PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie buňky - MB150P22
Anglický název: Physiology of the Cell
Český název: Fyziologie buňky
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
Prerekvizity : {aspoň jeden z předmětů MB150P31, MB151P95, MB150P73, MB150P73G}
Je korekvizitou pro: MB151C29A
Anotace -
Tato přednáška navazuje na základní přednášky: "Biochemie" a "Biologie buňky" a v nich získané poznatky dále rozšiřuje
a prohlubuje. Je zaměřena na obecné vlastnosti buňky, její stavbu a vnitřní členění. Zvláštní důraz je kladen na objasnění
principů toku energie v eukaryontní buňce a jeho souvislost s buněčnými strukturami a různými buněčnými pochody.
Ukazuje úlohu bioenergetických procesů v komplexních pochodech života buňky a potřebu energie pro různé buněčné
mechanismy, od transmembránového transportu malých molekul, přes biogenezi organel až po mezibuněčnou signalizaci. Z
tohoto důvodu je značná pozornost věnována semiautonomním organelám, zejména mitochondriím. Ty jsou představeny
nejen jako hlavní místo produkce buněčné energie, ale také jako organely mající v buňce celou řadu dalších funkcí.
Probírány jsou také ostatní buněčné organely, jejich funkce, stavba a biogeneze a další buněčné struktury jako je jádro či
cytoskelet. Průběžně jsou zmiňovány také klinické projevy poruch některých buněčných struktur či funkcí, které často
manifestují jejich význam pro správnou činnost organismu.
Poslední úprava: Půta František, doc. RNDr., CSc. (15.04.2009)
Literatura

Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell. 5th ed., 2008 (ISBN 978-0-8153-4106-2), Garland Science, New York.

Lodish et al.: Molecular Cell Biology. 6th ed., 2008 (ISBN 0-7167-7601-7), W.H. Freeman and Company, New York.

Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd edition 2000, (ISBN 1-57259-153-6) Nelson, D.L., Cox, M.M. Worth Publishers, New York;

Poslední úprava: Kalous Martin, doc. RNDr., CSc. (09.11.2011)
Sylabus
Biologické membrány
Složení, stavba a funkce

Membránové proteiny

Membránový transport

Typy - pasivní a aktivní

Iontové kanály s ligandovým zámkem

Iontové kanály s napěťovým zámkem

Transportní ATPázy

Translokace skupin

ABC přenašeče

Semiautonomní organely
Mitochondrie

Stavba

Genetický aparát

Transportní systémy

Oxidativní fosforylace: elektrontransportní řetězec, vznik protonového gradientu, syntéza ATP, struktura a funkce mitochondriální ATPázy

Mitochondriální poruchy

Role při apoptóze

Buněčné organely a jejich biogenese
Syntéza a transport mitochondriálních a chloroplastových proteinů

Syntéza a transport peroxisomálních proteinů

Organely sekreční dráhy

Endoplasmatické retikulum

Posttranslační modifikace

Glykosylace proteinů

Golgiho aparát

Vesikulární transport

Buněčné jádro

Endocytóza a exocytóza

Signalizace mezi buňkami
Typy povrchových receptorů

Spřažené s G-proteiny

Tyrosin kinázy a RAS

MAP kinázy

Druzí poslové

Interakce a regulace signálních drah

Mechanismy nádorové transformace
Poslední úprava: Kalous Martin, doc. RNDr., CSc. (09.11.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK