PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Central European Culture from the 19th Century to 1945 - JMBZ289
Anglický název: Central European Culture from the 19th Century to 1945
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JTB132
Je prerekvizitou pro: JMBZ291
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.10.2018)
Na příkladu kulturního prostředí lze zkoumat zásadní proměny středoevropské společnosti jdoucí od dožívajících tradic konce 19. století, přes reakci na traumatický zážitek první světové války, příchod nových médií a masové kultury v meziválečném prostředí až po druhou světovou válku. Kurz seznamuje studenty s problematikou nepopisným způsobem na vybraných klíčových tématech kultury a umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.10.2018)

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována literatuře, v menší míře filmu, fotografii či architektuře.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.10.2018)

-       BECKER, Anette. "The Avant-Garde, Madness and the Great War". In Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. 1, January 2000, p. 71-84.

-       CANALES, Jimena and HERSCHER, Andrew. "Criminal skins: Tattoos and Modern Architecture in the Work of Adolf Loos". In: Architectural History, Vol. 48, 2005, p. 235-256.

-       FALASCA-ZAMPONI, Simonetta. "Fascism and Aesthetics". In Constellations, Vol. 15, No. 3, 2008, p. 351-365.

-       HOERDER, Dirk. "Migration and Cultural Interaction across the Centuries". In German Politics and Society, Vol. 26, No. 2, Summer 2008, p. 1-23.

-       KLAUTKE, Egbert. "Urban History and Modernity in Central Europe" In The Historical Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 177-195.

-       LE RIDER, Jacques. "Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa. A mental map of Central Europe". In European Journal of Social Theory, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 155-169.

-       MOSSE, George L. "Fascist Aesthetics and Society: Some considerations". In Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 2, April 1996, p. 245-252.

-       PAUCKER, Henri R. Neue Sachlichkeit, Literatur im "Dritten Reich" und im Exil. Stuttgart, 1977.

-       REUVENI, Gideon. "The ‘Crisis of the Book’ and German Society after the First World War" In: German History, Vol. 20, No. 4, p. 438-461.

-       ROSSOL, Nadine. "Performing the Nation: Sport, Spectacles and Aesthetics in Germany, 1926-1936". In Central European History, Vol. 43, 2010, p. 616-638.

-       SCHOEPS, Karl Heinz. Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. III, Literatur im Dritten Reich. Bern, 1992.

-       SCHORSKE, Carl E. Fin-de-siècle Vienna, New York, 1980.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.10.2018)

Aktivní účast v semináři na základě četby, ústní referát a závěrečná zkouška na základě seminární práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (12.10.2018)

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu, dále příprava referátu (20 minut) na vybrané téma s využitím studijní literatury v rozsahu cca. 30 tiskových stran a složení ústní zkoušky na základě menší seminární práce na vybrané téma v rozsahu do 10 stran textu.

Klasifikace probíhá na škále A-F:

  • 91 % a více        =>           A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
  • 81-90 %             =>          B - velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
  • 71-80 %             =>          C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
  • 61-70 %             =>          D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
  • 51-60 %             =>          E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
  • 0-50 %               =>          F - nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.10.2018)

1.     Úvod - formální náležitosti, definice kultury, střední Evropy

2.     Bildungsbürgertum jako fenomén 19. století v německy mluvících zemích

3.     Měšťanská kultura a výzvy modernity na přelomu 19. a 20. století

4.     Umělecká moderna na přelomu století - příklad architektury

5.     Multikulturalismus jako dědictví Habsburské monarchie?

6.     Ohlasy první světové války v kultuře a umění

7.     Nová média: rozvoj tisku a knižního trhu, rozhlasu a filmu

8.     Sport v meziválečném období jako kultuní fenomén

9.     "Populární kultura" pro "masovou společnost"?

10.   Nacistická kulturní politika

11.   Opozice a exil během NS režimu

12.   Závěrečné shrnutí a diskuse

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (08.10.2018)

Znalost anglického jazyka a soudobých dějin minimálně na středoškolské úrovni. Kurz je povinný pro obor Českoněmecká studia (CNS), studenti mimo tento obor budou do kurzu přijati pouze po souhlasu vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK