PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země) - MG421P00
Anglický název: Physical geology I
Český název: Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=176
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Třída: Kvadrupólové ICP-MS
Rotační magnetometr
Demagnetizér střídavého pole
QUICKpress Piston Cylinder Apparatus
Neslučitelnost : MG421P00U
Je neslučitelnost pro: MG421P00U, MG421P47, MG421P31
Je prerekvizitou pro: MG431P78, MG420P05
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (11.09.2023)
Cílem přednášky je poskytnout studentům 1. ročníku úvod do moderní dynamické geologie a podat ucelený přehled hlavních geologických procesů, jejich fyzikální podstaty, geodynamických příčin a řídících sil a vytvořit tak odrazový můstek k dalšímu studiu věd o Zemi. Ve své první části je kurz zaměřen na vnitřní stavbu a složení Země a magmatické a metamorfní procesy, druhá část je pak zaměřena na globální tektoniku a pohyby litosférických desek, jakožto základní paradigma vysvětlující procesy nenejn uvnitř planety Země, ale i na jejím povrchu. Třetí část kurzu je věnována konceptu geologického času, určování stáří geologických těles a globálním změnám a vývoji Země od jejího vzniku po současnost.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (11.09.2023)

Grotzinger, J., Jordan, T.H., 2014. Understanding Earth, 7th Edition. W.H. Freeman and Co., 650 pp, ISBN 978-1464138744.

Kachlík V., Chlupáč I., 2008. Základy geologie. Historická geologie. Karolinum Praha, 342 pp, ISBN 978-80-246-0212-7.

Plummer Ch., McGeary D., Carlson, D., Hammersley, L., 2012. Physical Geology, 14th Edition. McGraw-Hill Education, 704 pp, ISBN 978-0073369389.

Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K., Tasa, D.G., Linnemann, S., 2020. Earth: An Introduction to Physical Geology, 13th Edition, Pearson, 816 pp, ISBN-13: 9780135188316.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2024)

Obsahem zkoušky může být cokoliv, co bylo řečeno na přednášce a/nebo je uvedeno v prezentacích k přednášce. Zkouška je pouze písemná, tedy formou testu. Test zahrnuje tři části: (1) řešení grafických úloh (diagramy), (2) otázky s výběrem jedné ze tří možností (uzavřené otázky) a (3) otevřené otázky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (11.09.2023)

Přednáška 1: Úvod do studia geologie, vznik a raný vývoj planety Země 

1.1. Základní informace k přednášce

1.2. Předmět, cíle a vědecké metody moderní geologie a její vztah k ostatním přírodním vědám

1.3. Vznik Země, její postavení v rámci sluneční soustavy, základní geometrické a fyzikální vlastnosti planety Země

1.4. Raná gravitační diferenciace Země a vznik geosfér

1.5. Seismické vlny a seismický model Země

 

Přednáška 2: Vnitřní stavba planety Země, oceánská a kontinentální litosféra

2.1. Vnitřní stavba Země 

2.2. Základní charakteristiky a procesy v zemském jádru a plášti 

2.3. Základní charakteristiky oceánské litosféry a topografie mořského dna 

2.4. Ofiolitové komplexy   

2.5. Základní charakteristiky kontinentální litosféry, topografie a morfotektonické členění zemského povrchu

 

Přednáška 3: Magmatické procesy I

3.1. Horninový cyklus 

3.2. Magmatické systémy a základní rozdělení magmatických hornin 

3.3. Základní fyzikální a chemické vlastnosti magmatu 

3.4. Vznik magmatu parciálním tavením hornin 

3.5. Výstup a akumulace magmatu v zemské kůře 

3.6. Procesy diferenciace magmatu a magmatické krby

 

Přednáška 4: Magmatické procesy II

4.1. Tělesa plutonitů 

4.2. Žíly a mělce podpovrchová intruzivní tělesa 

4.3. Vulkanismus a vulkanické procesy 

4.4. Efuzívní vulkanismus 

4.5. Explozívní vulkanismus 

4.6. Hlavní typy vulkánů a sopečných erupcí

 

Přednáška 5: Metamorfní procesy

5.1. Úvod do studia metamorfních procesů

5.2. Hlavní typy a tektonické prostředí metamorfózy

5.3. Teplotně-tlakové dráhy hornin a metamorfní stupeň

5.4. Mikrostrukturní změny a rekrystalizace hornin při metamorfóze

5.5. Metamorfóza pelitů a barrowienská metamorfní zonalita

5.6. Metamorfóza bazických hornin a metamorfní facie

5.7. Extrémní metamomorfóza

 

Přednáška 6: Tektonické deformace zemské kůry I

6.1. Úvod do studia deformace geologických těles

6.2. Hlavní typy deformací a faktory, které je ovlivňují 

6.3. Pohyb litosférických desek jako hlavní příčina deformace 

6.4. Duktilní deformace, vrásy 

6.5. Struktury spjaté s vrásněním, kliváž a budináž 

6.6 Mechanismy vrásnění

 

Přednáška 7: Tektonické deformace zemské kůry II

7.1. Křehká deformace 

7.2. Kinematické typy zlomů a jejich vztah k napětí 

7.3. Přesmyky, poklesy, horizontální posuny 

7.4. Mechanismy vzniku puklin 

7.5. Extenzní pukliny a jejich charakteristiky 

7.6. Střižné pukliny a jejich charakteristiky

 

Přednáška 8:  Globální desková tektonika I

8.1. Přehled geotektonických hypotéz 

8.2. Desková tektonika – stručná historie konceptu 

8.3. Kontinentální drift 

8.4. Magnetické anomálie a rozpínání mořského dna 

8.5. Řídící síly a podmínky pro pohyb litosférických desek

 

Přednáška 9: Globální desková tektonika II

9.1. Relativní a absolutní pohyb litosférických desek 

9.2. Horké skvrny 

9.3. Kinematické typy deskových rozhraní 

9.4. Divergentní rozhraní – středooceánské hřbety 

9.5. Divergentní rozhraní – kontinentální rifty 

9.6. Transformní rozhraní a trojné body

 

Přednáška 10: Globální desková tektonika III

10.1. Základní typy konvergentních deskových rozhraní 

10.2. Subdukce oceánské litosféry 

10.3. Ostrovní oblouky 

10.4. Aktivní kontinentální okraje 

10.5. Kolizní orogény 

10.6. Wilsonův cyklus

 

Přednáška 11: Geologický čas a stáří hornin a geologických těles

12.1. Koncept geologického času a časová měřítka geologických procesů 

12.2. Relativní stáří geologických těles 

12.3. Základní principy stratigrafie 

12.4. Sekvenční stratigrafie a speciální stratigrafické metody 

12.5. Absolutní stáří hornin a geochronologie 

12.6. Geologická časová škála

 

Přednáška 12: Vývoj planety Země od archaika po současnost

13.1. Princip aktualismu

13.2. Raná Země a její vývoj v hadaiku

13.3. Geologické procesy v archaiku, vertikální tektonika, specifické horninové asociace (TTG, pásy zelenokamenů, BIF), vznik kontinentální jader

13.4. Přechod k horizontálním pohybům a moderní deskové tektonice

13.5. Pohyby litosférických desek a jejich vliv vývoj hydrosféry, atmosféry a biosféry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK