PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země) - MG421P00
Anglický název: Physical geology I
Český název: Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=878
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P00U
Je neslučitelnost pro: MG421P31, MG421P00U
Je prerekvizitou pro: MG420P05
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.09.2019)
Cílem přednášky je poskytnout studentům úvod do moderní dynamické geologie a podat ucelený přehled hlavních geologických procesů, jejich fyzikální podstaty, geodynamických příčin a řídících sil a vytvořit tak odrazový můstek k dalšímu studiu věd o Zemi. Ve své první části je kurz zaměřen na vnitřní stavbu a složení Země a magmatické a metamorfní procesy, druhá část je pak zaměřena na globální tektoniku a pohyby litosférických desek, jakožto základní paradigma vysvětlující procesy uvnitř planety Země i na jejím povrchu. Třetí část kurzu je věnována vzniku a vývoji sedimentárních pánví, konceptu geologického času, určování stáří geologických těles a globálním změnám a vývoji Země od jejího vzniku po současnost.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.09.2019)

Grotzinger, J., Jordan, T.H., 2014. Understanding Earth, 7th Edition. W.H. Freeman and Co., 650 pp, ISBN 978-1464138744.

Kachlík V., Chlupáč I., 2008. Základy geologie. Historická geologie. Karolinum Praha, 342 pp, ISBN 978-80-246-0212-7.

Plummer Ch., McGeary D., Carlson, D., Hammersley, L., 2012. Physical Geology, 14th Edition. McGraw-Hill Education, 704 pp, ISBN 978-0073369389.

Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K., Tasa, D.G., 2017. Earth: An Introduction to Physical Geology, 12th Edition, Pearson, 816 pp, ISBN 9780134074252.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (20.12.2016)

Zkouška je písemná (test).

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2019)

Přednáška 1: Úvod do studia geologie, vznik a raný vývoj planety Země 

1.1. Základní informace k přednášce

1.2. Předmět, cíle a vědecké metody moderní geologie a její vztah k ostatním přírodním vědám

1.3. Vznik Země, její postavení v rámci sluneční soustavy, základní geometrické a fyzikální vlastnosti planety Země

1.4. Raná gravitační diferenciace Země a vznik geosfér

1.5. Seismické vlny a seismický model Země

 

Přednáška 2: Vnitřní stavba planety Země, oceánská a kontinentální litosféra

2.1. Vnitřní stavba Země 

2.2. Základní charakteristiky a procesy v zemském jádru a plášti 

2.3. Základní charakteristiky oceánské litosféry a topografie mořského dna 

2.4. Ofiolitové komplexy   

2.5. Základní charakteristiky kontinentální litosféry, topografie a morfotektonické členění zemského povrchu

 

Přednáška 3: Magmatické procesy I

3.1. Horninový cyklus 

3.2. Magmatické systémy a základní rozdělení magmatických hornin 

3.3. Základní fyzikální a chemické vlastnosti magmatu 

3.4. Vznik magmatu parciálním tavením hornin 

3.5. Výstup a akumulace magmatu v zemské kůře 

3.6. Procesy diferenciace magmatu a magmatické krby

 

Přednáška 4: Magmatické procesy II

4.1. Tělesa plutonitů 

4.2. Žíly a mělce podpovrchová intruzivní tělesa 

4.3. Vulkanismus a vulkanické procesy 

4.4. Efuzívní vulkanismus 

4.5. Explozívní vulkanismus 

4.6. Hlavní typy vulkánů a sopečných erupcí

 

Přednáška 5: Metamorfní procesy

5.1. Úvod do studia metamorfních procesů

5.2. Hlavní typy a tektonické prostředí metamorfózy

5.3. Teplotně-tlakové dráhy hornin a metamorfní stupeň

5.4. Mikrostrukturní změny a rekrystalizace hornin při metamorfóze

5.5. Metamorfóza pelitů a barrowienská metamorfní zonalita

5.6. Metamorfóza bazických hornin a metamorfní facie

5.7. Extrémní metamomorfóza

 

Přednáška 6: Tektonické deformace zemské kůry I

6.1. Úvod do studia deformace geologických těles

6.2. Hlavní typy deformací a faktory, které je ovlivňují 

6.3. Pohyb litosférických desek jako hlavní příčina deformace 

6.4. Duktilní deformace, vrásy 

6.5. Struktury spjaté s vrásněním, kliváž a budináž 

6.6 Mechanismy vrásnění

 

Přednáška 7: Tektonické deformace zemské kůry II

7.1. Křehká deformace 

7.2. Kinematické typy zlomů a jejich vztah k napětí 

7.3. Přesmyky, poklesy, horizontální posuny 

7.4. Mechanismy vzniku puklin 

7.5. Extenzní pukliny a jejich charakteristiky 

7.6. Střižné pukliny a jejich charakteristiky

 

Přednáška 8:  Globální desková tektonika I

8.1. Přehled geotektonických hypotéz 

8.2. Desková tektonika – stručná historie konceptu 

8.3. Kontinentální drift 

8.4. Magnetické anomálie a rozpínání mořského dna 

8.5. Řídící síly a podmínky pro pohyb litosférických desek

 

Přednáška 9: Globální desková tektonika II

9.1. Relativní a absolutní pohyb litosférických desek 

9.2. Horké skvrny 

9.3. Kinematické typy deskových rozhraní 

9.4. Divergentní rozhraní – středooceánské hřbety 

9.5. Divergentní rozhraní – kontinentální rifty 

9.6. Transformní rozhraní a trojné body

 

Přednáška 10 Globální desková tektonika III

10.1. Základní typy konvergentních deskových rozhraní 

10.2. Subdukce oceánské litosféry 

10.3. Ostrovní oblouky 

10.4. Aktivní kontinentální okraje 

10.5. Kolizní orogény 

10.6. Wilsonův cyklus

 

Přednáška 11: Vznik, vývoj a tektonické prostředí sedimentárních pánví

11.1. Základní proncipy vzniku a vyplňování sedimentárních pánví, subsidence, akomodace

11.2. Od eroze k sedimentaci: source-to-sink

11.3.  Sedimentární pánve v extenzním a konvergentním režimu a na horizontálních posunech

11.4. Flexura litosféry a vnitrodeskové pánve

11.5. Vývoj sedimentární pánví a dynamika svrchního pláště 

 

Přednáška 12: Geologický čas a stáří hornin a geologických těles

12.1. Koncept geologického času a časová měřítka geologických procesů 

12.2. Relativní stáří geologických těles 

12.3. Základní principy stratigrafie 

12.4. Sekvenční stratigrafie a speciální stratigrafické metody 

12.5. Absolutní stáří hornin a geochronologie 

12.6. Geologická časová škála

 

Přednáška 13: Vývoj planety Země od archaika po současnost

13.1. Princip aktualismu

13.2. Raná Země a její vývoj v hadaiku

13.3. Geologické procesy v archaiku, vertikální tektonika, specifické horninové asociace (TTG, pásy zelenokamenů, BIF), vznik kontinentální jader

13.4. Přechod k horizontálním pohybům a moderní deskové tektonice

13.5. Pohyby litosférických desek a jejich vliv vývoj hydrosféry, atmosféry a biosféry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK