PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Soudobé dějiny Východní Asie - JTB052
Anglický název: Contemporary History of the East Asia
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, ZS, spec. SD}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Kurz je zaměřen na objasnění charakteristických rysů vývoje zemí Východní Asie. Vzhledem k odlišnostem jejich historického vývoje v průběhu předmoderních a moderních dějin, stejně jako spletitosti společenských vztahů v poválečném období, je obsah výuky orientován spíše na pochopení klíčových problémů daného teritoria jako celku než na podrobnou analýzu vnitřního vývoje jednotlivých zemí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Cílem předmětu je objasnění charakteristických rysů vývoje zemí Východní Asie. Vzhledem k odlišnostem jejich historického vývoje v průběhu předmoderních a moderních dějin, stejně jako spletitosti společenských vztahů v poválečném období, je obsah výuky orientován spíše na pochopení klíčových problémů daného teritoria jako celku než na podrobnou analýzu vnitřního vývoje jednotlivých zemí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Povinná studijní literatura (konkrétní kapitoly z jednotlivých titulů budou upřesněny během přednášky v blokové výuce):

Eckert C. J.; Lee, Ki-baik; Lew, Young Ick; Robinson, M.; Wagner , E. W., Dějiny Koreje, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2001, IBSN 80-7106-411-4

Fairbank, J. F., Dějiny Číny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, IBSN 80-7106-249-9 Pempel, T. J., Regime Shift: Comparative Dynamics of the Japanese Political Economy, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1998, ISBN 08-0143-532-3

Reischauer, E. O.; Craig, A. M, Dějiny Japonska, 2. doplněné vydání, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, IBSN 978-80-7106-513-5

Tituly k interpretaci jsou uvedeny v Čítance (Reader)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Výuka probíhá formou přednášky (4 hod.), jejímž cílem je především uvedení posluchačů do problematiky moderních a soudobých dějin subregionu východní Asie a seznámení s  různými metodologickými přístupy k vybraným problémům, a následným samostudiem, během kterého posluchači průběžně konzultují s vyučujícím konkrétní problémy a otázky a následně i téma a obsahové zpracování své seminární práce.

Výuka bude probíhat distanční formou prostřednictvím platformy Zoom. - přislušný link bude zapslán zapsaným posluchačům mailem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (14.09.2023)

Formy kontroly studia předmětu: Zkouška

a) studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech

b) studenti jsou povinni v rámci samostudia jedenkrát za semestr přečíst a v písemné podobě (v rozsahu 3 normostran plus povinný poznámkový aparát) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu - "čítanky"). Po dohodě s vyučujícím mohou použít k interpretaci i jiný akademický text vztahující se k dané problematice. V případě vlastního textu je třeba odevzdat s intepretací i příslušný text.

c) předmět je ukončen písemnou zkouškou v podobě seminární práce (rozsah 15 normostran plus přílohy, tj. povinný poznámkový aparát, seznam literatury, tabulky, grafy atd.) na dohodnuté téma (nutná předchozí konzultace s vyučujícím), která bude odevzdána a vyhodnocena ve stanovených termínech v rámci řádného zkouškového období a oznámkována

d) termín pro odevzdání interpretace a seminární práce: 16. 2. 2024.   

Známkování se řídí opatřením děkanky č. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK