodněných dětí. [online]. [cit 2008-05-04]. Dostupné z www: http://www.ceskaghetta.cz/download/stav_systemu_nahradni_pece.pdf

8. MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 143 s. ISBN 80-7169-897-0 

9. MOTEJL, O. et al. Rodina a dítě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2007. 215s. ISBN 978-80-254-1750-8.

10. Práva dítěte v dokumentech. 1. vyd. Praha: Themis, 1998. ISBN 80-8521-56-7 

11. Práva dítěte 2001 - 2010 v dokumentech OSN. Praha: Česká sekce DCI, 2002. 

12. ŠPECIÁNOVÁ, Š. Sociálně-právní ochrana dětí. 1. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 36s. ISBN 978-80-86991-27-6. 

13. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (20.01.2015)

Zkouška má dvě části: - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %)

                                          - ústní zkouška (rozprava k testu).

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (30.12.2015)

1.  Organizace preventivní a léčebné péče o děti a dospívající.

2.  Základy neonatologie, novorozenecký screening.

3. Propojení biologického a sociálně-psychologického vývoje dětí s problematikou možného poškození zdraví dětí s akcentem na prevenci.

4. Očkování, preventivní prohlídky, aktivní imunizace dítěte, poruchy imunitního systému.

5. Vybraná onemocnění dětského věku (např. metabolická, respirační, alergická, gastrointestinální onemocnění).

5. Zdravotní rizika spojená s pobytem ve školních a předškolních zařízeních. 

6.  Sociální pediatrie - historie, etapy poznání dítěte a dětství.

7. Demografické údaje.

8. Význam rodiny pro dítě, potřeby a práva dítěte.

9. Poruchy funkce rodiny a rodičovství.

10. Rozvod, formy porozvodové péče o dítě, syndrom zavrženého rodiče.

10. Náhradní rodinná péče.

11. Výzkumy a aktuální trendy v péči o dítě.

12. Ohrožené dětí a způsoby řešení vzniklých problémů (interdisciplinární spolupráce).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK