PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biologie buňky pro učitelské kombinace - MB150P73
Anglický název: Cell Biology for teachers
Český název: Biologie buňky pro učitelské kombinace
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150P31
Je korekvizitou pro: MB150C28U
Je neslučitelnost pro: MB151P95
Ve slož. korekvizitě pro: MB150C28, MB150P04A
Ve slož. prerekvizitě: MB150P22, MB152P02
Anotace -
Předmět podává v ucelené formě základy molekulární biologie buňky. Podává základní informace o organizaci a výstavbě vnitřních struktur buňky. Zabývá se strukturou a funkcí biomembrán, přenosem molekul a membránových váčků, energetickým metabolismem, buněčnou signalizací, buněčným cyklem a jeho regulací, uchováním a využitím genetické informace, imunitním systémem. Předmět je doporučen pro studenty prvního roku bakalářského studia.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, v ZS 2021/2022 bude předmět přednášen prezenčně.
Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (12.10.2021)
Literatura

Alberts et al.: Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky (orig. Essential Cell Biology. Garland Publishing, Inc. NY, 1st edition, 1997) 2001 (ISBN 80-902906 -0-4).

Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., 1994 (ISBN 0-8153-1919-4), 4th ed., 2002 (ISBN 0-8153-4072-9).
Lodish et al.: Molecular Cell Biology. 3rd ed., 1995 (ISBN 0-7167-2380), 4th ed., 2000 , 5th ed., 2004 (ISBN 0-7167-4366-3).
Alberts et al.: Essential Cell Biology. 1st ed., 1998 (ISBN 0-8153-2045-0 Hardcover,
ISBN 0-8153-2971-7 Paperback). 2nd ed. 2003 (ISBN 0-8153-3480-X).
Pollard T.D.: Cell Biology. 1st ed., 2002 (ISBN 0-7216-3997-6).
Kovář J.: Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I. a II. Karolinum 1998 a 1999.
Středoškolská učebnice se shodným tematem..

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (12.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška z Biologie buňky pro učitelské kombinace bude probíhat formou písemného testu. Každý test obsahuje 20 zaškrtávacích otázek, každá otázka obsahuje tři odpovědi s možností různých variant správnosti. Test navíc obsahuje 2 otázky, na které student odpovídá písemně.
Za každou správně zodpovězenou otázku 1-20 jsou započítány čtyři body, za dvě správné 2 body, za jednu správnou jeden bod. Za správnou odpověď v písemné části obdrží student 5 bodů. V písemném testu je možné dosáhnout maximálně 90 bodů. Pro splnění zkoušky musí student obdržet minimálně 60 bodů.

 

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (12.10.2021)
Sylabus -

- Buňka - buněčná teorie, buňka ve světelném mikroskopu, subbuněčné struktury a kompartmemtové uspořádání rostlinné a živočišné buňky, prokaryotní buňka, viry a jejich životní cyklus, metody studia buněk a subbuněčných struktur.
- Látkové složení organismů - proteiny, sacharidy, mastné kyseliny, nukleotidy, jejich struktura a funkce
- Membrány a transport - stavba a funkce biomembrány, membránové lipidy, membránové proteiny a jejich funkce, glykokalyx, receptory, membránový potenciál, vztah buňky a okolí, membránové transportní proteiny, pasivní a aktivní transport, osmóza, osmotické problémy buněk živočichů, rostlin, prvoků a jejich řešení, turgor, difúze, iontové kanály, podobnosti a rozdíly transportu solutu v živočišných a rostlinných buňkách
- Vnitřní membránové struktury a transport - vstup proteinů do membránových organel, endoplasmatické retikulum, Golgiho komplex, vesikulární transport, buněčná sekrece, endocytóza, vnitřní endozomální systém, třídění makromolekul v endozómech, lysozómy, vakuoly
- Buněčný metabolismus - katalýz a využití energie buňkami, spřažené reakce, biologické oxidace, odbourání cukrů a tuků, ukládání a zužitkování potravy, získávání energie v mitochondriích a chloroplastech, oxidační fosforylace, fotosyntéza
- Anatomie a funkce buněčného jádra - stavba jádra, organizace genetické informace, chromatin, chromozóm, struktura a funkce DNA, replikace DNA, oprava DNA, využití genetické informace, genetická rozmanitost u bakterií, bakteriální konjugace, typy virových genomů
- Komunikace mezi buňkami - typy signalizací, receptory membránové a jaderné, hlavní třídy receptorů na povrchu buněk, intracelulární přenašeči signálu, molekulární přepínače, signalizační kaskády a jejich integrace, regulace, poruchy a jejich důsledky
- Cytoskelet - mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediální filamenta, molekulární motory a intracelulární transport, typy pohybu buněk, řasinky, bičíky, améboidní pohyb, svalový stah, interakce buněk s extracelulární matrix
- Dělění buňky - buněčný růst a proliferace, reprodukce - mnohobuněčné a jednobuněčné organismy, buněčná proliferace a zajišťování funkcí organismu, buněčný cyklus, fáze buněčného cyklu, dělicí vřeténko, specifika rostlinné buňky, mitóza, cytokineze živočichů, rostlin a prokaryot, klidové buňky, meióza, mechanismy řízení buněčného cyklu, apoptóza, nádorový růst
- Extracelulární matrix a pojivové tkáně - buněčná stěna rostlin, stavba, vlastnosti, funkce, primární a sekundární buněčná stěna, syntéza, orientace vláken a směr růstu, funkce mikrotubulů, bakteriální buněčné stěny, extracelulární matrix živočišné buňky, epitely a mezibuněčné spoje

- Imunitní systém -  funkce a komponenty imunitního systému, specifická, nespecifická imunita, MHC glykoproteiny, imunitní reakce založené na T lymfocytech, NK buňkách a protilátkách

 (Genetická informace - DNA, RNA, replikace, traskripce, translace)

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (03.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK