PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách - JSB012
Anglický název: Introduction to Empirical Social Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / 48 (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Bc. Linda Coufalová
Vyučující: Bc. Zuzana Beranová
Bc. Jakub Čapek
Tereza Čeladníková
Eliška Halaštová
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Iuliia Rumiantceva
Bc. Linda Sequensová
Neslučitelnost : JSB529
N//Je neslučitelnost pro: JSB529
P//Je prerekvizitou pro: JSB029
XP//Ve slož. prerekvizitě: JSB014, JSB015, JSB023, JSB066, JSB104, JSB133
XN//Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB998
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (02.05.2016)
Cíle předmětu:
1. Seznámit se s metodami a metodologií sociologického myšlení a sociálního výzkumu. Důraz je kladen na pochopení
fází výzkumu, metod, technik a postupů v celku procesu výzkumu.

2. Promýšlet postup formulace výzkumného problému, stanovení hypotéz a výběru metod zkoumání. Pochopit význam
přípravy výzkumného šetření a jeho projektu. Na příkladech si uvědomit podmíněnost výsledné kvality výzkumného šetření
bezchybnou přípravou výzkumné akce.

3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Charakteristika studia:
Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně, cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury.
Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních.
Podle potřeby konzultuje student s asistentem a s přednášejícím.

Průběžné hodnocení: Odevzdávání úkolů na cvičeních, v polovině listopadu bude hodnocen výsledek krátkého
písemného testu z dosud probrané látky. V závěru semestru bude hodnocena projektová seminární práce a
delší závěrečný písemný test.

Ukončení předmětu: Zápočet bude udělen po splnění všech úkolů ze cvičení a je Zkouška proběhne formou závěrečného písemného testu.
Úspěšné složení zkoušky je nutnou podmínkou pro zapsání kurzů JSB015 Kvantitativní metodologie a JSB014 Kvalitativní metodologie.

Jednotlivé úkoly k ní budou studentům zadány na cvičeních!

Osnova práce ve cvičeních:
1. Základy výzkumnického myšlení
2.-3. Konceptualizace a operacionalizace
4. Výběry
5. Research design
Na každé cvičení navazuje samostatná domácí práce vztahující se k probírané látce. Student také provede rozbor vybraného empirického článku ze Sociologického časopisu.
Ke všem domácím pracem dostanou studenti zpětnou vazbu.
Účast na cvičeních a včasné odevzdávání úkolů jsou důležitými kritérii pro udělení zápočtu.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (16.10.2007)

Literatura:

Povinná literatura:

Babbie, E.R.: The Practice of Social Research. Belmont- California USA, Wadsworth Publ.Comp.

(10th ed.) 2004, kap. 1, 2, 4, 5, 7, 15

Jeřábek,H.: Úvod do sociologického výzkumu. (skriptum) Praha, Univerzita Karlova 1992; přístupno elektronicky: http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/jerabek3/jerabek.htm

Jeřábek, H. Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Lazarsfeldova výzkumná dílna. Naše společnost. (Bulletin CVVM), 2005, č.2, str. 20-24. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=102&shw=100048

Hakim, Catherine: Research Design. London, Allen& Unwin 1987

Adamec,Č.: Formulace otázek a konstrukce dotazníku. In: Dotazník v sociologickém výzkumu. Československá sociologická společnost při ČSAV 1976 s. 3- 22

Řehák,J.: K pojmu znak v sociologii. = Sociologický časopis 1972,č.6, s.615-625

Doporučená literatura:

Disman,M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova 1993, kapitoly 1-7, s.11-177.

Kerlinger,F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972 kapitoly 1-4,26,28 s. 18-74, s.457-466,489-509.

Labovitz,S.- Hagedorn,R.: Introduction to Social Research. New York-, McGraw-Hill 2nd ed. 1976

kapitola 4 Research Design s. 55 -70 viz. Sborník textů ke kurzu.

Možný,I. - Rabušic,L.: Úvod do metodologie vědy pro sociologii. Brno, UJEP (MU) 1989 kap. 1-5, 12 s.5-40, 90-109 viz. Sborník textů ke kurzu.

Doplňková literatura:

Bailey,K.D.: Methods of Social Research. New York, Free Press (2nd ed.) 1978

Disman,M.: Terénní sběr informací. In: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha, Svoboda 1969

Kane, Eileen: Doing Your Own Research. London-New York, Marion Boyars 1985

Moser,C.A. - Kalton,G.: Survey Methods in Social Investigation. London-, Heinemann (2nd ed.) 1971

Noelleová,E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda 1969

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (17.09.2019)

Cíle předmětu:

1. Seznámit se s metodami a metodologií sociologického myšlení a sociálního výzkumu. Důraz je kladen na pochopení fází výzkumu, metod, technik a postupů v celku procesu výzkumu.

2. Promýšlet postup formulace výzkumného problému, stanovení hypotéz a výběru metod zkoumání. Vysvětlit význam přípravy výzkumného šetření a jeho projektu. Na příkladech si uvědomit podmíněnost výsledné kvality výzkumného šetření bezchybnou přípravou výzkumné akce.

3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.Osnova práce ve cvičeních:
1.      Základy výzkumnického myšlení

2.-3. Konceptualizace a operacionalizace

4.      Výběry

5.      Research design

Na každé cvičení navazuje samostatná domácí práce vztahující se k probírané látce.
Student také provede rozbor vybraného empirického článku ze Sociologického časopisu.

Ke všem domácím pracem dostanou studenti zpětnou vazbu.

Účast na cvičeních a včasné odevzdávání úkolů jsou důležitými kritérii pro udělení zápočtu.


Charakteristika studia: Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně, cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury. Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních.

1. Sociální výzkum, teorie a empirie, formulace výzkumného problému
(Babbie, kap. 1),(Jeřábek kap. 1-3) �
Hledání skutečnosti: tradice, autorita, věda. Chyby v poznávání a jak nás věda chrání před těmito chybami: nepřesná pozorování, přílišné zobecňování, výběrové pozorování, nelogické uvažování �
Co je skutečně skutečné? - před-moderní, moderní a postmoderní hledisko. Co je to vědecký výzkum?�
Postup výzkumníka. Místo teorie a empirie v sociologickém výzkumu. Vztah teorie a empirie. Výběr a formulace výzkumného problému. Kritéria problémů. Příklady formulace problémů.
2. Základy sociálního výzkumu, proces konceptualizace, hypotézy
(Babbie, kap.1, kap.5 -1.část), (Jeřábek kap.2) �
Základy společenské vědy: hledání sociálních pravidelností; řešení námitek; agregáty, ne individua; �
jazyk proměnných. Dialektika sociálního výzkumu: idiografické a nomotetické vysvětlení, induktivní a deduktivní teorie, kvalitativní a kvantitativní data, základní a aplikovaný výzkum. Představy, pojmy a konstrukty, proces konceptualizace. Indikátory, dimenze, typy definic, pojmové uspořádání.�
Hypotézy. Kritéria dobrých hypotéz. Příklady formulace hypotéz
3. Tradiční model vědy. Deduktivní a induktivní uvažování. Proces operacionalizace. Znaky - �
proměnné. Reliabilita a validita. Měření. (Babbie, kap.2, kap.5-2.část), (Jeřábek kap.4) �
Tradiční model vědy. Deduktivní a induktivní uvažování. Proces operacionalizace, definice �
proměnných (znaků) a jejich hodnot. Znak (proměnná) v sociologii. Klasifikace znaků (proměnných) �
Kritéria kvality měření, reliabilita (spolehlivost), validita (platnost)
4. Paradigmata, prvky procesu vědeckého poznání. (Babbie, kap.2) �
Paradigmata ve společenské vědě. Makro a mikroteorie, ranný pozitivismus, sociální darvinismus �
Strukturní funkcionalismus, konfliktualistické paradigma, feministické paradigma, symbolický �
interakcionismus, etnometodologie. Odpovědi pozitivismu na kritiku. Prvky sociální teorie: pozorování, fakta, pojmy, teorie, zákony, axiomy, postuláty, hypotézy.
5. Modely a dimenze uspořádání výzkumu (research design) (Babbie, kap. 4) �
Účel výzkumu. Principy kauzality. Jednotky analýzy. Předmět (téma) výzkumu. Časová dimenze.�
Jak připravit projekt výzkumu? Žádost o podporu výzkumu (research proposal).
6. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu I. (Hakim kap. 1, 4, 5, 7, 8) �
Využití dokumentačních a evidenčních záznamů. Jednorázové výběrové šetření - survey.�
Pravidelně opakovaná výběrová šetření. Panelový výzkum.Longitudinální výzkum.
7. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu II. (Hakim, kap. 2, 3, 6, 9) (Jeřábek 2005)�
Případová studie. Kvalitativní výzkum. Experimentální sociologický výzkum. Sekundární využití výzkumů a výzkumy založené na existujících datových souborech. Kombinace výzkumných přístupů.
8. Populace, výběry, reprezentativita (Babbie, kap. 7, Jeřábek kap. 5) �
Smysl výběrového šetření. Reprezentativita výběrového souboru. Kvótní výběr a ostatní �
nepravděpodobnostní výběry. Postup kvótního výběru. Teorie a logika pravděpodobnostních výběrů. Populace, základní a výběrový soubor. Pravděpodobnostní výběry, náhodný výběr a jeho výhody. Typy pravděpodobnostních výběrů.
9. Proces sociologického výzkumu (Jeřábek, kap. 7 a 17)�
Výzkumný problém. Pojmový rámec, operacionalizace, tvorba znaků. Populace a výběrový soubor.�
Výzkumný projekt - uspořádání výzkumu. Terénní sběr dat, pilotáž, předvýzkum. Metody sběru dat (jen přehled). Příprava a čistění dat. Analýza a interpretace. Prezentace a závěry.
10. Model elaborace (Babbie, kap. 15) (Jeřábek 2006, s.44-52)�
Principy elaborace. Příklady z historie, vznik a vývoj modelu elaborace. Základní pojmy modelu elaborace. Model opakování. Model vysvětlení (explanace). Model interpretace. Model specifikace.�
Složitější modely. Příklady jednotlivých modelů. Postup elaborace. Vztah modelu elaborace a ex-post facto výzkumu.
11. Typy dat a typologie úloh pro analýzu dat (Jeřábek kap.13, 14) �
Typy vstupních dat. Primární data a transponovaná matice dat. Četnostní data. Absolutní, relativní a kumulativní četnosti. Relativní řádkové a relativní sloupcové četnosti. Časové řady. �
Agregovaná data. Relační data. Možnosti uspořádání dat. Práce s vynechávanými údaji. �
Modifikace a transformace dat. Typologie analytických úloh: úloha deskripce, komparace, měření asociací, korelační analýza. Přehled metod mnohorozměrné analýzy dat a typy dat, s nimiž pracují.
12. Opakování: (diskuse k předem zadaným otázkám) �
Diskuse o obecných metodologických otázkách sociologického výzkumu (témata 1-4) �
Možnosti uspořádání výzkumu (témata 5-7) �
Proces výzkumu, modely výběry, typy dat a analytické metody (témata 8,9,11) �
Model elaborace a jeho využití v sociologickém výzkumu a analýze (téma 10)
13. Závěrečný zkušební test !

Základní literatura:
Babbie, E.R.: The Practice of Social Research. Belmont- California USA, Wadsworth Publ.Comp. �
(10th ed.) 2004, kap. 1, 2, 4, 5, 7, 15
Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. (skriptum) Praha, Univerzita Karlova 1992; přístupno�
elektronicky: http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/jerabek3/jerabek.htm
Jeřábek, H. Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Lazarsfeldova výzkumná�
dílna. Naše společnost. (Bulletin CVVM), 2005, č.2, str. 20-24. Dostupné z:�
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=102&shw=100048
Hakim, Catherine: Research Design. London, Allen& Unwin 1987
Adamec,Č.: Formulace otázek a konstrukce dotazníku. In: Dotazník v sociologickém výzkumu.�
Československá sociologická společnost při ČSAV 1976 s. 3- 22
Řehák,J.: K pojmu znak v sociologii. = Sociologický časopis 1972,č.6, s.615-625

Doporučená literatura:
Disman,M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Univerzita Karlova 1993, kapitoly 1-7, s.11-177.
Kerlinger,F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972 kapitoly 1-4,26,28 s. 18-74, s.457-466,489-509.
Labovitz,S.- Hagedorn,R.: Introduction to Social Research. New York-, McGraw-Hill 2nd ed. 1976
kapitola 4 Research Design s. 55 -70 viz. Sborník textů ke kurzu.
Možný,I. - Rabušic,L.: Úvod do metodologie vědy pro sociologii. Brno, UJEP (MU) 1989 kap. 1-5, 12 s.5-40, 90-109 viz. Sborník textů ke kurzu.

Doplňková literatura:
Bailey,K.D.: Methods of Social Research. New York, Free Press (2nd ed.) 1978
Disman,M.: Terénní sběr informací. In: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha, Svoboda 1969
Kane, Eileen: Doing Your Own Research. London-New York, Marion Boyars 1985
Moser,C.A. - Kalton,G.: Survey Methods in Social Investigation. London-, Heinemann (2nd ed.) 1971
Noelleová,E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda 1969

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK