PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe v elektronické právní poradně - HV3608
Anglický název: Internship at the electronic legal clinic
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Korekvizity : HP0277, HP0702
Neslučitelnost : HPOP0000
Je neslučitelnost pro: HXPV0022, HP4160
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (22.01.2020)
Předmět je realizován ve spolupráci s projektem První právní pomoc (PPP) Právnického akademického spolku Juristi formou jednosemestrální praxe spočívající v zapojení studentů do činnosti PPP.

Projekt PPP slouží k bezplatnému poskytování základní právní orientace tazatelům při řešení jejich právních problémů. Základní orientace v problému je v prvním okamžiku často podstatná pro rozhodnutí ohledně výběru a volby profesionální pomoci dle povahy případu. PPP umožňuje tazateli zorientovat se v právních souvislostech daného problému a nabízí cesty, kterými je možné se v daném případě práva domoci. Smyslem projektu je dát studentům právnické fakulty možnost konfrontovat své znalosti s praxí a osvojit si základní dovednosti postupu aplikace práva na reálné situace. Záměrem PPP přitom není nahrazování profesionálních právních služeb poskytovaných zejm. advokáty. S klienty je komunikováno pouze prostřednictvím e-mailu.

Na každém jednotlivém případu spolupracují postupně dva studenti (první a druhý řešitel), kteří sledují pevně vymezený proces zpracování přijatého dotazu. Společný výstup obou řešitelů (odpověď na přijatý dotaz) před odesláním tazateli zkontroluje a kriticky zhodnotí supervizor. Tyto případy bude mít za semestr každý student na starosti přibližně čtyři, a to jak v pozici prvního, tak v pozici druhého řešitele.

Úkolem prvního řešitele je zejména:
(i) abstrakce právně relevantních informací z obdrženého dotazu,
(ii) rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
(iii) návrh možných řešení případu,
(iv) příprava textu odpovědi.

Úkolem druhého řešitele je pak zejména:
(i) prostudování navrženého textu odpovědi,
(ii) rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
(iii) kritické zhodnocení práce prvního řešitele,
(iv) navržení úprav navrhovaného právního řešení a samotného textu odpovědi.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (13.01.2021)

Forma distanční výuky v LS 2020/2021

Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce budou v rozvrhu vypsané semináře nahrazeny on-line webináři konanými ve stejných časech na videoplatformě Zoom. Zadávání a odevzdávání řešených případů bude probíhat v systému Moodle. V případě umožnění kontaktní výuky před koncem semestru proběhnou zbylé semináře na fakultě v místnosti 015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (21.07.2020)

Pro úspěšné absolvování předmětu musí každý student navštěvovat semináře a splnit nejméně 70% docházku, vyřešit předložené dotazy a zpracovat portfolio řešených dotazů.

Portfolium bude vypracováno v předložené šabloně a bude obsahovat:
(i) přehled zpracovaných dotazů v pozici prvního a druhého řešitele,
(ii) dotazy, které student zpracovával v pozici prvního řešitele, a jejich konečné řešení,
(iii) vlastní reflexi práce v projektu.

Předmět nemá opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (22.01.2020)

Studenti jsou nejprve v rámci seminářů seznámeni se způsobem komunikace s klienty – právními laiky, analýzou skutkového stavu a s přípravou srozumitelných právních rozborů každodenních situací. Hlavní část výuky poté spočívá v samotném zapojení studentů do řešení obdržených dotazů. Bližší rozvržení výuky je obsaženo v kurzu v Moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (29.01.2020)

VUČKA, Jan. Právní psaní. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-761-3.

Dále zdroje podle témat zpracovávaných dotazů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK