PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy buněčné biologie - MB151P95
Anglický název: Essential Cell Biology
Český název: Základy buněčné biologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
doc. RNDr. František Půta, CSc.
Neslučitelnost : MB130P73, MB150P06, MB150P31, MB150P73
Je neslučitelnost pro: MB150P31
Ve slož. korekvizitě pro: MB150C28, MB150P04A
Ve slož. prerekvizitě: MB150P22, MB152P02
Anotace
Přednáška seznamuje studenty s nejdůležitějšími poznatky z biologie buňky; a to nejen na úrovni různých typů
eukaryotických buněk (živočišné, rostlinné, b. hub), ale zabývá se i buňkami prokaryotickými. Výklad o jednotlivých
buněčných strukturách a dějích je zasazen do kontextu významu pro celou buňku či dokonce organizmus. Buněčná
biologie je probírána v širších souvislostech s přesahem do dalších souvisejících předmětů, jako je např. biochemie,
molekulární biologie, fyziologie nebo imunologie.
Poslední úprava: MNOHYN/NATUR.CUNI.CZ (31.05.2010)
Literatura

Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie. 2.vyd., Espero Publishing. Praha, 2005.

Kubišta V.: Buněčné základy životních dějů. 1. vyd., Scientia. Praha, 1998.

Poslední úprava: MNOHYN/NATUR.CUNI.CZ (31.05.2010)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška bude ústní, příp. kombinovaná. Dle aktuální situace může být zkouška také za využití počítačů. Ke zkoušce se předpokládá znalost všech probíraných témat.

Poslední úprava: Libusová Lenka, RNDr., Ph.D. (05.01.2022)
Sylabus

1. Buňka - seznámení s celkovou stavbou buněk i jednotlivými organelami. Srovnání prokaryotických a eukaryotických buněk, typy eukayotických buněk.

2. Chemické složení buněk. - sacharidy, lipidy, nukleotidy, aminokyseliny a proteiny (strukturní hierarchie, domény, enzym).

3. Biologické membrány - stavba, vlastnosti, funkce. Výměna látek mezi buňkou a okolím - difúze, transportní mechanizmy, přenašeče a kanály. Membránový potenciál. Membránové organely - endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, peroxizómy, lyzozómy, vakuoly. Principy vnitrobuněčného transportu membrán, endo- a exocytóza.

4. Bioenergetika a semiautonomní organely. Exo- a endotermní reakce. ATP. Získávání energie (glykolýza, Krebsův cyklus, oxidativní fosforylace, beta-oxidace mastných kyselin). Stavba a úloha mitochondrií. Fotosyntéza - princip a biologický význam, stavba a funkce chloroplastu.

5. Genetická informace a její využití. DNA, RNA - stavba, typy, funkce, lokalizace. Replikace, transkripce, regulace genové exprese. Odlišnosti těchto procesů u prokaryot a eukaryot.

6. Translace - průběh u prokaryot a eukaryot. Ribozómy, endoplazmatické retikulum a jejich funkce. Posttranslační úpravy bílkovin, role Golgiho komplexu. Třídění proteinů a proteinové adresy.

7. Cytoskelet - mikrotubuly, mikrofilamenta, střední filamenta. Stavební složky, funkce. Molekulární motory. Pohyb intracelulární i pohyb celých buněk. Bičík, sval - stavba a mechanismus pohybu. Srovnání s prokaryoty.

8. Mezibuněčné spoje a spoje buňky s mezibuněčnou hmotou - stavba, význam. Mezibuněčná hmota živočichů - složení a význam. Buněčná stěna rostlin, hub - složení, vznik.

9. Buněčný cyklus - jednotlivé etapy, regulace - princip a význam pro mnohobuněčné organizmy. Jaderné dělení - fáze, mechanizmus, řízení. Cytokineze u různých typů buněk. Srovnání mitózy a meiózy.

10. Komunikace mezi buňkami. Typy mezibuněčné signalizace. Převod signálu přes plazmatickou membránu. Receptory - typy a mechanizmy přenosu signálu, vnitrobuněčné přenašeče signálu. Regulace a propojení signálních kaskád. Nervový vzruch.

11. Imunitní systém. Specifická a nespecifická imunita. Klíčové molekuly a principy, role jednotlivých typů buněk imunitního sytému.

12. Biologický význam mnohobuněčnosti. Diferenciace buněk. Rakovina, onkogeny a antionkogeny. Apoptóza.

Poslední úprava: MNOHYN/NATUR.CUNI.CZ (31.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK