PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganické praktikum (a) - MC240C10
Anglický název: Inorganic Laboratory Course (a)
Český název: Anorganické praktikum (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC240C88
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Martin Hulla, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C11N, MC240C88
Je neslučitelnost pro: MC240C11N, MC240C13, MC240C12, MC240C88
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (09.06.2016)
Základní praktické cvičení pojednávající o syntéze a charakterizaci anorganických sloučenin. Studenti se
seznamují s přípravou anorganických látek reakcemi acidobazickými, redoxními, komplexotvornými a s procesy
na suché cestě.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Rohovec J.: (L)učebnice anorganické chemie, nakladatelství UK, Praha 2003

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech úloh, vypracování protokolů a absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (19.01.2024)
 1. Úvod.
  Přehled zařízení, nádobí a vybavení v laboratoři. Zábrusové nádobí a práce s ním, sestavování aparatur. Práce se sklem.
 2. Chemické výpočty. Vyjadřování koncentrací, výpočty z chemických rovnic, příprava a ředění roztoků.
 3. Bezpečnostní opatření pro práci v laboratořích. Přehled nebezpečných látek. Zásady první pomoci při nehodě v laboratoři.
 4. Acidobazické reakce. Příprava solí anorganických kyselin ve vodných prostředích. Příprava solí vícesytných kyselin.
 5. Redoxní reakce. Příprava prvků, sloučenin obsahujících prvky v různých oxidačních číslech.
 6. Komplexotvorné reakce. Příprava komplexních sloučenin přechodných prvků. Monodentátní a polydentátní ligandy. Běžné organické ligandy a jejich komplexy.
 7. Reakce na suché cestě. Příprava prvků a sloučenin za vysokých teplot.
 8. Syntézy v nevodných prostředích. Odlišný průběh procesů v nevodných rozpouštědlech od vodných roztoků.

  V oddílech 4 až 8 se posluchači seznamují s metodami izolace anorganických látek.
 9. Vzorový protokol, publikace výsledků.

Výstupy z učení

Student

 • vyjmenuje bezpečnostní zásady pro práci v chemické laboratoři a řídí se jimi.
 • popíše a aplikuje postupy první pomoci při nehodě v chemické laboratoři.
 • popíše a pojmenuje laboratorní vybavení.
 • popíše a aplikuje postupy pro syntézu a izolaci látek.
 • navrhne na základě návodu experiment.
 • provede výpočty potřebné při přípravě experimentu.
 • provede na základě návodu experiment.
 • průběžně provádí záznamy o laboratorním experimentu.
 • sepíše protokol o laboratorním experimentu.
 • popíše vlastnosti a reaktivity prvků a sloučenin, s nimiž se v rámci kurzu setkal.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Pro vstup do praktik je nezbytné získání zápočtu z předmětu laboratorní technika nebo laboratorní technika biochemie.
Další informace jsou k dispozici v aplikaci Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK