PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do geologie - MG421P47 (Úvod do geologie pro biology)
Anglický název: Introduction to Physical Geology
Český název: Úvod do geologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 70
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: nahrazuje MG421P31
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tatiana Tkáčiková
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P00, MG421P31
Ve slož. prerekvizitě: MG421T04
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (23.08.2022)
Přednáška Základy geologie je určena pro posluchače biologických oborů a měla by je přístupnou formou seznámit se stavbou a složením Země a s geologickými procesy, které probíhají v zemském nitru a na zemském povrchu. V rámci přednášky budou akcentovány základní principy deskové tektoniky, problematika geologického času a vývoje planety Země v geologické minulosti. Přednáška je doplněna praktickou částí, kde se studenti seznámí s hlavními horninotvornými minerály a nejběžnějšími typy magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a naučí se pracovat s geologickými mapami.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (23.08.2022)

Elektronické materiály

K dispozici v systému Moodle 3 (prezentace k přenáškám, cvičením a protokoly)

Čtení

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. - Karolinum Praha. 341 pp.
Plummer Ch., McGeary D., Carlson, D. (2005): Physical Geology. Tenth Edition. McGraw-Hill Science, 580 pp.
Press F., Siever R. (1998): Understanding Earth. Second Edition. W.H. Freeman and Co., 682 pp.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (23.08.2022)

Zápočet

Aktivní účast na cvičeních, pečlivě vyplněné a odevzdané protokoly.

Zkouška

Písemný test, syntéza znalostí za celý semestr (přednášky + cvičení)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (23.08.2022)

Přednáška

Část 1: Geologické procesy uvnitř Země

1. Vnitřní stavba planety Země
1.1. Úvod do studia věd o Zemi
1.2. Vznik a složení Země a její postavení v rámci sluneční soustavy
1.3. Vnitřní stavba a složení Země, seismické vlny a seismický model Země
1.4. Litosféra, oceánská a kontinentální kůra

2. Jak funguje Země: globální desková tektonika I
2.1. Pohyb litosférických desek
2.2. Kinematické typy deskových rozhraní
2.3. Řídící síly pohybu litosférických desek
2.4. Divergentní rozhraní, středooceánské hřbety a kontinentální rifty
2.5. Transformní rozhraní a trojné body

3. Jak funguje Země: globální desková tektonika II
3.1. Konvergentní desková rozhraní: ostrovní oblouky, aktivní kontinentální okraje a kolizní orogenní pásma
3.2. Wilsonův cyklus
3.3. Paleogeografie a rekonstrukce pohybů kontinentů a vývoje oceánů v geologické minulosti

4. Horniny v pohybu: metamorfóza a deformace zemské kůry
4.1. Základní typy deformací geologických těles
4.2. Křehká a duktilní deformace, stavby hornin
4.3. Metamorfóza hornin a její příčiny
4.4. Tektonické prostředí metamorfózy

5. Geologický čas a jeho záznam v horninách, vývoj planety Země v geologické minulosti
5.1. Koncept geologického času
5.2. Základy stratigrafie, relativní stáří geologických těles
5.3. Absolutní stáří hornin, základní geochronologické metody
5.4. Hlavní momenty vývoje Země v geologické minulosti, cyklus superkontinentů

Část 2: Geologické procesy na zemském povrchu

6. Interakce litosféry s atmosférou, hydrosférou a biosférou
6.1. Principy zvětrávání hornin
6.2. Jak ovlivňuje gravitace geologické procesy?
6.3. Geologie na poušti

7. Geologická činnost podzemní vody
7.1. Proudění podzemní vody
7.2. Krasové jevy

8. Ledovcová geologie
8.1. Kontinentální a horské ledovce
8.2. Eroze a krajinné útvary způsobené pohyby ledovců

9. Geologická činnost sladké povrchové vody
9.1. Řeky a říční delty
9.2. Erozní, transportní a akumulační činnost řek
9.3. Jezera

10. Mořská geologie
10.1. Vlnění, příliv a odliv a mořské proudění
10.2. Charakteristika mořského prostředí od pobřeží po hluboké moře
10.3. Procesy a sedimenty v deltách a estuáriích
10.4. Mořská transgrese a regrese
10.5. Hlubokomořské sedimenty

Cvičení

Týden 1 a 2 (sudý/lichý)

Stručný přehled základních fyzikálních a chemických vlastností minerálů; určování hlavních horninotvorných minerálů; Protokol 1

Týden 3 a 4 (sudý/lichý)

Stručný přehled, procesy vzniku a hlavní typy magmatických hornin; určování hlavních typů magmatických hornin; Protokol 2

Týden 5 a 6 (sudý/lichý)

Stručný přehled, procesy vzniku, hlavní typy sedimentárních hornin; určování hlavních typů sedimentárních hornin; Protokol 3

Týden 7 a 8 (sudý/lichý)

Stručný přehled, procesy vzniku, hlavní typy metamorfovaných hornin; určování hlavních typů metamorfovaných hornin; Protokol 4

Týden 9 a 10 (sudý/lichý)

Jak vzniká geologická mapa, ukázky a interpretace geologických map, orientace geologických ploch a přímek v prostoru, měření geologickým kompasem; Protokol 5

Týden 11 a 12 (sudý/lichý)

Vynášení tektonických znamének do geologické mapy, konstrukce jednoduchých geologických řezů; Protokol 6

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK