PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do geologie - MG421P31 (Úvod do geologie pro biology)
Anglický název: Introduction to Physical Geology
Český název: Úvod do geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=902
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Atributy: Modul Vědy o Zemi a životním prostředí
Neslučitelnost : MG421P00
Je prerekvizitou pro: MG421T04
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (05.09.2011)
Přednáška Základy geologie je určena pro studenty oboru Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI) jako součást modulu Vědy o Zemi. Cílem této přednášky je seznámit posluchače přístupnou formou se stavbou a složením Země a s procesy, které probíhají v zemském nitru. Hlavní důraz bude kladen na studium základních horninotvorných minerálů, hlavních typů magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a jejich praktické poznávání. Kromě toho budou v rámci přednášky prezentovány základní principy deskové tektoniky a procesy vzniku jednotlivých typů hornin budou uvedeny v širším geotektonickém kontextu. Zmíněna bude rovněž problematika geologického času, stáří geologických těles a historie Země. V závěru přednášky bude diskutována regionální geologie a geologický vývoj Evropy a zejména Českého masívu.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. - Karolinum Praha. 341 pp.

Plummer Ch., McGeary D., Carlson, D. (2005): Physical Geology. Tenth Edition. McGraw-Hill Science, 580 pp.

Press F., Siever R. (1998): Understanding Earth. Second Edition. W.H. Freeman and Co., 682 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)

Zkouška je písemná a zahrnuje 20 otázek formou zaškrtávacího testu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (03.01.2012)

[1] ÚVOD DO STUDIA PLANETY ZEMĚ

Vědy o Zemi. Vývoj názorů na vznik a složení Země a její postavení v rámci sluneční soustavy. Vznik, vnitřní stavba a složení Země. Seismické vlny a seismický model Země.

[2] MINERÁLY A HORNINY - ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY ZEMSKÉHO TĚLESA. MAGMATICKÉ HORNINY

Horninotvorné minerály. Magmatické, sedimentární a metamorfované horniny. Struktury a textury hornin. Magmatické horniny - přehled, klasifikace, procesy vzniku a hlavní typy magmatických hornin. Vznik magmatu tavením svrchního pláště a zemské kůry. Magmatická tělesa jako doklad o výstupu a vmístění magmatu. Vulkanismus a jeho projevy.

[3] SEDIMENTÁRNÍ HORNINY

Hlavní typy sedimentárních hornin a jejich klasifikace. Složení, struktury a textury sedimentů. Procesy vzniku sedimentárních hornin. Tělesa sedimentárních hornin a jejich geologická pozice. Vznik a vývoj sedimentárních pánví. Sedimenty jako záznam vývoje zemského povrchu v geologické minulosti.

[4] METAMORFOVANÉ HORNINY

Metamorfóza. Hlavní typy a klasifikace metamorfovaných hornin a jejich závislost na teplotě a tlaku. Koncept metamorfních facií, metamorfní zonalita. Složení, struktury a textury metamorfitů.

[5] PRAKTIKUM I - POZNÁVÁNÍ MINERÁLŮ A HORNIN

Praktické ukázky horninotvorných minerálů a hlavních typů magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.

[6] GLOBÁLNÍ DESKOVÁ TEKTONIKA - ÚVOD

Geotektonické koncepce. Základní principy globální deskové tektoniky. Kinematika pohybu litosférických desek. Základní geotektonická prostředí, typy deskových rozhraní.

[7] GLOBÁLNÍ DESKOVÁ TEKTONIKA - ZÁKLADNÍ TYPY DESKOVÝCH ROZHRANÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Základní typy deskových rozhraní a jejich charakteristika. Divergentní rozhraní oceánské a kontinentální kůry - rifty. Transformní rozhraní a trojné body. Konvergentní desková rozhraní - ostrovní oblouky, aktivní kontinentální okraje a kolizní orogenní pásma. Základní mechanismy výstupu (exhumace) metamorfovaných hornin z velkých hloubek. Geotektonické prostředí metamorfózy.

[8] DEFORMACE A PŘEMÍSTĚNÍ GEOLOGICKÝCH TĚLES. GEOLOGICKÉ MAPY

Úvod do strukturní geologie. Ukázky aplikace mechaniky kontinua v geologii. Základní typy deformací geologických těles. Foliace, lineace, vrásy, zlomy. Geologické mapy a řezy jako zobrazení složení, struktury a vzájemného vztahu geologických těles. Interpretace geologických map.

[9] PRAKTIKUM II - MEŘENÍ GEOLOGICKÝM KOMPASEM. KONSTRUKCE GEOLOGICKÝCH ŘEZŮ

Měření orientace geologických ploch a přímek geologickým kompasem. Konstrukce jednoduchého geologického řezu z mapy.

[10] GEOLOGICKÝ ČAS A JEHO ZÁZNAM V HORNINÁCH

Geologický čas. Horniny a zkameněliny jako důkazy o historii a vývoji Země. Základy stratigrafie. Relativní stáří geologických těles. Absolutní stáří hornin - geochronologie. Základní geochronologické metody a jejich přesnost.

[11] GEOLOGICKÝ VÝVOJ A GEOLOGICKÁ STAVBA EVROPY. ÚVOD DO GEOLOGIE ČESKÉHO MASÍVU

Geologický vývoj Evropy od prekambria po současnost. Hlavní geologické jednotky v Evropě - jejich vývoj, stáří. Evropské Variscidy. Pozice Českého masívu v geologické mozaice Evropy a v rámci evropských Variscid. Základní geologické jednotky Českého masívu a jejich vývoj. Český masív jako mozaika vzniklá akrecí mikrokontinentů. Postvariský vývoj Českého masívu a jeho reaktivace během alpínské orogeneze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK