PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organické praktikum (a) - MC270C92
Anglický název: Organic Laboratory Course
Český název: Organické praktikum
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Začátek cvičení je před laboratoří č. 145 na katedře organické chemiev 9:00 hod. Povinný laboratorní plášť , ochranné brýle a uzavřená obuv.
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/~lorenc/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Miroslav Lorenc
Vyučující: Ing. Miroslav Lorenc
Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Třída: Mikrovlnný reaktor
Kompaktní preparativní system
Mikrodestilační přístroj
Odparka a membránová jednotka
Prerekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MC270P80, MC270P61A, MC280P66B, MC270P108A}, MC240P87
Neslučitelnost : MC270C87, MC270C93, MC270C98N, MC270C99O, MC270C99P
Je neslučitelnost pro: MC270C87, MC270C93
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Miroslav Lorenc (16.09.2020)
Cílem praktika z organické chemie je zvládnutí laboratorní techniky a metodiky práce v organické laboratoři. Syntetické úlohy jsou navrženy tak, aby se posluchač seznámil se základními chemickými operacemi, získal informace o přípravě a vlastnostech organických sloučenin a doplnil si tak teoretické znalosti z přednášek z organické chemie.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Lorenc (16.09.2020)

Veselý J.; Machara A. : Příručka laboratorní organické chemie , skripta UK , Praha 2020

Trnka T. a kol.: Praktikum z organické chemie, Karolinum, Praha 1986
Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT, Praha 1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michal Urban, Ph.D. (10.02.2022)

Během praktik připravit podle navodů ve skriptech (Veselý J.; Machara A. : Příručka laboratorní organické chemie , UK , Praha 2020) 8 sloučenin a odevzdat je spolu s protokoly.

Laboratorní úlohy ze skript: 12.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.24

Získat 60 % ze závěrečného testu. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Urban, Ph.D. (10.02.2022)

Cílem praktika z organické chemie je zvládnutí laboratorní techniky a metodiky práce v organické laboratoři. Syntetické úlohy jsou voleny tak,aby se posluchač
         seznámil se základními chemickými operacemi, získal informace o přípravě a vlastnostech organických sloučenin a doplnil si tak teoretické znalosti
         z přednášek z organické chemie.
Náplň praktika:
1. Základní operace v organické laboratoři: izolační postupy, sušení rozpouštědel, čistící operace, sledování průběhu reakcí, chromatografické metody
2. Seznámení se s bezpečností práce a první pomocí v laboratoři organické chemie
3. Používaná laboratorní technika: stavba aparatury, míchání, zahřívání, chlazení, práce za sníženého tlaku - rotační vakuová odparka, práce za nepřístupu
    vlhkosti a v inertní atmosféře
6. Čistící a izolační postupy : filtrace za normálního a sníženého tlaku, promývání sraženin versus krystalických látek, extrakce a roztřepávání za podmínek
acidobazické substituční reakce, sušení pevných látek, sušení kapalin, postup krystalizace organických sloučenin
7. Destilace: jednoduchá destlilace, azeotropická destilace, destilace za sníženého tlaku
8. Chromatografie na tenké vrstvě a sloupcová chromatografie
9. Vedení pracovních protokolů

Laboratorní úlohy ze skript: 12.4, 12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.24

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Michal Urban, Ph.D. (10.02.2022)

Požadovány dobré základy obecně přírodovědného základu zahrnujícího základy středoškolské matematiky, fyziky a obecné a organické chemie.

Výhodné po absolvování přednášek z Obecné chemie, Anorganické chemie, Analytické chemie, Organické chemie a Fyzikální chemie.


Nastudovat ze skript : Veselý J. ; Machara A. : Příručka laboratorní organické chemie, skriptum UK , Praha 2020 (str. 9-121 ) na vstupní test.

Od studentů zapsaných na organické praktikum se vyžaduje teoretická příprava k provedení laboratorních úloh, a to včetně znalosti reakčních mechanismů a porozumění chemické podstaty prováděných laboratorních experimentů. Znalosti budou vyučujícími ústně ověřovány před zahájením laboratorní úlohy. Pokud student neprokáže dostatečné znalosti vyžadující provedení experimentu, tak mu nebude umožněno úlohu provést, dokud si znalosti nedoplní. V případě, že student bude opakovaně nepřipraven se svými teoretickými znalostmi na laboratorní úlohu, může být z praktika vyloučen.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK