PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe v elektronické právní poradně - HV3608
Anglický název: Internship at the electronic legal clinic
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Hatina
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Korekvizity : HP0277, HP0702
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (15.05.2019)
Předmět je realizován ve spolupráci s projektem První Právní Pomoc (dále jen „PPP“) Právnického akademického spolku Juristi formou jednosemestrální praxe spočívající v zapojení studentů do činnosti PPP.

Projekt PPP slouží k bezplatnému poskytování základní právní orientace tazatelům při řešení jejich právních problémů. Základní orientace v problému je v prvním okamžiku často podstatná pro rozhodnutí ohledně výběru a volby profesionální pomoci dle povahy případu. PPP umožňuje tazateli zorientovat se v právních souvislostech daného problému a nabízí cesty, kterými je možné se v daném případě práva domoci.

Smyslem projektu je dát studentům Právnické fakulty možnost konfrontovat své znalosti s praxí a osvojit si základní dovednosti postupu aplikace práva na reálné situace. Záměrem PPP přitom není nahrazování profesionálních právních služeb poskytovaných zejm. advokáty. S klienty je komunikováno pouze prostřednictvím e-mailu.

Na každém jednotlivém případu spolupracují postupně dva studenti, kteří sledují pevně vymezený proces zpracování přijatého dotazu. Všechny výstupy (odpovědi na přijaté dotazy) jsou kontrolovány supervizorem. Studenti jsou nejprve formou intenzivních seminářů seznámeni s metodikou komunikace s klienty – právními laiky, analýzou skutkového stavu a s přípravou srozumitelných právních rozborů každodenních situací. Hlavní část výuky spočívá v samotném zapojení studentů do řešení dotazů zaslaných klienty. Každý dotaz je zpracováván dvěma studenty – první a druhý řešitel.

Úkolem prvního řešitele je zejména:
(i) abstrakce právně relevantních informací z obdrženého dotazu;
(ii) rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou;
(iii) návrh možných řešení případu;
(iv) příprava textu odpovědi.

Úkolem druhého řešitele je pak zejména:
(i) prostudování navrženého textu odpovědi;
(ii) rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou;
(iii) kritické zhodnocení práce prvního řešitele;
(iv) navržení úprav navrhovaného právního řešení a samotného textu odpovědi.

Společný výstup obou řešitelů před odesláním tazateli zkontroluje a kriticky zhodnotí supervizor. Tyto případy bude mít za semestr každý student na starosti přibližně čtyři, a to jak v pozici prvního, tak v pozici druhého řešitele.

Studenti tak získají cenné zkušenosti z praxe a vyzkouší si aplikovat své vědomosti na případy z reálného života.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (15.05.2019)

Pro úspěšné absolvování předmětu bude muset každý student navštěvovat semináře a splnit nejméně 70% docházku, vyřešit předložené dotazy a zpracovat portfolio řešených dotazů.

Portfolium bude vypracováno v předložené šabloně a bude obsahovat:
(i) přehled zpracovaných dotazů v pozici prvního a druhého řešitele;
(ii) dotazy a jejich konečné řešení, které student zpracovával v pozici prvního řešitele v anonymizované podobě;
(iii) vlastní reflexi práce v projektu.

Studenti budou dále po absolvování praxe vyzváni k vyplnění zpětnovazebního dotazníku. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (15.05.2019)

S ohledem na podobu odborné praxe není stanoven standardní sylabus.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (06.04.2018)

Studijní opory nejsou vzhledem k povaze praxe předepisovány. Studenti vycházejí z literatury a dalších zdrojů podle témat zpracovávaných dotazů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK