PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latina II - ASZLJ3020
Anglický název: Latin. Course II
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Mgr. Šimon Dittrich
Je záměnnost pro: ASZRS0001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (16.09.2017)
Kurz je určen studentům s částečnou znalostí lexikálního minima a základů morfologie (viz anotace kurzu Latina I).
Je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby, zvládnutí větší části morfologie, pochopení základních jevů latinské syntaxe, dovednost čtení jednodušších originálních textů s porozuměním a seznámení s reáliemi.

Kurz je jednosemestrální, 1x2 nebo 2x2 hodiny týdně (viz aktuální rozvrh).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (01.02.2019)
Zápočet se uděluje za pravidelnou účast, práci v hodině, domácí přípravu, dílčí testy a závěrečný test (bez použití slovníku). Na závěrečný test se vyhlašuje jeden řádný termín (obvykle v poslední týden semestru) a dva opravné termíny (vypisují se v SISu).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (10.05.2019)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
Seinerová, V.: Latina pro střední školy II. Praha, Fortuna 2005.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).
Kepartová, J., Skopek, R.: Praktická iLatina. Praha, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova 2017. (možnost vyplňování online)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (27.09.2018)

Náplň kurzu: lekce VI-X učebnice Ad fontes - Cursus Latinus.

Práce s textem: čtení kratších textů prozaických i básnických, seznámení s latinskými nápisy a nejužívanějšími zkratkami, okřídlené citáty a rčení, z latiny odvozené běžné i odborné lexikum v živých jazycích.

Morfologie: dokončení latinských deklinací (4., 5. deklinace), složeniny slovesa esse, stupňování adjektiv a adverbií, zájmena ukazovací, neurčitá a záporná, číslovky základní a řadové, konjunktiv prézentu a imperfekta, slovesné tvary odvozené od perfektního a supinového kmene, participia.

Syntax: užití konjunktivu prézenta a imperfekta v hlavních větách, vedlejší věty se spojkou ut (účelové a snahové), infinitivní vazby (akuzativ a nominativ s infinitivem, vazby iubeo/veto).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK