PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Patobiochemie 2 – molekulární onkologie - B02432 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Patobiochemistry 2 - Molecular Oncology
Zajišťuje: Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze (11-00140)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 220
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: informace na webu ustavupro zápis vyberte pouze jednu z Patobiochemií
Další informace: https://ubeo.lf1.cuni.cz/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Patří mezi: PVP LEK 3.r.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Neslučitelnost : B02431, B02433
Prerekvizity : B01604
N//Je neslučitelnost pro: B02431, B02711, B82711, B02433
XP//Ve slož. prerekvizitě: B00114, B02710, B02711
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. (31.05.2019)
Biochemické a molekulární mechanismy vzniku a rozvoje nádorových onemocnění (fyzikální, chemická a virová kancerogeneze, patobiochemie nádorové transformace, nádorové mikroprostředí, regulace neovaskularizace, metastatická kaskáda). Molekulárně-biologická diagnostika v onkologii, biomarkery nádorových onemocnění Biochemické principy protinádorové léčby, mechanismy rezistence nádorů na protinádorovou léčbu, patobiochemie signální transdukce jako terapeutický cíl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. (31.05.2019)

https://ubeo.lf1.cuni.cz/doporucena-literatura-patobiochemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. (31.05.2019)

Zkouška - podmínky na webu ústavu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. (31.05.2019)

1. Mechanizmus vzniku nádorových onemocnění – přehled. 2. Fyzikální faktory zúčastněné na vzniku nádorových onemocnění. 3. Chemická kancerogeneze. 4. Virová kancerogeneze. 5. Charakteristiky transformovaných buněk. 6. Poruchy aktivace apoptózy v nádorových buňkách. 7. Význam a mechanizmy inaktivace genu p53 v patogenezi lidských nádorů. 8. Poruchy DNA reparačních mechanizmů v kancerogenezi. 9. Knudsonova hypotéza dvojího zásahu při vývoji nádorů. 10. Metabolické změny v nádorových buňkách, Warburgův efekt. 11. Nádorová neovaskularizace - molekulární mechanizmy. 12. Metastatická kaskáda - molekulární mechanizmy. 13. Nádorové mikroprostředí - vztahy mezi transformovanými buňkami a nádorovým stromatem. 14. Intratumorová heterogenita. 15. Hereditární nádorové syndromy a sporadická nádorová onemocnění. 16. Analýza dědičné predispozice k nádorovému onemocnění - význam, příklady, metody. 17. Analýza somatických mutací a mikrosatelitových markerů u sporadických nádorů - význam, příklady, metody. 18. Možnosti detekce minimálního reziduálního onemocnění. 19. Onkogeny a tumorsupresorové geny. 20. Biomarkery nádorových onemocnění: definice, rozdělení dle struktury, funkce a místa vzniku. 21. Biomarkery nádorových onemocnění: metody stanovení a průkazu v biologickém materiálu, příklady. 22. Nádorově specifické a orgánově/tkáňově specifické nádorové biomarkery, příklady. 23. Klinické aplikace a interpretace průkazu a stanovení nádorových biomarkerů, senzitivita, specificita. 24. Modality protinádorové terapie, mechanizmy účinku, nežádoucí účinky. 25. Základní dělení cytostatik, biochemické principy chemoterapie. 26. Biochemické principy radioterapie. 27. Biochemické principy hormonální terapie. 28. Principy imunoonkologické terapie. 29. Podstata cílené léčby v onkologii, využití a struktura monoklonálních protilátek a nízkomolekulárních léčiv. 30. Příklady signálních drah ve vztahu k onkogenezi (regulace proliferace, diferenciace, neovaskularizace). 31. Příklady terapeuticky cílených elementů signálních drah a možnosti jejich ovlivnění. 32. Patologie signálních kaskád regulujících buněčný růst: koncept a příklady

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK