PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Central European Culture in the 20th Century - JTB132
Anglický název: Central European Culture in the 20th Century
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 21 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 2. ročník}
Neslučitelnost : JMBZ289
Je prerekvizitou pro: JTB074, JTB070
Ve slož. prerekvizitě: JTB122, JTB123, JTB124, JTB125, JTB126, JTB127, JTB128, JTB129
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus Central European Culture Emler 22_23.pdf Syllabus 22_23 PhDr. David Emler, Ph.D.
Anotace -
Na příkladu kulturního prostředí lze zkoumat zásadní proměny středoevropské společnosti jdoucí od dožívajících tradic konce 19. století, přes reakci na traumatický zážitek první světové války, příchod nových médií a masové kultury v meziválečném prostředí až po druhou světovou válku. Po světovém konfliktu jsou probírána reflexivní témata, vztah společnosti, kultury a politiky. Kurz seznamuje studenty s problematikou nepopisným způsobem na vybraných klíčových tématech kultury a umění.
Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Cíl předmětu -
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě ve 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována literatuře, v menší míře filmu, fotografii či architektuře.
Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

 • 91% a více        => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.02.2024)
Literatura -

-       BECKER, Anette. "The Avant-Garde, Madness and the Great War". In Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. 1, January 2000, p. 71-84.

-       CANALES, Jimena and HERSCHER, Andrew. "Criminal skins: Tattoos and Modern Architecture in the Work of Adolf Loos". In: Architectural History, Vol. 48, 2005, p. 235-256.

-       FALASCA-ZAMPONI, Simonetta. "Fascism and Aesthetics". In Constellations, Vol. 15, No. 3, 2008, p. 351-365.

-       HOERDER, Dirk. "Migration and Cultural Interaction across the Centuries". In German Politics and Society, Vol. 26, No. 2, Summer 2008, p. 1-23.

-       KLAUTKE, Egbert. "Urban History and Modernity in Central Europe" In The Historical Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 177-195.

-       LE RIDER, Jacques. "Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa. A mental map of Central Europe". In European Journal of Social Theory, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 155-169.

-       MOSSE, George L. "Fascist Aesthetics and Society: Some considerations". In Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 2, April 1996, p. 245-252.

-       PAUCKER, Henri R. Neue Sachlichkeit, Literatur im "Dritten Reich" und im Exil. Stuttgart, 1977.

-       REUVENI, Gideon. "The ‘Crisis of the Book’ and German Society after the First World War" In: German History, Vol. 20, No. 4, p. 438-461.

-       ROSSOL, Nadine. "Performing the Nation: Sport, Spectacles and Aesthetics in Germany, 1926-1936". In Central European History, Vol. 43, 2010, p. 616-638.

-       SCHOEPS, Karl Heinz. Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. III, Literatur im Dritten Reich. Bern, 1992.

-       SCHORSKE, Carl E. Fin-de-siècle Vienna, New York, 1980.

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Metody výuky -

Aktivní účast v semináři na základě četby (2 kredity), ústní referát (2 kredity) a závěrečná zkouška na základě seminární práce (2 kredity). Celkem 6 ECTS kreditů.

 

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce na vybrané téma v rozsahu do 10 stran textu.

Klasifikace probíhá na škále A-F:

 • 91 % a více        =>           A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • 81-90 %             =>          B - velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • 71-80 %             =>          C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • 61-70 %             =>          D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • 51-60 %             =>          E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • 0-50 %               =>          F - nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Sylabus -

Úvod - formální náležitosti, definice kultury, střední Evropy

Umělecká moderna na přelomu století - příklad architektury

Ohlasy první světové války v kultuře a umění

Nová média: rozvoj tisku a knižního trhu, rozhlasu a filmu

"Populární kultura" pro "masovou společnost"?

Nacistická kulturní politika

Paměť druhé světové války

Komunistická architektura

Sport jako kultuní fenomén

Role kultury v disentu a revolucích let 1989/1990

Závěrečné shrnutí a diskuse

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Vstupní požadavky -

Znalost anglického jazyka a soudobých dějin minimálně na středoškolské úrovni. Kurz je povinný pro obory Českoněmecká studia (CNS) a History and Area Studies (HAS), studenti mimo tento obor budou do kurzu přijati pouze po souhlasu vyučujícího.

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK