PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kritické úvahy o legislativě - HV3603
Anglický název: Critical Contemplations on Legislation
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Korekvizity : HP0702
Prerekvizity : HP0681, HP0682, HP0701, HP1171, HP1172
Ve slož. prerekvizitě: HM2501
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)

Cílem předmětu je inspirovat studenty ke kritickému zamyšlení nad právními předpisy coby výstupy legislativního
procesu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)

Seminární práce zaměřená na kritický rozbor konkrétní zákonné úpravy po stránce procedurální i obsahové. Rozprava věnovaná závěrům seminární práce.

 

Přepokladem absolvování předmětu je nejméně 50% účast na výuce a zpracování písemného elaborátu zaměřeného na kritický rozbor konkrétní zákonné úpravy po stránce procedurální i obsahové, který bude předmětem rozpravy. Rozprava bude věnována závěrům seminární práce. Termíny rozprav budou  stanoveny dodatečně po dohodě se studenty.

Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (26.01.2017)

A. Hierarchie právních předpisů, Originární/derivativní, primární/sekundární, územně partikulární, autonomoní normotvorba, Hranice právní regulace B. Konstrukce právních institutů, Tzv. režimy právní úpravy, Systematika právních předpisů, Specialita a subsidiarita právních předpisů, Intertemporalita, Retroaktivita C. Úskalí legislativního procesu ve fázích přípravy a projednávání návrhu právní úpravy, Problémy promulgace a publikace právních předpisů D. Legislativní činnost z pohledu kontroly ústavnosti, Možná řešení mezer a kontradikcí v právních předpisech

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Preclíková (19.01.2017)

(Doporučená) Šín, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika, 2. vyd., C. H. Beck, Praha 2009 (ISBN 978-80-7400-162-8)

Svák, J. a kol.: Teória a prax legislatívy, 3. vyd., Eurokódex, Bratislava 2012 (ISBN 978-80-89447-65-7)

Knapp, V. a kol.: Teoretické problémy tvorby československého práva, Academia, Praha 1983

Gerloch, A., Kysela, J., Kuhn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, 1. vyd., Wolters Kluwe, Praha, 2008 (ISBN 978-80-7357-362-1)

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa07.03.2018Hierarchie právních předpisů, Originární/derivativní, primární/sekkundární, územně partikulární, autonomní normotvorba, Hranice právní regulace vyučujíci: prof.JUDr. A. Gerloch, CSc. JUDr., Ing. J. Staša  
Středa04.04.2018Konstrukce právní institutů, Tzv. režimy právní úpravy, Systematika právních předpisů, Specialita a subsidiarita právních předpisů, Intertemporalita, Retroaktivita vyučujíci: prof.JUDr. A. Gerloch, CSc. JUDr., Ing. J. Staša 
Středa25.04.2018Úskali legislativního procesu ve fázích přípravy a projednávání návrhu právní úpravy,Problémy promulgace a publikace právních předpisů vyučujíci: prof.JUDr. A. Gerloch, CSc. JUDr., Ing. J. Staša 
Středa09.05.2018Legislativní činnost z pohledu kontroly ústavnosti, Možná řešení mezer kontradikcí v právních předpisech vyučujíci: prof.JUDr. A. Gerloch, CSc. JUDr., Ing. J. Staša 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK