PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie kvantitativního výzkumu - JSB015
Anglický název: Quantitative Research Methodology
Český název: Metodologie kvantitativního výzkumu
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 114 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://f
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Aleš Kudrnáč, Ph.D.
Vyučující: Bc. Daniel Burian
Bc. Kamila Dzuriková
Bc. Jakub Haman
Bc. Viktor Jurdič
Aleš Kudrnáč, Ph.D.
Bc. Anna Maxová
Bc. Matyáš Sviták
Mgr. Tereza Štrobachová
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oborů SOSA/SOSP. Pro splnění rekvizity je třeba splnti buď JSB012 nebo JSB529}
Je neslučitelnost pro: JSM692
Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB998
Anotace
Poslední úprava: Aleš Kudrnáč, Ph.D. (02.02.2024)
Kurz poskytne studentům a studentkám komplexní vhled do kvantitativní metodologie v sociálních vědách, s důrazem na rozmanité typy kvantitativních dat a komplexní přístupy k jejich sběru, zpracování a analytickým metodám. Studenti a studentky si rovněž osvojí schopnost správně interpretovat a přehledně prezentovat výsledky výzkumu. V kurzu se budeme zabývat širokým spektrem kvantitativních dat, od běžných administrativních a dotazníkových šetření až po problematiku big data a experimentálních dat. Stěžejní částí kurzu je představení procesu dotazníkového šetření od formování výzkumné otázky až po plánování analýz. Studenti a studentky se seznámí s různými metodami dotazování a tvorbou dotazníků, včetně praktických postupů a různých typů otázek. Zaměříme se rovněž na identifikaci a řešení nedostatků dat, etické aspekty výzkumu a správné nakládání se sebranými daty. V závěrečné části kurzu studenti a studentky získají znalosti o experimentálních výzkumných metodách a specifických kvantitativních přístupech, jež se v současném sociálně-vědním výzkumu stávají stále užívanějšími.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Aleš Kudrnáč, Ph.D. (02.02.2024)

•    Získání širokého povědomí o kvantitativní metodologii v sociálních vědách. Studenti a studentky kurzu budou rozumět procesu designu a sběru kvantitativních dat. Budou znát výhody a nevýhody různých typů kvantitativních dat a podle toho budou schopni zvolit nejvhodnější způsob jejich zpracování a analýzy.
•    Rozvoj dovedností v interpretaci a prezentaci výsledků výzkumu. Studenti a studentky kurzu budou schopni adekvátně interpretovat výsledky kvantitativních analýz a prezentovat je srozumitelně a přehledně.
•    Pochopení procesu dotazníkového šetření a praktické dovednosti jeho provádění. Studenti a studentky získají podrobný vhled do procesu dotazníkového šetření, včetně formulace otázek, plánování analýz a identifikace nedostatků dat.
•    Porozumění etickým aspektům kvantitativního výzkumu. Kurz zahrnuje klíčové oblasti týkající se etiky ve výzkumu a správného zacházení se sebranými daty.
•    Seznámení s aktuálními trendy a technikami v sociálně-vědním výzkumu. Studenti a studentky získají povědomí o širokém spektru možností sběru kvantitativních dat, včetně experimentálních výzkumných metod a nových kvantitativních přístupů, jež nabývají stále větší relevance v současném komerčním i akademickém výzkumu.
•    Příprava na předmět Praktika z kvantitativního výzkumu
•    Získání znalostí potřebných k vypracování bakalářské práce využívající kvantitativní metody

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Aleš Kudrnáč, Ph.D. (02.02.2024)

Návrh výzkumného projektu (50%)
Při hodnocení bude kladen důraz na celkové promyšlení projektu, logickou strukturu, návaznost jednotlivých kroků, a kvalitu osobní i psané prezentace návrhu. Návrhem výzkumného projektu lze získat až 50 bodů. Studenti a studentky, kteří nedosáhnou na aspoň 25 bodů, nebudou připuštěni k závěrečnému testu.


Závěrečný test (50%)
Závěrečný test bude obsahovat látku probranou na přednáškách a seminářích. V závěrečném testu lze získat až 50 bodů.


Hodnocení
Pro absolvování předmětu je potřeba odevzdat návrh projektu. Nevypracování návrhu výzkumného projektu automaticky znamená „nesplněno“.

•    91 - 100 bodů = A
•    81 - 90 bodů = B
•    71 - 80 bodů = C
•    61 - 70 bodů = D
•    51 - 60 bodů = E
•    0 - 50 bodů = nesplněno (F)

Literatura
Poslední úprava: Aleš Kudrnáč, Ph.D. (02.02.2024)
Doporučená literatura
•    Babbie, E. R. (2020). The practice of social research. 15th edition. Cengage AU.
•    Crano, W. D., Brewer, M. B., & Lac, A. (2023). Principles and methods of social research. Routledge.
•    Kaplan, D. (2004). The Sage handbook of quantitative methodology for the social sciences. Sage.
•    Podcast Quantitude. https://quantitudepod.org/
Sylabus
Poslední úprava: Aleš Kudrnáč, Ph.D. (02.02.2024)

Týden

Téma přednášky

Doporučená četba a zdroje

1

Význam a uplatnění znalostí metodologie kvantitativního výzkumu v praxi. Přednáška Dr. Martina Buchtíka (STEM)

Podcast Zákulisí sociologie. https://talk.youradio.cz/porady/zakulisi-sociologie)

2

Úvod a představení druhů kvantitativních dat

Weinstein, J. A. (2010). Statistics: What Is and Why Sociologists Use It. In Applying Social Statistics: An Introduction to Quantitative Reasoning in Sociology (pp. 15-28). Rowman & Littlefield Publishers.

3

Etika výzkumu (historický exkurz); výzkum specifických skupin; pravidla pro uchování dat

European Comission. 2021. Ethics in Social Science and Humanities, 1-25.

4

Administrativní data, big data, a sekundární analýza dat

Callegaro, M., & Yang, Y. (2018). The role of surveys in the era of “big data”. The Palgrave handbook of survey research, 175-192.

5

Design dotazníkového šetření

Crano, W. D., Brewer, M. B., & Lac, A. (2023). Design and Sampling. In W. D. Crano & M. B. Brewer (Eds.), Principles and Methods of Social Research (4th ed., pp. 221-247). Routledge.

6

Tvorba dotazníku – postup, druhy otázek

Crano, W. D., Brewer, M. B., & Lac, A. (2023). Construction of questionnaires and rating scales. In W. D. Crano & M. B. Brewer (Eds.), Principles and Methods of Social Research (4th ed., pp. 314-330). Routledge.

7

Dotazníkové šetření a základní metody dotazování I

Babbie, E. R. (2020). The practice of social research. 15th edition. Cengage AU, pp. 249-268.

8

Dotazníkové šetření a základní metody dotazování II

Babbie, E. R. (2020). The practice of social research. 15th edition. Cengage AU, pp. 268-288.

9

Zpracování dat z dotazníkových šetření

Rozděleni statistikou: Sociologové Prokop a Buchtík vysvětlují, jak vznikal unikátní výzkum. Rozhovor. https://plus.rozhlas.cz/rozdeleni-statistikou-sociologove-prokop-a-buchtik-vysvetluji-jak-vznikal-8080719

10

Experimentální výzkumné metody

Druckman, J. N., Greene, D. P., Kuklinski, J. H., & Lupia, A. (2012). Experiments: An introduction to core concepts. In J. N. Druckman, D. P. Greene, J. H. Kuklinski, & A. Lupia (Eds.), Cambridge Handbook of Experimental Political Science (pp. 15-27). Cambridge University Press.

11

Specifické kvantitativní metody a data v sociálně-vědním výzkumu

Hibbing R. John. (2014). Are we born liberals or conservatives? Záznam přednášky na Wingate University. https://www.youtube.com/watch?v=pcyf21VEJ-s

12

Interpretace a prezentace výsledků kvantitativního výzkumu

Healy, K., & Moody, J. (2014). Data visualization in sociology. Annual review of sociology, 40, 105-128.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK