PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Přehled moderních světových dějin II - JMB406
Anglický název: The Outline of Modern World History II
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Zk [HT]
Počet míst: 3 / 3 (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Andrle, Ph.D.
doc. Maria Alina Asavei, D.Phil.
PhDr. Pavel Janeček
prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB006
Prerekvizity : JMB405
Je neslučitelnost pro: JMB006
Je prerekvizitou pro: JMB413, JMB414, JMB407, JMB412, JMB409, JMB410, JMBZ196, JMB411, JMB408
Anotace
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (01.02.2024)
Druhá a závěrečná část přehledového kursu, zaměřeného především na historicko-politický vývoj Evropy a USA, ale i dalších oblastí, pokrývá v letošním akademickém roce období od konce 1. světové války do druhé poloviny 70. let. Výklad sleduje nejprve bolestivý zrod meziválečného světa, v celé jeho nestabilitě a se zárodky příštích konfliktů. Analýza versaillesko-washingtonského systému je následována postupným prosazováním autoritativních a totalitních režimů - a to v interakci se sociálními důsledky velké hospodářské krize, dále postupnou demontáží křehkého mezinárodního systému a rozborem příčin vypuknutí nového světového konfliktu.

Další část přednáškového cyklu se soustředí na hlavní strategické otázky 2. světové války, život (a smrt) v okupované Evropě, ale zejména na problematiku mezinárodněpolitickou - zdroje a procesy, z nichž vzešel poválečný svět. Předmětem výkladu jsou samozřejmě příčiny a vznik studené války, jež v periferních oblastech (Korea, Indočína) záhy přerostla ve válku horkou, paralelní formování sovětského bloku ve východní Evropě a nastolení tuhých stalinistických režimů charakteristických rozsáhlými represemi. Ty, spolu s neschopností řešit vršící se hospodářské problémy, vyprovokovaly sérii krizí komunistických režimů (NDR, Polsko, Maďarsko). Sílící pnutí uvnitř úzkého kremelského komunistického vedení umožnilo přeci jen uvolnění mezinárodního napětí (ukončení korejské války, "duch Ženevy"), na druhou stranu mocenské aspirace Chruščovovy politiky "dohnat a předehnat" přivedly v letech 1961 (Berlín) a zejména 1962 (Kuba) svět až na samotný práh jaderné války.

Závěr přednáškového cyklu se věnuje kulturně-sociálním změnám v evropské i americké společnosti v 60. letech, jakož i proměně poměrů ve třetím světě a otázkám dekolonizace. Posledním tématem je krize americké společnosti, způsobená neúspěšným konfliktem ve Vietnamu a aférou Watergate, a zároveň dramatický vývoj na mezinárodní scéně, když 70. léta zažila vrchol a následně též pád období détente.

Viz. JTB014
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (01.02.2024)

Cílem předmětu je vysvětlit studentům hlavní události a trendy světového vývoje od konce 1. světové války až do druhé poloviny 70. let.

Viz. JTB014

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (01.02.2024)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).
Zkoušení proběhne v LS 2022 ústní formou, vždy před dvoučlennou zkušební komisí. Každý student či studentka bude mít za úkol zodpovědět tři otázky - vždy dvě z problémových okruhů (budou zveřejněny) a jeden pojem. Otázky budou složeny z období do r. 1918 (1 otázka), meziválečné období a 2. světová války (1 otázka) a období po r. 1945 (1 otázka). Zkouškové termíny budou s předstihem vypsány v SISu.

Viz. JTB014

Literatura
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (01.02.2024)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena!

 Viz. JTB014

Literatura povinná: 

Moravcová, D. – Bělina, P. – Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

Nálevka, V., Druhá světová válka, Praha 2003.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I., Praha 2000, II., Praha 2001.

Durman, K.: Popely ještě žhavé. I. díl - Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004.

Luňák, P.: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku, 1944 - 1989, Praha 2000.

Oxfordský atlas moderních světových dějin, Praha 1991.

Pečenka, M. a kol.: Encyklopedie moderní historie, Praha 2005.


Literatura doporučená:

Gaddis, John Lewis: Studená válka, Praha 2006.

Grenville, J. A. S.: A History of the World in the Twentieth Century, Cambridge (Mas.) 1994.

Judt, T.: Poválečná Evropa: její historie od roku 1945, Praha 2017.

Westad, O. A.: The Cold War. A World History, New York 2017.

Kissinger, H.: Umění diplomacie, Praha 1996.

Plus četba odborných a popularizačních časopisů - "Soudobé dějiny", "Dějiny a současnost", "Historický obzor", "Slovanský přehled", "Mezinárodní vztahy", "Mezinárodní politika".

Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (01.02.2024)

Přednáška.

Viz. JTB014 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (01.02.2024)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).


Zkoušení proběhne v LS 2022 ústní formou, vždy před dvoučlennou zkušební komisí. Každý student či studentka bude mít za úkol zodpovědět tři otázky - vždy dvě z problémových okruhů (budou zveřejněny) a jeden pojem. Otázky budou složeny z období do r. 1918 (1 otázka), meziválečné období a 2. světová války (1 otázka) a období po r. 1945 (1 otázka). Zkouškové termíny budou s předstihem vypsány v SISu.

Viz. JTB014

 

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (01.02.2024)

Přehled témat:

1. Důsledky války

2. Pařížská mírová konference a versailleský systém

3. Občanská válka v Rusku a pokusy o svržení komunismu

4. Překonání poválečné krize; nástup fašismu v Itálii

5. Stabilizace mezinárodního systému a její limity

6. Kultura a život v meziválečné Evropě

7. Světová hospodářská krize - její příčiny a důsledky

8. Nástup nacismu v Německu a stalinismus v SSSR

9. Evropa mezi demokracií a diktaturou, expanze totalitních režimů

10. "Československý rok" 1938; od Mnichova k nové válce

11. Od sovětsko-německého paktu k antihitlerovské koalici - problémy velké strategie

12. Život a smrt v okupované Evropě: správa obsazených území, teror, represe

13. Plánování poválečného světa: kořeny a počátky studené války

14. Vznik komunistických režimů ve východní Evropě a jejich vývoj do roku 1953

15. Formování Severoatlantické aliance a její počáteční problémy

16. "Třetí svět" vstupuje na scénu: Čína, Korea, Indočína, Alžír

17. Západní hospodářský zázrak a dynamické období evropské integrace

18. Krize sovětského impéria (1953-1968)

19. Dekolonizace Afriky a nástup diktátorských režimů

20. Od největších krizí studené války k období détente

21. Sociální a kulturní proměna Evropy a USA a válka ve Vietnamu

22. Vrchol a pád détente - od triangulární diplomacie k Helsinkám a krizi konce 70. let

Viz. JTB014

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK