PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost a statistika - NSTP129
Anglický název: Probability and Statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : {NUMP013 a NUMP023}, NMAI059, NSTP014, NSTP022, NSTP070, NSTP177
Záměnnost : NMFM202, NSTP022
Je neslučitelnost pro: NMUE012, NMUE032, NSTP177, NSTP014, NSTP070, NSTP017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (18.05.2010)
Základy počtu pravděpodobnosti - elementární a axiomatická pravděpodobnost, náhodné veličiny a vektory, limitní věty. Základy matematické statistiky - náhodný výběr, popisná statistika, bodové a intervalové odhady, testování hypotéz, lineární regrese, test nezávislosti v kontingenční tabulce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Karel Zvára, Josef Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha 2002.

Václav Dupač, Marie Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999.

Jiří Anděl: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2005.

Alfred Rényi: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (20.05.2011)

Množina možných výsledků pokusu.

Náhodné jevy. Operace s jevy.

Pravděpodobnost. Elementární počet pravděpodobnosti. Axiomatická teorie pravděpodobnosti.

Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé jevy.

Náhodná veličina a její rozdělení pravděpodobností. Číselné charakteristiky náhodných veličin. Nezávislost.

Diskrétní a spojitá rozdělení náhodných veličin.

Náhodné vektory, multinomické a mnohorozměrné normální rozdělení.

Zákon velkých čísel. Centrální limitní věta.

Náhodný výběr. Statistiky a jejich rozdělení. Rozdělení statistik ve výběrech z normálního rozdělení.

Odhady parametrů, bodové a intervalové. Metody konstrukce odhadů.

Testování statistických hypotéz. Neparametrické testy.

Lineární regrese. Metoda nejmenších čtverců.

Test nezávislosti v kontingenční tabulce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK