PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní chemické výpočty - MC240S01
Anglický název: Basic Chemical Calculations
Český název: Základní chemické výpočty
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC240P87
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1254
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240P87
Je neslučitelnost pro: MC240P87
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.10.2020)
Kurs je určen pro studenty bakalářských chemických, biologických a geologických programů.

Předmět je zaměřen na zopakování a upevnění základních znalostí studentů, které jsou základem pro samostatnou práci v laboratoři. V tomto předmětu se studenti naučí řešit bilanční rovnováhy ve sloučeninách, směsích a roztocích a provádět stechiometrické výpočty na základě chemických rovnic.

V případě omezení prezenční výuky budou studentům průběžně poskytovány komentované prezentace vysvětlující látku a ukazující řešení probíraných problémů. Studentům bude k dispozici sbírka vzorových příkladů a ke každé lekci budou doporučeny příklady k procvičení. V čase rozvrhované výuky budou studentům k dispozici jednotliví vyučující pro on-line konzultace problémů a nejasností.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)

Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: "Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie" Karolinum – nakladatelství UK v Praze, Praha, 1998
V. Flemr, E. Holečková, "Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii", VŠCHT Praha, 1997

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)

Úspěšné napsání zápočtového testu v rozsahu znalostí daném sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)

1. Veličiny a jednotky

Hlavní a vedlejší jednotky, konstanty, počítání s přibližnými čísly.

2. Složení látek a směsí

Poměrný obsah složky, molární a hmotnostní zlomky, elementární složení.

3. Koncentrace v roztocích

Příprava roztoků, ředění a směšování roztoků.

4. Instrumentální stanovení koncentrace

Lambert-Beerův zákon, kalibrační křivka.

5. Nasycené roztoky a krystalizace

Složení nasycených roztoků, volná krystalizace, rušená krystalizace, součin rozpustnosti.

6. Látkové bilance při chemických dějích

Stechiometrické výpočty.

7. Výpočty na základě protonizačních rovnováh

pH, silné a slabé kyseliny a báze, hydrolýza solí, pufry.

8. Biochemické výpočty

Specifika výpočtů při práci s biochemickými systémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK