PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy - JMB409
Anglický název: Modern history of Central- and Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Petr Balla
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Balla
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Neslučitelnost : JMB013
Prerekvizity : JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.09.2019)
Předmět sleduje vývoj regionu v jeho moderní fázi s důrazem na národotvorné procesy, vnější kontext (versailleský systém, nacismus a sovětský blok), roli konfliktů (první a druhá světová válka a studená válka), transformační trendy (komunismus, postkomunistická transformace) a snahy o vnitřní i vnější integrace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2019)

Cílem předmětu je vysvětlit  základní tendence vývoje zemí a národů regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy od konce 18. století do konce komunistického systému, rozpadu sovětského bloku stejně jako základní problémy období postkomunistické transformace a zapojení zemí regionu do nových nadnárodních struktur NATO a EU.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (30.10.2019)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Předmět je ukončen soubornou písemnou zkouškou sestávající z průběžného testu (20 bodů), závěrečného testu (30 bodů) a písemné práce (50 bodů). V každé ze tří uvedených částí musí být získána alespoň polovina předepsaného počtu bodů.

Podrobnosti organizace zkoušky budou upřesněny zvláštní vyhláškou.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (29.10.2019)

Povinná literatura:

 W. Roszkowski, East Central Europe: A Concise History, Warszawa 2015.

Jan Friedl - Tomasz Junrek - Miloš Řezník - Martin Wihoda, Dějiny Polska, Praha 2017, s. 280-560.

Pavel Hradečný, Ladislav Hladký, Dějiny Albánie. Praha 2008, s. 199-592.

Pavel Hradečný a kol., Dějiny Řecka. Praha 1998, s. 261-391.

Eino Jutikkala, Kauko Pirinen, Dějiny Finska. Praha 2001, s. 130-307.

László Kontler, Dějiny Maďarska. Praha 2001, s. 173-425.

Dušan Kováč, Dějiny Slovenska. Praha 1998, s. 75-338.

Jan Křen, Dvě století střední Evropy. Praha 2005

Jan Rychlík, Dějiny Bulharska. Praha 2000, s. 165-379.

Miroslav Šesták a kol., Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1198, s. 181-663.

Luboš Švec a kol., Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996, s. 103-284

Kurt Treptow, Dějiny Rumunska. Praha 2000, s. 129-394.

J.Vykoukal - B. Litera - M. Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000 

J. Rychlík a kol., Mezi Vídní a Cařihradem. Utváření balkánských národů. Praha 2009.

 
 

Atlasy:

R. a B. Crampton, Atlas of Eastern Europe in the Twentieth Century, London 1997

Magocsi, Paul R., Historical atlas of Central Europe. Seattle 2002

F.Honzák, M. Pečenka, F. Stellner, J. Vlčková, Evropa v proměnách století. Praha 1997. 

J. Křen, Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Doporučená literatura:
Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südeuropa 1919-1944 (hrsg. E. Oberländer), Padeborn 2001
I. Berend - G. Ránki, East Central Europe in the 19th and 20th Centuries, Budapest 1977
Die Krise des Parlamentarismus in Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen (hrsg. H.E. Volkmann), Marburg 1967
Z. Sládek, Pozycja międzynarodowa, koncepcje polityki zagranicznej i dyplomacja państw Europy Środkowej i Połuniowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1981.
P. Wandycz, Cena wolności, Krakow 1995 (též ang. verze Price of Freedom, česky Cena svobody).
The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century (ed.J. Held), New York 1991
J. Rotschild, East Central Europe Between the Two World Wars, Seattle 1974

Práce k jednotlivým národním dějinám:
Estonsko, Litva, Lotyšsko:
J. Hiden - P. Salmon, The Baltic Nations and the Europe, London 1991
Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991
L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996
Polsko:A. Paczkowski, Půlstoletí polských dějin, 1939-1989, Praha 1999 

J.Topolski, Historia Polski, Warszawa 1993
N.Davis, God\'s Playground. A History of Poland II (1792-1980). Oxford 1981
Maďarsko:
J.K.Hoensch, Geschichte Ungarns, Stuttgart 1984 (angl. překlad 1987)
R. Pražák, Dějiny Maďarska, Brno 1993
Dějiny Maďarska, Praha 2000
Jugoslávie:
Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998
Bulharsko:
J. Rychlík, Dějiny Bulharska, Praha 2000
Rumunsko:
C. Giurescu, Geschichte Rumäniens, Bucuresti 1980
Dějiny Rumunska (ed. K. W. Treptow), Praha 2000
Albánie
P.Hradečný - L.Hladký a kol., Dějiny Albánie,Praha 2008
Dějiny Balkánu, Praha 1996
Z. Zeman, Vzestup a pád komunistické Evropy, Praha 1998

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.09.2019)

Přednáška

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.09.2019)

Rozvrh témat:

1. Region a jeho definice
2.-4. Ruské západní okrajiny a národotvorné procesy
5.-7. Národotvorné procesy na Balkáně
8. První světová válka
9. Vznik versaillského systému
10. Hlavní zahraničněpolitické problémy východoevropských zemí, alianční systém
11.-14. Vnitropolitické poměry východoevropských států
15. Eroze versaillského systému a druhá světová válka
16. Sovětizace
17. Stalinismus
18. Krize systému a neostalinská stabilizace
19. Perestrojka a rozpad sovětského bloku
20.-23. Vnitropolitický vývoj socialistických států
24. Specifika Jugoslávie a její rozpad

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK