PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické výpočty - MC240P87
Anglický název: Chemical Calculations
Český název: Chemické výpočty
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1254
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240S01
Je neslučitelnost pro: MC240S01
Je prerekvizitou pro: MC240C12, MC240C88
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.10.2020)
Kurs je určen pro studenty bakalářských chemických, biologických a geologických programů.

Předmět je zaměřen na zopakování a upevnění základních znalostí studentů, které jsou základem pro samostatnou práci v laboratoři. V tomto předmětu se studenti naučí řešit bilanční rovnováhy ve sloučeninách, směsích a roztocích a provádět stechiometrické výpočty na základě chemických rovnic.

V případě omezení prezenční výuky budou studentům průběžně poskytovány komentované prezentace vysvětlující látku a ukazující řešení probíraných problémů. Studentům bude k dispozici sbírka vzorových příkladů a ke každé lekci budou doporučeny příklady k procvičení. V čase rozvrhované výuky budou studentům k dispozici jednotliví vyučující pro on-line konzultace problémů a nejasností.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)

Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: "Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie" Karolinum – nakladatelství UK v Praze, Praha, 1998
V. Flemr, E. Holečková, "Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii", VŠCHT Praha, 1997

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)

Úspěšné napsání zápočtového testu v rozsahu znalostí daném sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)

1. Veličiny a jednotky

Hlavní a vedlejší jednotky, konstanty, počítání s přibližnými čísly.

2. Složení látek a směsí

Poměrný obsah složky, molární a hmotnostní zlomky, elementární složení.

3. Koncentrace v roztocích

Příprava roztoků, ředění a směšování roztoků.

4. Instrumentální stanovení koncentrace

Lambert-Beerův zákon, kalibrační křivka.

5. Nasycené roztoky a krystalizace

Složení nasycených roztoků, volná krystalizace, rušená krystalizace, součin rozpustnosti.

6. Látkové bilance při chemických dějích

Stechiometrické výpočty.

7. Výpočty na základě protonizačních rovnováh

pH, silné a slabé kyseliny a báze, hydrolýza solí, pufry.

8. Biochemické výpočty

Specifika výpočtů při práci s biochemickými systémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK