PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie a psychoterapie 3 - B00573 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Medical Psychology and Psychotherapy 3
Zajišťuje: Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze (11-00240)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Vavrda,v pondělí s sebou jmenovky
Další informace: http://uhsl.wz.cz/obsahpsycho.php?clanek=psychologie
Staré označení: 573
Garant: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00471, B00632, B01100
Je prerekvizitou pro: B02418, B01075
Anotace -
Poslední úprava: HAN05007 (02.06.2008)
Vztah lékař - pacient, psychodiagnostika, burn - out syndrom, psychoprofylaxe, poradenství, psychologická první pomoc, krize, psychoterapie.
Sylabus
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

Kognitivní procesy, mozek a interpretace reality

Subliminální procesy, nevědomí a psychická projekce

Kognitivní konflikt a stres

Traumatický stres, disociace a iritabilita limbického systému

Teorie chaosu a její použití v psychologii a neurovědách

Neurobiologické perspektivy pro psychoterapii

Mysl, mozek, geny a prostředí

Vliv psychoterapie na mozek

Paměť a psychoterapie

Vztah psychoterapie a medikamentózní léčby

Kognitivně behaviorální psychoterapie (KBT)

Základy KBT

Teorie učení, klasické a operantní podmiňování, sociální učení, kognitivní učení.

Systematická desensibilizace

Expoziční terapie

Kognitivní techniky

Sokratovský dialog

Využití v terapii fobii, úzkostných poruch, obsedantně kompulzivní poruchy, příklady z praxe

Skupinová psychoterapie

Indikace pro skupinovou psychoterapii

Formy skupinové psychoterapie, kontrakt ve skupině, pravidla skupinového setkání

Způsoby vedeni skupiny

Vyzkoušení techniky ve dvojicích a skupinové sdílení zážitků

Skupinová dynamika

Psychoanalýza

Historické zakotvení psychoanalýzy

Význam settingu v psychoanalytické psychoterapii

Koncepty přenosu a protipřenosu, klinické manifestace, využití v terapii

Využití psychoanalytické teorie v medicínské praxi

Literatura
Poslední úprava: HAN05007 (27.08.2013)

Povinná literatura

Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.

Vymětal, J. (a kol.). (2004). Obecná psychoterapie. Praha: Grada Publishing

Vymětal, J. Úvod do psychoterapie, Praha : Grada 2010.

Doporučená literatura:

Balcar, K. (1991). Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Nakladatelství Mach.

Balint, M. (1999). Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Grada.

Baštecká, B., Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.

Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek ,J. (1993): Psychosomatická medicína. Praha, Grada - Avicenum.

Baštecká B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha, 2009

Culley S., Bond T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha, 2008

Faleide A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha, 2010

Feldmann, H. (1994). Kompendium lékařské psychologie. Praha: Victoria Publishing.

Géringová J.: Pomáhající profese. Triton, Praha, 2011

Haškovcová, H. (1990). Fenomén stáří. Praha: Panorama.

Haškovcová, H. (1991). Spoutaný život. Kapitoly z psychoonkologie. Praha: skriptum 3. LF UK.

Honzák, R. (1997). Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén.

Kořenek, J. (2001). Lékařská etika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, skriptum.

Kratochvíl, S. (2004). Základy psychoterapie. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada.

Landsberg, P. L. (1990). Zkušenost smrti. Praha: Vyšehrad.

Langmeier, J. (1983). Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum.

Linhartová, V. (2007): Praktická komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing, s. 152

Marek, J., Kalvach, Z., Sucharda P. a kol. (2001): Propedeutika klinické medicíny, Praha, Triton.

Matoušek, O. (1997). Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství.

Říčan, P., Vágnerová, M. (a kol.). (1991). Dětská klinická psychologie. Praha: Avicenum.

Smolík, P. (1996). Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf.

Vymětal, J. (a kol.). (2000). Speciální psychoterapie (úzkost a strach). Praha: Psychoanalytické nakl. J. Kocourek.

Vymětal, J. Rezková, V. (2001). Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HAN05007 (04.04.2016)

VYPSÁNÍ TERMÍNŮ ZKOUŠEK

Klasifikovaný zápočet pro stážující kruh proběhne následující týden po stáži. Termíny pro daný kruh budou vypsány na SISu v úterý v týdnu stáže.

PRAVIDLA ZÁPISU A ODHLAŠOVÁNÍ NA ZKOUŠKU

 

Přihlášení ke klasifikovanému zápočtu v SISu bude možné v den vypsání klasifikovaného zápočtu  - tj. v úterý v týdnu stáže. Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Odhlašování je možné nejpozději 48 hodin před konáním zkoušky / klasifikovaného zápočtu (nepočítají se víkendové dny a svátky).

NEDOSTAVENÍ SE KE ZKOUŠCE A OMLUVA

 Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, se nemůže zapsat na další termín (SZŘ UK, čl. 6, odst. 16, POS 1. LF UK čl. 8 a 9). Student se musí omluvit vedoucímu předmětu (Vladimír Vavrda, Ph.D.) a to písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy. O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrtnut z původního termínu a tudíž se bude moci zapsat na termín nový. Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

 OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY

 Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 6, odst. 16). Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (tamtéž). Další zkušební termín  nebudou vypsány. Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či "děkanské" termíny nejsou povoleny.

 PRAVIDLA PRŮBĚHU ZKOUŠKY

Zkouška proběhne formou testu, písemnou anebo ústní formou.


OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE

1. a/ Ontogeneze lidské psychiky
b/ Placebo efekt

2. a/ Zvláštnosti a specifika práce s dětským pacientem
b/ Psychogenní iatropatogeneze

3. a/ Motivace člověka
b/ Syndrom vyhoření

4. a/ Rodina a její význam
b/ Člověk ohrožený suicidiem

5. a/ Vztah pacient ? lékař a jejich vzájemná komunikace
b/ Projekce a její užití v psychologické diagnostice

6. a/ Psychologický přístup k nemocnému a důležitým osobám jeho života
b/ Alexithymie

7. a/ Rozhovor lékaře s pacientem
b/ Psychohygiena

8. a/ Zásady sdělování nepříznivých informací pacientům a jejich rodinám
b/ Salutogeneze a odolnost

9. a/ Prvé setkání s pacientem v ambulantní praxi
b/ Zvládání náročných životních situací (coping)

10. a/ Psychologická péče o pacienty vedené ambulantně
b/ Duševní krize a její typy

11. a/ Psychologická péče o hospitalizované pacienty
b/ Výkonové psychodiagnostické metody

12. a/ Psychosomatika
b/ Psychologická anamnéza

13. a/ Bolest a její mírnění psychologickými prostředky
b/ Psychologická první pomoc a intervence v krizi

14. a/ Úzkost a strach a jejich vliv na průběh nemoci a její prožívání
b/ Problémový pacient

15. a/ Reakce na ztrátu
b/ Hněv a agresivita u lékaře a pacienta

16. a/ Typologie osobnosti ve vztahu k určitým druhům onemocnění
b/ Bioekopsychosociální paradigma medicíny

17. a/ Psychická reakce na fakt umírání a smrti
b/ Spolupráce (compliance) pacienta s lékařem

18. a/ Jak lze ovlivňovat imunitní systém psychologickými prostředky
b/ Zásady vedení nedirektivního (empatického) rozhovoru

19. a/ Psychologická diagnostika
b/ Terapeutická smlouva

20. a/ Reakce na zátěž (stres)
b/ Závažné a kritické životní události

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z PSYCHOTERAPIE

1. a/ Vymezení oboru psychoterapie a jeho cíle
b/ Podmiňování v psychoterapii

2 a/ Specifika psychoterapie u dětí a dospívajících
b/ Relaxační metody

3. a/ Indikace psychoterapie
b/ Autenticita (opravdovost, kongruence)

4. a/ Traumatická paměť, disociace a psychoterapie
b/ Expoziční terapie

5. a/ Hlavni formy psychoterapie
b/ Přenos a protipřenos

6. a/ Hlavní prostředky (metody) psychoterapie
b/ Náhled

7. a/ Psychoterapeutický vztah
b/ Empatie

8. a/ Psychoterapeuticky proces
b/ Kognitivní techniky

9. a/ Obecné účinné faktory psychoterapie
b/ Konsolidace paměti, traumatická paměť a její neurobiologické projevy

10. a/ Specifické účinné faktory psychoterapie
b/ Intrapsychický konflikt a podmínky jeho patogenního vlivu

ll. a/ Behaviorální terapie
b/ Akceptace (bezpodmínečné přijetí)

12. a/ Vedení psychoterapeutického rozhovoru
b/ Spontánní remise

13. a/ Psychoterapeutická smlouva (contract)
b/ Paradoxní intence

14. a/ Supervize a Balintovské skupiny
b/ Emoční korektivní zkušenost

15. a/ Neverbální psychoterapeutické postupy
b/ Vzdělávání v pychoterapii

16. a/ Rogersovská psychoterapie
b/ Technika volných asociací a analýzy snů

17. a/ Psychoanalytická psychoterapie
b/ Psychodrama a psychogymnastika

18. a/ Logoterapie a existenciální analýza
b/ Interpretace v psychoterapii

19. a/ Účinné faktory skupinové psychoterapie
b/ Sugestivní psychoterapeutické postupy

20. a/ Systemická rodinná terapie
b/ Neuroendokrinní odpověď na traumatický stres

Rozpis výuky -
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
1Pondělí08:00 - 11:45přednáškaDefinice a vymezení psychoterapie. Vzdělání v psychoterapii. Formy psychoterapie, kontrakt. Speciální psychoterapeutické techniky. Návštěva klinického pracoviště pro závislé ("Apolinář") a rozhovor s pacientem.PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, Ph.D.Místo výuky: vždy Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, 1. p., učebna č. 11. Termíny bloků dle rozvrhu. Začátek výuky v ZS 1.10.2018, v LS 25.2.2019.
Studenti si s sebou v pondělí přinesou identifikační kartičky! - druhá část přednášky bude na pracovišti OLZ U Apolináře, Praha 2, v místnosti Kotulánka, kam se společně přesuneme.
Úterý08:00 - 11:45přednáškaKognitivní procesy, mozek a interpretace reality. Subliminální procesy, nevědomí a psychická projekce. Kognitivní konflikt a stres. Traumatický stres, disociace a iritabilita limbického systému . Teorie chaosu a její použití v psychologii a neurovědách.doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. 
Středa08:00 - 11:45přednáškaKognitivně behaviorální psychoterapie (KBT). Základy KBT. Teorie učení, klasické a operantní podmiňování, sociální učení, kognitivní učení. Systematická desensibilizace. Expoziční terapie. Kognitivní techniky. Sokratovský dialog. Využití v terapii fobii, úzkostných poruch, obsedantně kompulzivní poruchy, příklady z praxe.MUDr. Hana Prašková-Pavlová 
Čtvrtek08:00 - 11:45přednáškaSystemická rodinná terapie.Mgr. Alice Derflová.
Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, 1. p., učebna č. 11 - přesun na pracoviště Anima – terapie, Apolinářská 4a, Praha 2, MUDr. Libánská, tel. 224 968 239.
Pátek08:30 - 12:15přednáškaPsychoterapeutické programy pro pacienty s psychózou, hraniční poruchou osobnosti, úzkostnou poruchou a pro pacienty po tramumatech mozku.
Indikace a psychoterapeutický proces na psychoterapeutickém pracovišti.
Praktické příklady.
Seznámení s psychoterapeutickým pracovištěm.
Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D.MUDr. Ondřej Pěč.
Sraz ve Faustově domě č.11, pak přesun na pracoviště ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10 - popis cesty na http://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=psychologie4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK