PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny německy mluvících zemí - JMB407
Anglický název: Modern history of German speaking countries
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB009
Prerekvizity : JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
XP//Ve slož. prerekvizitě: JMBZ200, JMBZ201
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)
SYLABUS AKTUALIZOVÁN PRO LS 2020

Předmět se zaměřuje na moderní dějiny německy mluvících zemí od Napoleonských válek až po dnešní dobu. Kurz se zaměřuje především na období po roce 1945, konkrétně na politické, společenské, hospodářské a kulturní dějiny včetně kontextu mezinárodních vztahů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Cílem předmětu je získání znalostí z dějiny německy mluvících zemí.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Povinná Literatura:

- Kučera, Jaroslav: Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci, ISBN 978-80-7363-912-9, Praha 2018.

- Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 1109 s., kapitoly I až VIII.

- Müller, Helmut - Krieger, Karl Friedrich - Vollrathová, Hanna: Dějiny Německa, Praha 1995.

- Hlavačka, Milan - Vorel, Petr - Polívka, Miloslav - Wihoda, Martin - Měřínský, Martin: Dějiny Rakouska, Praha 2002, kapitoly 4 až 7

- Schweizer Geschichte. URL: www.geschichte-schweiz.ch (14. 2. 2018)

- Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, Brno 2008

- Weber, Hermann: Dějiny NDR. Lidové noviny, Praha 2003

- Fakta o Německu. URL: https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cs/system/files/download/tatsachen_2015_cze.pdf (14. 2. 2018)

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Přednáška. Výuka probíhá v českém jazyce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.02.2020)

Studenti jsou hodnocení podle Opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

 

Předmět je zakončen rozsáhlou sobournou zkouškou, která se skládá z následujících částí:

MIDTERM (test psaný v průběhu semestru) - obsahově od napolenských válek po rok 1918.

TEST (ve zkouškovém období budou vypsány 4 termíny) - obsahově od roku 1918 do roku 2018.

ESEJ ( ve zkouškovém období ve stejných dnech jako test) - obsahově od roku 1918 do roku 2018.

TEST a ESEJ je nutné psát v jeden den.

 

Hodnocení:

MIDTERM - max. 10 b., max. 20 b. (TERMÍN 26.3.2020 V PRŮBĚHU PRVNÍ ČÁSTI PŘEDNÁŠKY, BUDE STANOVEN POUZE JEDEN OPRAVNÝ TERMÍN V NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH)

TEST - max. 30 b., minimálně 15 b. (PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY SOUBORNÉ ZKOUŠKY TEST + ESEJ 28.5., 11.6., 25.6.2020 - ZAČÁTEK 8,30)

ESEJ - max. 50 b., minimálně 25 b.

 

 

Celkový výkon studentů je hodnocen na úrovni 0 % až 100 %. Klasifikace A-F je pak následující:

 • 91 % a více  - 100-94b.      =>          A
 • 81-90 %       -  90-81b.      =>          B
 • 71-80 %       -  80-71b.      =>          C
 • 61-70 %       - 70-61b.       =>          D
 • 51-60 %       - 60-51b.       =>          E
 • 0-50 %         - 0-50b.         =>          F
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (04.03.2020)

JMB407: Dějiny německy mluvících zemí

 

 

Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

 

Typ předmětu: povinný

 

Forma výuky: přednáška

 

Rozsah předmětu: 4/0

 

Studijní požadavky: Účast na přednášce a zvládnutí povinné literatury v rozsahu ca. 580 tiskových stran. Kurs je ukončen písemnou soubornou zkouškou. Předpokladem pro postup k souborné zkoušce je absolvování písemné dílčí zkoušky (midterm) v polovině semestru, která prověřuje znalosti z první části kurzu.

 

Celkové kreditní ohodnocení: 6

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na přednášce                                         36

povinná četba                                               110

midterm                                                           1

souborná zkouška                                            3

celkem                                                          150

 

Anotace:

 

Přednáška se zabývá základními problémy politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje německy mluvících zemí od druhé poloviny 19. století do současnosti. Jejím cílem je postihnout příčiny a průběh jejich zpravidla velmi proměnlivého vývoje, který je založen ve specifickém průběhu modernizačního procesu v tomto regionu a jehož důsledkem jsou vyhraněné a zásadní společenské střety a střídání často zásadně protikladných politických a společenských konstelací.

 

 

Témata a program kurzu:

 

20.2.

Úvod a vymezení základních pojmů; politické dějiny NMZ 1815-1914; modernizační procesy v prostoru NMZ během „dlouhého 19. století“

 

27.2.

První světová válka 1914-1918 a společenský vývoj NMZ; mírové uspořádání s Německem.

 

5.3.

Výmarská republika 1918-1933: základní problémy jejího vnitropolitického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje; Vznik NSDAP a její vývoj do roku 1933

 

12.3.

Německá demokratická republika (Dr. Václav Šmidrkal)

 

19.3.

Nástup a konsolidace nacionálně socialistického režimu v Německu: Ideologie nacionálního socialismu; Nástup k moci a upevňování nacionálně socialistického režimu; Období konsolidace režimu do vypuknutí války; Základní charakteristiky nacionálně socialistického režimu a praxe jeho vlády v Německu; Teror a pronásledování do začátku války; zahraniční politika Německa 1933-1939; Hospodářský a sociální vývoj Německa v období vlády nacionálního socialismu;

 

26.3.

MIDTERM; Druhá světová válka a vláda nacionálního socialismu nad Evropou; Nacionálně socialistická expanse v Evropě a ve světě; Rasa a prostor: Okupační politika národně socialistického režimu; Budování německého hospodářského prostoru; odboj proti nacismu.

 

2.4.

PŘEDNÁŠKA ODPADÁ KVŮLI PROMOCI SPOJENÉ S UDĚLENÍ ČESTNÉHO DOTORÁTU PROF. NEKULY. PROSÍM VŠECHNY STUDENTY O ÚČAST VE VELKÉ AULE KAROLINA 14-15HODIN.

 

9.4.

DĚKANSKÉ VOLNO

 

16. a 23.4.

Okupace a rozdělení Německa 1945-1949; Vnitropolitický vývoj SRN 1949-1961 a základní problémy jejího mezinárodního postavení; reflexe nacionálního socialismu v Německu.

 

30.4.

Od Adenauera ke Kohlovi, od Ulbrichta k Honeckerovi: Základní tendence v politickém vývoji obou německých států 1961-1989 resp. 1949-1989; SRN na cestě k Velké koalici 60. let, Léta šedesátá - čas změn, Sociálně-liberální koalice 70. let, Konzervativní obrat 80. let; NDR na cestě k socialismu a Ulbrichtova éra, Smutný korunní princ Honecker; Oba německé státy v systému mezinárodních vztahů 70. a 80. let.

 

7.5.

Od hospodářského zázraku ke krizi sociálního státu, Od antifašisticko-demokratické revoluce k budování rozvinuté socialistické společnosti: Hospodářský a společenský vývoj SRN a NDR 1945-1989

 

14.5.

Politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj Rakouska a Švýcarska od velké hospodářské krize do pádu komunismu.

Pád komunismu a sjednocení Německa 1990;

 

Základní tendence politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje NMZ na přelomu 20. a 21. století

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK