PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Kritické úvahy o legislativě - HV3603
Anglický název: Critical Contemplations on Legislation
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Korekvizity : HP0702
Prerekvizity : HP0681, HP0682, HP0701, HP1171, HP1172
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM2501
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)
Cílem předmětu je inspirovat studenty ke kritickému zamyšlení nad právními předpisy coby výstupy legislativního
procesu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RAJCHLJI (04.02.2018)

Přepokladem absolvování předmětu je nejméně 50% účast na výuce a zpracování písemného elaborátu zaměřeného na kritický rozbor konkrétní zákonné úpravy po stránce procedurální i obsahové, který bude předmětem rozpravy. Rozprava bude věnována závěrům seminární práce. Termíny rozprav budou  stanoveny dodatečně po dohodě se studenty.

Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)

A. Hierarchie právních předpisů, Originární/derivativní, primární/sekundární, územně partikulární, autonomoní normotvorba, Hranice právní regulace B. Konstrukce právních institutů, Tzv. režimy právní úpravy, Systematika právních předpisů, Specialita a subsidiarita právních předpisů, Intertemporalita, Retroaktivita C. Úskalí legislativního procesu ve fázích přípravy a projednávání návrhu právní úpravy, Problémy promulgace a publikace právních předpisů D. Legislativní činnost z pohledu kontroly ústavnosti, Možná řešení mezer a kontradikcí v právních předpisech

Studijní opory
Poslední úprava: RAJCHLJI (04.02.2018)

(Doporučená lit.) Šín, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vyd., C. H. Beck, Praha, 2009 (ISBN 978-80-7400-162-8)

Svák, J. a kol.: Teória a prax legislatívy, 3. vyd., Eurokódex, Bratislava, 2012 (ISBN 978-80-89447-65-7)

Knapp, V. a kol.: Teoretické problémy tvorby československého práva, Academia, Praha, 1983

Gerloch, A., Kysela, J., Kuhn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, 1. vyd., Wolters Kluwer, Praha, 2008 (ISBN 978-80-7357-362-1)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK