PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Chemie - E0201970
Anglický název: Chemistry
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Vyučující: Mgr. Jana Kolaja Dobrá, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0204471, E0203010, E0203390, E0203030, E0204477, E0204013
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout P_1zub_17_18_zs.pdf Přednášky 2017/18 MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
stáhnout S_1zub_17_18_zs.pdf Praktika 2017/18 MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (15.11.2017)
Základy obecné, anorganické a organické chemie pro studium lékařství. Chemické složení živých organismů, struktura a funkce základních biomolekul (sacharidy, lipidy, proteiny, nukleové kyseliny). Metabolismus nejvýznamnějších anorganických látek. Životní prostředí, ekologické problémy, úvod do toxikologie. Základní pracovní postupy a výpočty v chemické laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Habermann V.: Vybrané kapitoly z lékařské chemie. Karolinum, Praha 2011.
Humlová A., Balvín M.: Praktická cvičení z lék. chemie I. Karolinum, Praha 1999.
Humlová A., Balvín M.: Praktická cvičení z lék. chemie II. Karolinum, Praha 1999.
Doporučená literatura:
Matouš B. a kol.: Základy lékařské chemie a biochemie. Galén, Praha 2010.
Habermann V.: Základy organické chemie pro studující medicíny. Karolinum, Praha 1994.
Večerek B. a kol.: Lékařská chemie pro stomatology. Avicenum, Praha 1981.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Účast na všech předepsaných laboratorních cvičeních.
2. Odevzdané a schválené všechny protokoly z laboratorních cvičení.
3. Prokázané základní znalosti v zápočtovém testu. Počet pokusů je omezen na tři.
4. Prokázané základní znalosti a dovednosti při praktické zkoušce.

Nutnou podmínkou pro práci v laboratoři je plášť.

Ke zkoušce je požadován zápočet z předmětu. Ostatní podmínky pro přihlášení se ke zkoušce jsou dány prerekvizitami.

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Pro úspěšné absolvování písemného testu je požadována minimálně 66% úspěšnost.
Studenti úspěšní v písemné části postupují k části ústní.
Pro splnění ústní části je třeba zodpovědět vylosované otázky.
Pokud student nevyhoví u ústní zkoušky, musí absolvovat znovu celou zkoušku, tzn. písemnou i ústní část.

Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášek, seminářů a laboratorních cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Praktická cvičení a semináře:
Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři. Chemické názvosloví. Základní chemické výpočty. Odměrná analýza. Osmóza, osmotický tlak, osmolalita. Chromatografie. Optické metody. pH, pufry, elektrochemické metody. Vybrané reakce anorganických a organických sloučenin.
Přednášky:
Charakterizace prvků podle periodického systému (symboly, ultrastruktura atomů, skupiny podobných prvků, oxidační číslo, elektronegativita). Chemické vazby (kovalentní, iontová, vodíková, koordinačně kovalentní, chelátory). Prvkové složení zemské kůry a lidského těla.
Vlastnosti vody, voda v těle (prostory, vodní bilance). Iontový obsah intra- a extracelulárních tekutin, prostup biomembránami (pasivní, aktivní, kanály, aquaporiny, transportní antibiotika). Tvrdost vody, biologické znečištění, eutrofizace, úprava vody. Atmosféra, složení vdechovaného a vydechovaného vzduchu, přirozené a průmyslové emise.
Biologický a toxikologický význam prvků, jejich využití v lékařství: 1. skup. (Li, Na, K, Cu, Ag, Au), 2. skup. (Mg, Ca - formy, hydroxyapatit, regulace, svalová kontrakce a srážení krve, protisráž. prostředky, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg), 3. skup. (B, Al), 4. skup. (C, Si, Sn, Pb), 5. skup. (N - amoniak, oxidy, NO, nitrity, P - fosfáty, organofosfáty, cholinergní synapse, zubní cementy, As), 6. skup. (O - reaktivní formy, S - anorg. sloučeniny, thiosloučeniny, Se, Cr, Mo, U), 7.skup. (F, Cl. I - zdroje, izotopy, hormony št. žlázy, poruchy produkce, Mn), 8. skup. (Fe - vstřebávání, vazebné proteiny, hem, poruchy, Co).
Uhlík organických sloučenin, názvosloví alkanů, reakce alkenů, aromatické slouč. (benzen, toluen, xylen, naftalen, fenanthren, benzpyren - toxicita, halogenderiváty (chloroform, DDT, PCB, dioxiny, celková anestetika).
Názvosloví a chemické vlastnosti alkoholů, methanol (metabolity, toxicita), ethanol (vlastnosti, ředění v těle, zplodiny, léčba závislosti), ethylenglykol (metabolity, toxicita), glycerol, thioalkoholy. Fenoly - oxidace, fenol, kresoly, pyrokatechol, resorcinol, hydrochinon, naftoly, koenzym Q, vit. K. Názvosloví a vlastnosti aldehydů a ketonů, ketolátky. Názvosloví a reakce karboxylových kyselin mono- a dikarboxylových, mastné kys. (palmitová, stearová, olejová, linolová, linolenová, arachidonová, eikosanoidy), fumarová kys., kys. mléčná, pyrohroznová, benzoová, salicylová, aspirin, sulfosalicylová, EDTA.
Aminy a jejich vlastnosti, deriváty (ethanolamin, cholin, acetylcholin, tyrosin, dopamin, adrenalin, biologicky aktivní aminy, příklady syntetických drog), lokální anestetika. Vznik amidů, sulfonamidy (struktura, význam). Močovina, biuret, guanidin, kreatin, kreatinin, kys. barbiturová a barbituráty.
Pyrrol a jeho deriváty (prolin, porfin, hem, bilirubin - biol. význam). Indolové deriváty (tryptofan, tryptamin, serotonin, indoloctová kys.). Deriváty imidazolu (histidin, histamin, účinek antihistaminik). Deriváty pyridinu (nikotinová kys., nikotinamid, NAD, pyridoxin, pyridoxalfosfát. Deriváty pyrimidinu (uracil, thymin, cytosin). Deriváty purinů (adenin, guanin, ATP, hypoxynthin, xanthin, kys. močová). Pteridin, kys. listová - biol. význam. Příklady psychofarmak (chlorpromazin, imipramin, diazepam).
Struktura, chem. vlastnosti a význam monosacharidů (glyceraldehyd, ribosa, glukosa, galaktosa, fruktosa, N-acetylglukosamin, kys. askorbová), odvození cyklických forem. Disacharidy (maltosa, cellobiosa, laktosa, sacharosa), polysacharidy (škrob, glykogen, celulosa, dextran, inulin). Glykosaminoglykany a proteoglykany.
Struktura tuků a olejů, mádla, detergenty, emulgace tuků. Fosfolipidy (kys. fosfatidová, lecithin, sfingolipidy - sfingomyelin). Glykolipidy (cerebrosidy, gangliosidy). Eikosanoidy. Deriváty izoprenu (terpeny, farnesol, skvalen, cholesterol). Vit. D, kys. cholová - biol. vlastnosti. Steroidní hormony (testosteron, estradiol, progesteron, kortisol, aldosteron - biol. význam).
Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K) a ve vodě (C, skupina B).
Aminokyseliny bílkovin (struktury a vlastnosti 20 AK, hydroxyprolin, thyronin, gama-karboxyglutamová kys.). Vznik peptidové vazby, její rigidita, polarita peptidového řetězce, příklady biol. významných peptidů. Systém vodíkových vazeb v sekundární struktuře bílkovin (alfa-šroubovice, skládaný lit, struktura kolagenu). Vazby stabilizující terciární strukturu bílkovin. Prostorová struktura myoglobinu a hemoglobinu - kvarterní struktura.
Struktura bazí nukleových kys., nukleosidů a nukleotidů. Tautomerie bazí (keto a enol formy). Nukleosid di- a trifosfáty, cyklické nukleosidmonofosfáty (cAMP). Fosfodiesterová vazba v polynukleotidech. Struktura a funkce DNA, komplementarita bazí, denaturační teploty, obsah/délka DNA u virů, bakterií a eukaryontů. Eukaryontní mRNA, její transkripce, modifikace a sestřih. Struktura a funkce ribosomů. Struktura, heterogenita tRNA, úloha v syntéze bílkovin. Univerzální genetický kód.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK